Finansregulatorisk

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll, Konkurranserett, Finansiering, Finansregulatorisk, Bærekraft

  2022

  Fire nye partnere fra 2023

  Vi er stolte over å kunne presentere Tine Elisabeth Vigmostad, Elise Johansen, Preben Milde Thorbjørnsen og Andreas K. Lund som nye partnere i Wikborg Rein fra 1. januar 2023.

 • Finansregulatorisk, Forsikringsrett

  2022

  Skjerpede krav til forbrukerbeskyttelse ved salg av forsikring

  I denne artikkelen gir Ole Andenæs og Anne-Karin Nesdam en oppdatering vedrørende lovforslag som ble fremmet høsten 2021 og som samlet gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett. Ny lov av 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling trådte i kraft 1. januar 2022 sammen med tilhørende forskrifter. Prop. 234 L (2021) ligger fremdeles til behandling i Stortingets justiskomité.

 • Kapitalforvaltning, Finansregulatorisk, Mergers and Acquisitions, Selskapsrett, Fornybar energi og infrastruktur, Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll, Immaterialrett, Teknologi og digitalisering, Kapitalmarkeder

  2021

  Nye partnere i 2022

  Vi har gleden av å meddele at Snorre Nordmo, Hedvig Bugge Reiersen, Lars Erik Lien, Charlie Pope og Lars Erik Steinkjer er utnevnt til partnere i Wikborg Rein fra 1. januar 2022.

 • Finansregulatorisk, Kapitalforvaltning

  2021

  AIFMD II – Forslag til nytt direktiv er klart

  Europakommisjonen publiserte 25. november utkast til endring av Alternative Investment Fund Managers Directive (omtalt som AIFMD II). Forslaget til nytt direktiv inneholder viktige endringer for forvaltere av alternative investeringsfond og dets tjenesteytere, men også for forvaltere av UCITS-fond (ordinære verdipapirfond). Wikborg Rein inviterer til seminar for å presentere de viktigste endringene.

 • Transaksjon, Kapitalforvaltning, Finansregulatorisk

  2021

  We have assisted Axxelerator Capital AS with its launch and successful fundraising

  We are proud to announce that we have assisted Axxelerator Capital AS with its launch and successful fundraising of NOK 1 300 000 000.

 • Finansregulatorisk

  2021

  Chapter about Fintech in Norway published in Global Legal Insights

  Ole Andenæs, Snorre Nordmo and Stina Tveiten has contributed to the Norwegian chapter in "Global Legal Insights - Fintech 2021", which provides an overview of the latest trends and regulatory framework for fintech in Norway.

 • Kapitalforvaltning, Finansregulatorisk

  2021

  Lov om register over reelle rettighetshavere – betydning for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

  Lov om register over reelle rettighetshavere har som formål at blant annet rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal få bedre tilgang på informasjon om eierskap og kontroll over norske selskaper og andre juridiske personer.

 • Kapitalforvaltning, Finansregulatorisk

  2021

  Ny lov om register over reelle rettighetshavere

  Den nye loven trer delvis i kraft 1. november 2021, og det innføres der en plikt for alle norske foretak til å innhente, dokumentere og rapportere hvem som er eiere (eller annen type reell rettighetshaver) av foretaket til Brønnøysundregisteret.

 • Personvern, Compliance og krisehåndtering, Finansregulatorisk

  2021

  Nye standardkontrakter fra EU-kommisjonen

  De endelige kontraktsvilkårene fra EU-kommisjonen har kommet, og de vil være sentrale i arbeidet med å etterleve reglene som følger av personvernforordningen og Schrems II-dommen. I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over det du må vite om standardavtalene.

 • Kapitalforvaltning, Finansregulatorisk

  2021

  Nye endringer i hvitvaskingsregelverket – er du forberedt?

  Endringer i hvitvaskingsregelverket som har betydning for regulerte foretak (inkludert registrerte AIF-forvaltere) trer i kraft 1. juli.

 • Finansregulatorisk, Compliance og krisehåndtering, Fiskeri og havbruk, Prosedyre

  2021

  Administrative sanksjoner – objektivt sanksjonsansvar i strid med EMK?

  Det finnes en rekke bestemmelser i den offentligrettslige lovgivningen som gir forvaltningen myndighet til å ilegge ulike former for administrative sanksjoner, typisk overtredelsesgebyr. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvilket skyldkrav som er nødvendig og hva man som foretak bør være klar over dersom man kommer i en situasjon der foretaket risikerer å bli ilagt slike sanksjoner. Temaet har høy aktualitet, dels fordi forvaltningen har stadig flere hjemler til å ilegge administrative sanksjoner, og dels fordi Høyesterett nylig har avsagt en dom som kan innebære at dagens forvaltningspraksis er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Bærekraft, Miljørett, Finansregulatorisk, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Hva betyr taksonomien for den norske kraftbransjen?

  Onsdag 21. april arrangerte Wikborg Rein og Statkraft et webinar om betydningen av EUs taksonomi for den norske kraftindustrien. Få med deg de viktigste punktene her.

 • Bærekraft, Finansregulatorisk, Miljørett

  2021

  Rapporteringsplikter etter offentlighetsforordninger og betydningen for din virksomhet

  I dag, 10 mars 2021, trer reglene for offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren i kraft i EU. Det betyr skjerpede krav til bærekraftsrapportering som også øker i omfang og presisjon. Bakgrunnen for disse kravene er miljømålene som er nedfelt i EUs Green Deal, som blant annet omfatter et klimanøytralt EU innen 2050. For å nå disse målene kreves store investeringer og bruk av både offentlige midler og privat kapital. Flytting av kapitalstrømmen mot grønne investeringer er helt avgjørende om EUs grønne politikk skal lykkes, og det er på denne bakgrunn at skjerpede krav til offentliggjøring og rapportering kommer.

 • Personvern, Compliance og krisehåndtering, Finansregulatorisk

  2021

  Compliance post Schrems II

  La det være sagt først som sist: Du må forholde deg til Schrems II-dommen. Dernest: Det er, for de fleste, ingen grunn til panikk, men du må ta noen grep.

 • Finansregulatorisk, Bærekraft

  2021

  Etterleve bærekraftig finansiering og investeringer (EUs taksonomi)

  Målet med EUs bærekraftige finansstrategi er å omorganisere kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer, håndtere finansiell risiko som følge av klimaendringer og å fremme åpenhet.

 • Finansregulatorisk, Miljørett, Bærekraft

  2021

  En Q&A om bærekraftig finans, ESG og EU Green Deal

  Begrepsavklaringer, hva gjelder i dag, hva er foreslått og hva kommer i fremtiden – og hva betyr det helt konkret for deg?

 • Transaksjon, Kapitalmarkeder, Finansregulatorisk, Kapitalforvaltning

  2021

  We have assisted Aeternum Management with the establishment of an alternative investment fund

  Wikborg Rein has assisted Aeternum Management AS (the AIFM) with the establishment of Aeternum Capital AS (the Fund). The management of the Fund will be led by the recognised Vegard Søraunet as CEO and CIO.

 • Finansregulatorisk

  2021

  Webinar: AIFMD Review (AIFMD II) - Hva skjer nå?

  Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ble vedtatt på EU-nivå i 2011, og trådte i kraft i Norge i 2014. Et tiår er snart gått siden vedtakelsen av direktivet, og Europakommisjonen legger opp til en gjennomgang og etterfølgende oppdatering av AIFMD. I denne forbindelse har European Securities and Markets Authority (ESMA) publisert en oppsummering over hvilke endringer som de mener burde gjøres i AIFMD II.

 • Finansiering, Korona, Selskapsrett, Finansregulatorisk

  2020

  Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

  Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

 • Finansregulatorisk, Korona

  2020

  COVID-19: Skatteendringer

  Regjeringen har lagt frem forslag til tiltak knyttet til skatter og avgifter for å bedre likviditetssituasjonen til næringslivet i forbindelse med Corona-viruset. Flere tiltak er varslet.

 • Selskapsrett, Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Koronaviruset: Rettslig betydning for selskapene og finansmarkedet

  Hvilken fleksibilitet har aksje- og allmennaksjeselskaper ved avholdelse av styremøter, generalforsamling og utdeling av utbytte? Hvordan virker de endrede økonomiske betingelsene inn på årsregnskapet for 2019? Hvilke tiltak iverksetter myndighetene for å sikre likviditet og fortsatt utlån fra bankene? Koronaviruset utfordrer selskapene, og gir opphav til ulike spørsmål av både praktisk og rettslig karakter. Her svarer vi på utvalgte selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Skatterett, Handelsrett, Personvern

  2019

  Brexit – hva nå?

  Etter lørdagens avstemning i Underhuset råder det stor usikkerhet om når, hvordan og på hvilke vilkår Storbritannia trer ut av EU. Storbritannia har søkt om tre måneders utsettelse av brexit-datoen, men EU har ennå ikke tatt stilling til den. En rekke utfall er mulige. Er du forberedt på alle scenarier?

 • Finansregulatorisk

  2019

  Ole Andenæs: Ny partner i Oslo

  Firmaets finansregulatoriske kompetanse er vesentlig styrket med rekrutteringen av Ole Andenæs. Ole kommer fra verdipapirforetaket Carnegie, der han har vært juridisk direktør i over tre år. Solide faglige kvalifikasjoner og unik operativ erfaring er det som gjør 36-åringen ideell som ny partner i Wikborg Rein.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Fiskeri og havbruk, Skatterett, Selskapsrett, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Handelsrett, Kontraktsrett og entreprise, Personvern, Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .