Fiskeri og havbruk

 • Fiskeri og havbruk

  2022

  Havbruksrettsdagen 2022

  Årets tema: Regelverk for fremtiden Vi er glade for å kunne invitere til en fysisk Havbruksrettsdag igjen. Vi fokuserer i år på fremtidige rammebetingelser som blant annet prosessen med nytt konsesjonssystem og prosessen med nytt dyrehelseregelverk.

 • Ranking, Fiskeri og havbruk, Finansiering, Kapitalmarkeder, Compliance og krisehåndtering, Restrukturering og konkurs, Shipping Offshore, Prosedyre, Arbeidsrett, Fornybar energi og infrastruktur, Immaterialrett, Næringseiendom, Konkurranserett, Kontraktsrett og entreprise, Skatterett, Teknologi og digitalisering

  2022

  Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022

  Vi er svært glade for at vi også i 2022 har tatt et steg opp i Chambers Europe, den årlige advokatguiden for Europas ledende advokatfirmaer.

 • Fiskeri og havbruk, Karriere

  2022

  Kvinner i jussen: Heidi Ann Vestvik-Bruknapp

  Vi feirer den internasjonale kvinnedagen 8. mars og har spurt noen av våre kvinnelige advokater på tvers av våre kontorer i inn- og utland om hvordan det er å være en kvinnelig advokat i dag. Les vårt første intervju med advokatfullmektig Heidi Ann Vestvik-Bruknapp, som er tilknyttet vårt fagområde for havbruk og fiskeri ved vårt Bergenskontor.

 • Fiskeri og havbruk

  2022

  Eierskapsbegrensninger tilbake i norsk lakseoppdrettsnæring?

  Regjeringens planer om å gjeninnføre eierskapsbegrensninger i norsk lakseoppdrettsnæring er trolig i strid med EØS-avtalen.

 • Fiskeri og havbruk

  2022

  Forslag til tillatelsesregime for havbruk til havs

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte i dag (2. februar) på høring et forslag om rammer for tillatelsesordning for lakseoppdrett til havs. Dette er en brikke i et større arbeid med å legge til rette for havbruk til havs.

 • Fiskeri og havbruk

  2022

  Fiskehelseregelverket er under totalrevidering

  Som ledd i gjennomføringen av EU sin dyrehelseforordning (EU 2016/429) og utfyllende forordninger har Mattilsynet nå sendt på 2. gangs høring et forslag til ny dyrehelseforskrift. Forslaget til denne forskriften er en del av det nye, store regelverket om dyrehelse som skrittvis vil bli gjennomført i norsk rett.

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Trafikklyssystemet: Forslag til kapasitetsjustering 2022

  Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt på høring forslag til regler for kapasitetsjustering i 2022. Forslaget gjelder regler om fastpristildeling og ­unntaksvekst i 2022. I tillegg foreslås det regler for nedtrekk i eventuelle røde produksjonsområder. Det er foreslått enkelte endringer, men materielt er mye likt sammenliknet med tidligere tildelingsrunder.

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Stiim Aqua-konferansen 2021 – Lukkede anlegg i sjø og havbruk til havs

  Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. 16.–17. november avviklet Stiim Aqua Cluster sin nasjonale konferanse i Stavanger med blant andre våre fiskeri- og havbruksspesialister Grunde Bruland og Martin H. Bryde som gjesteforelesere.

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Forslag til etablering av ny ordning for tillatelser til miljøteknologiformål

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 11. oktober et forslag til ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål på høring. Forslaget gjelder bare for oppdrett i sjø og er dermed avgrenset mot landbasert oppdrett og oppdrett til havs utenfor produksjonsområdeforskriftens geografiske virkeområde.

 • Skatterett, Fiskeri og havbruk, Selskapsrett, Shipping Offshore, Immaterialrett, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

  I revidert nasjonalbudsjett for 2021 som ble fremlagt i dag, var det noen forslag til endringer i skatte- og avgiftsregelverket. Hovedforslagene var høring om ny opsjonsskatteordning samt innføring av produksjonsavgift på vindkraftverk.

 • Finansregulatorisk, Compliance og krisehåndtering, Fiskeri og havbruk, Prosedyre

  2021

  Administrative sanksjoner – objektivt sanksjonsansvar i strid med EMK?

  Det finnes en rekke bestemmelser i den offentligrettslige lovgivningen som gir forvaltningen myndighet til å ilegge ulike former for administrative sanksjoner, typisk overtredelsesgebyr. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvilket skyldkrav som er nødvendig og hva man som foretak bør være klar over dersom man kommer i en situasjon der foretaket risikerer å bli ilagt slike sanksjoner. Temaet har høy aktualitet, dels fordi forvaltningen har stadig flere hjemler til å ilegge administrative sanksjoner, og dels fordi Høyesterett nylig har avsagt en dom som kan innebære at dagens forvaltningspraksis er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Compliance og krisehåndtering, Finansiering, Fiskeri og havbruk, Fornybar energi, Shipping Offshore, Konkurranserett, Olje gass og fornybar energi, Selskapsrett, Kapitalforvaltning, Kapitalmarkeder

  2021

  Chambers Europe 2021

  We are pleased to announce that Wikborg Rein is consolidating our strong position in the Chambers Europe 2021 Guide launched today.

 • Havindustrier, Fiskeri og havbruk, Bærekraft

  2021

  Rett fra havet

  Elise Johansen er på rett sted til rett tid. Vår nye Specialist Counsel har tidligere vært trainee i Wikborg Rein og senere forsker ved Norsk senter for Havrett ved Universitetet i Tromsø.

 • Fiskeri og havbruk, Kapitalmarkeder

  2020

  Wikborg Rein har bistått The Kingfish Company

  Wikborg Rein har bistått The Kingfish Company N.V. (KING-ME) og tilretteleggerne DNB Markets (sole global coordinator), Arctic Securities, Swedbank Norge og Coöperatieve Rabobank i forbindelse med en rettet emisjon og opptak til handel av selskapets aksjer på Merkur Market.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Fiskeri og havbruk, Skatterett, Selskapsrett, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Handelsrett, Kontraktsrett og entreprise, Personvern, Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .

 • Fiskeri og havbruk

  2018

  Forskrift om kapasitetsøkning er fastsatt

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag publisert forskrift om kapasitetsøkning i produksjonsområdene. Forskriften ble fastsatt 20. desember 2017.

 • 2018

  Havbruksrettsdagen 2019

  Hvert år arrangerer Wikborg Reins Bergens-kontor Havbruksrettsdagen i begynnelsen av mai. Halvdagsseminaret er et faglig seminer der målet er å dele og utveksle kunnskap og erfaringer om det regulatoriske innen havbruksretten, og reflektere over bransjen gjennom gode diskusjoner og deling av kunnskap. Seminarets innhold fastsettes etter det som til enhver tid er aktuelt for næringen.