Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsgivers adgang til å kontrollere fastsatte helsekrav

03.02.2022

Hvilken mulighet har arbeidsgiver til å kreve ny helseundersøkelse når de mistenker at en arbeidstaker ikke lenger oppfyller helsekrav fastsatt i lov eller forskrift?

Tidligere har vi skrevet om arbeidsgivers adgang til å stille helsekrav og innhente helseopplysninger ved utlysning og ansettelse. I fortsettelsen av dette ser vi denne uken på arbeidsgivers adgang til å sørge for at lovlige fastsatte helsekrav er oppfylt underveis i ansettelsesforholdet. Vi vil spesielt se nærmere på kravene som stilles til sjøfolk og ansatte i petroleumsvirksomheten, men også blant annet piloter, lokførere og yrkessjåfører er underlagt lovpålagte helsekrav som arbeidsgiver kan ha behov for å føre kontroll med.

Helseattestens gyldighet

En helseattest for sjøfolk og ansatte i petroleumsvirksomheten til havs er som hovedregel gyldig i to år, jf. hhv. forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger § 5 («helseundersøkelsesforskriften») og forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs § 15 («helsekravforskriften»). I løpet av en toårsperiode kan det imidlertid skje endringer i en persons helsetilstand som gjør at helsekravene ikke lenger er oppfylt.

Dersom en lege oppdager at en pilot ikke lenger oppfyller helsekravene, har legen meldeplikt til Luftfartstilsynet, jf. helsepersonelloven § 34 og tilhørende forskrift. Tilsvarende meldeplikt gjelder ikke for sjøfolk og ansatte i petroleumssektoren (men det er foreslått at meldeplikten skal omfatte loser), slik at det i disse tilfellene kun er arbeidstaker selv og reder/operatør/arbeidsgiver som sikre at vilkårene for helseattest er oppfylt i gyldighetsperioden. Det er også en lovpålagt plikt for reder/operatør/arbeidsgiver å sikre at helsekravene er oppfylt til enhver tid, og innebærer derfor et strengt ansvar om å påse at alle ansatte oppfyller kravene mens de er i arbeid.

Arbeidsgivers kontrollmekanismer for å påse at helsekravene er oppfylt er todelt. Det er gitt egen hjemmel for å kreve utstedelse av ny helseattest i gyldighetsperioden i de respektive helsekravforskriftene, samt en selvstendig hjemmel i arbeidsmiljøloven til å iverksette helseundersøkelser etter arbeidsmiljøloven § 9 4. Rustesting av arbeidstakere vil falle inn under sistnevnte kategori, og vil redegjøres nærmere for i neste ukens tips.

Krav om ny helseattest – utreisenekt

Det følger av helseundersøkelsesforskriften § 6 og helsekravforskriften § 15 at hhv. reder, operatør og arbeidsgiver kan be om ny helseattest dersom det er sannsynlig at den ansatte ikke lenger oppfyller helsekravene, eksempelvis ved lengre sykmeldinger. Ettersom det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å fastsette det sikkerhetsnivå som er nødvendig for virksomheten, vil antakelig ikke sannsynlighetskravet tolkes spesielt strengt. Det må likevel gjelde en viss begrensning i adgangen til å be om ny helseerklæring, slik at krav fremsatt på rent vilkårlig grunnlag faller utenfor styringsretten. Som den klare hovedregel har altså arbeidsgiver vid adgang til å kreve fremlagt ny helseerklæring underveis i to-årsperioden.

Det eneste unntaket som har vært diskutert av forvaltningen, er tilfellet der arbeidsgiver i realiteten utfordrer en nylig utstedt helseerklæring. I disse tilfellene kan arbeidsgiver oppfordre arbeidstaker til å oppsøke en annen lege, men må vise til nye forhold for å kreve dette dersom arbeidstaker nekter. Helsedirektoratet mener videre at arbeidsgiver ikke har mulighet til å påklage en gyldig helseattest til arbeidstakers ugunst. Dette innebærer at en arbeidsgiver ikke har anledning til å overprøve sjømannslegens eller petroleumslegens utstedelse av en helseattest.

Vår anbefaling for arbeidstakere er å selv melde fra ved mistanke om at helsekravene ikke er oppfylt, for å bidra til at sikkerheten er adekvat ivaretatt. En arbeidsgiver som mistenker at helsekravene ikke er oppfylt må snarest be om fremleggelse av en ny helseattest. I påvente av ny helseundersøkelse kan arbeidstaker ilegges utreisenekt i kraft av styringsretten.

Utstedelse, kontroll og virkninger av bortfalt helseattest er utførlig redegjort for av Elisabeth Andenæs i artikkelen «I fin form på plattform – om helsekravene til ansatte i petroleumsvirksomheten til havs», publisert i MarIus 454 2015.

Forfattere
Simen Lium
Partner
E-post ssl@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner