Arbeidsgivers adgang til å kontrollere fastsatte helsekrav

Hvilken mulighet har arbeidsgiver til å kreve ny helseundersøkelse når de mistenker at en arbeidstaker ikke lenger oppfyller helsekrav fastsatt i lov eller forskrift?

I forrige ukes tips så vi på arbeidsgivers adgang til å stille helsekrav og innhente helseopplysninger ved utlysning og ansettelse. I fortsettelsen av dette ser vi denne uken på arbeidsgivers adgang til å sørge for at lovlige fastsatte helsekrav er oppfylt underveis i ansettelsesforholdet. Vi vil spesielt se nærmere på kravene som stilles til sjøfolk og ansatte i petroleumsvirksomheten, men også blant annet piloter, lokførere og yrkessjåfører er underlagt lovpålagte helsekrav som arbeidsgiver kan ha behov for å føre kontroll med.

Helseattestens gyldighet

En helseattest for sjøfolk og ansatte i petroleumsvirksomheten til havs er som hovedregel gyldig i to år, jf. hhv. forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger § 5 ("helseundersøkelsesforskriften") og forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs § 15 ("helsekravforskriften"). I løpet av en toårsperiode kan det imidlertid skje endringer i en persons helsetilstand som gjør at helsekravene ikke lenger er oppfylt.

Dersom en lege oppdager at en pilot ikke lenger oppfyller helsekravene, har legen meldeplikt til Luftfartstilsynet, jf. helsepersonelloven § 34 og tilhørende forskrift. Tilsvarende meldeplikt gjelder ikke for sjøfolk og ansatte i petroleumssektoren (men det er foreslått at meldeplikten skal omfatte loser), slik at det i disse tilfellene kun er arbeidstaker selv og reder/operatør/arbeidsgiver som sikre at vilkårene for helseattest er oppfylt i gyldighetsperioden. Det er også en lovpålagt plikt for reder/operatør/arbeidsgiver å sikre at helsekravene er oppfylt til enhver tid, og innebærer derfor et strengt ansvar om å påse at alle ansatte oppfyller kravene mens de er i arbeid.

Arbeidsgivers kontrollmekanismer for å påse at helsekravene er oppfylt er todelt. Det er gitt egen hjemmel for å kreve utstedelse av ny helseattest i gyldighetsperioden i de respektive helsekravforskriftene, samt en selvstendig hjemmel i arbeidsmiljøloven til å iverksette helseundersøkelser etter arbeidsmiljøloven § 9 4. Rustesting av arbeidstakere vil falle inn under sistnevnte kategori, og vil redegjøres nærmere for i neste ukens tips.

Krav om ny helseattest – utreisenekt

Det følger av helseundersøkelsesforskriften § 6 og helsekravforskriften § 15 at hhv. reder, operatør og arbeidsgiver kan be om ny helseattest dersom det er sannsynlig at den ansatte ikke lenger oppfyller helsekravene, eksempelvis ved lengre sykmeldinger. Ettersom det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å fastsette det sikkerhetsnivå som er nødvendig for virksomheten, vil antakelig ikke sannsynlighetskravet tolkes spesielt strengt. Det må likevel gjelde en viss begrensning i adgangen til å be om ny helseerklæring, slik at krav fremsatt på rent vilkårlig grunnlag faller utenfor styringsretten. Som den klare hovedregel har altså arbeidsgiver vid adgang til å kreve fremlagt ny helseerklæring underveis i to-årsperioden.

Det eneste unntaket som har vært diskutert av forvaltningen, er tilfellet der arbeidsgiver i realiteten utfordrer en nylig utstedt helseerklæring. I disse tilfellene kan arbeidsgiver oppfordre arbeidstaker til å oppsøke en annen lege, men må vise til nye forhold for å kreve dette dersom arbeidstaker nekter. Helsedirektoratet mener videre at arbeidsgiver ikke har mulighet til å påklage en gyldig helseattest til arbeidstakers ugunst. Dette innebærer at en arbeidsgiver ikke har anledning til å overprøve sjømannslegens eller petroleumslegens utstedelse av en helseattest.

Vår anbefaling for arbeidstakere er å selv melde fra ved mistanke om at helsekravene ikke er oppfylt, for å bidra til at sikkerheten er adekvat ivaretatt. En arbeidsgiver som mistenker at helsekravene ikke er oppfylt må snarest be om fremleggelse av en ny helseattest. I påvente av ny helseundersøkelse kan arbeidstaker ilegges utreisenekt i kraft av styringsretten.

Utstedelse, kontroll og virkninger av bortfalt helseattest er utførlig redegjort for av Elisabeth Andenæs i artikkelen "I fin form på plattform – om helsekravene til ansatte i petroleumsvirksomheten til havs", publisert i MarIus 454 2015.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Varslingsrutiner på arbeidsplassen

  I forrige ukes arbeidsrettstips skrev vi om den praktiske håndteringen av varslingsaker på arbeidsplassen. Denne uken går vi nærmere inn på hvilke krav som stilles til interne rutiner for varsling i virksomheter.

 • Arbeidsrett

  2022

  Praktisk håndtering av varslingsaker

  Arbeidsgivere kan fra tid til annen motta varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. Håndteringen av slike varsler kan være krevende og ubehagelig for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Godt etablerte varslingsrutiner, som de fleste virksomheter er forpliktet til å ha etablert, vil kunne bidra til at alle de involverte partene føler seg rettferdig behandlet. Nedenfor gir vi våre tips til hvordan arbeidsgiver bør opptre ved mottak og håndtering av et varsel fra arbeidstaker.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers plikt til å forsikre ansatte – Obligatorisk yrkesskadeforsikring

  Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også aksjeselskaper hvor eier er eneste ansatte. For enkeltpersonforetak gjelder det imidlertid egne regler som er viktige å kjenne til. I ukens arbeidsrettstips ser vi derfor nærmere på arbeidsgivers plikter knyttet til yrkesskadeforsikringer.