Hopp til hovedinnholdet

Betydelige innstramminger i regelverket for innleie er nå vedtatt

16.12.2022

Stortinget vedtok i går nye regler om innleie fra bemanningsforetak, som fra 1. april 2023 strammer inn adgangen til å leie inn arbeidskraft.

I dette nyhetsbrevet går vi nærmere inn på hva disse lovendringene vil innebære for din bedrift.

Innstramming i adgang til innleie fra bemanningsforetak

Adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak når arbeidet er av "midlertidig karakter" oppheves. Endringen innebærer at innleie fra bemanningsforetak kun er aktuelt ved reelle vikariater. I tillegg kan det tenkes innleie ved praksisarbeid, for deltakere i arbeidsmarkedstiltak og for idrettsutøvere, trenere, dommere og andre ledere innen organisert idrett.

Videre kan innleie fortsatt skje etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

Selv om innleieadgangen generelt begrenses er det vedtatt at departementet i forskrift kan fastsette videre regler i to tilfeller:

For det første kan departementet fastsette egne regler for tidsbegrenset innleie av personer med spesialkompetanse. Det kan dermed bli en adgang for bedrifter til å leie inn rådgivere og konsulenter for å bistå med klart avgrensede spørsmål.

For det andre vil departementet kunne fastsette regler for tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre en forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.

Geografisk avgrenset midlertidig forbud mot innleie for byggenæringen

Innenfor byggenæringen er innleie utbredt. Det er varslet at det ved forskrift vil innføres et midlertidig forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det generelle forbudet vil dermed være geografisk avgrenset til disse områdene.

Styrket rett til fast ansettelse for innleide etter tre år

Det er videre vedtatt at all innleie fra bemanningsforetak etter en viss tid kan gi en rett til fast ansettelse. Dette skal gjelde uavhengig av om grunnlaget for at vedkommende er innleid er avtale med bedriftens tillitsvalgte (§ 14-12 første ledd), eller i medhold av lovens øvrige regler (som vikariat og lignende, jf. § 14-12 første ledd).

Retten til fast ansettelse inntreffer når arbeidstakeren har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Til forskjell fra tidligere vil innleide arbeidstakere ikke automatisk være å anse som faste arbeidstakere hos innleier etter tre år, men vil på dette tidspunktet gis en valgrett – og vil dermed kunne velge om de ønsker å fortsette sin ansettelse hos utleier, eller gå over til å bli fast ansatt hos innleier.

Grensen mellom innleie og entreprise

Det er ulike regler for innleie- og entrepriseavtaler, og det er derfor viktig å skille mellom disse. Stortinget har nå vedtatt å lovfeste momentene som brukes i denne vurderingen. Sentralt for vurderingen er hvem som har ansvaret for ledelsen av arbeidet, samt ansvar for resultatet. Dersom dette er oppdragsgiver – og ikke entreprenøren – taler dette for at det foreligger en innleieavtale.

I tillegg vil det ha betydning om avtalen i hovedsak omfatter levering av et resultat eller av arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om oppdraget skal dekke et vedvarende arbeidskraftsbehov hos oppdragsgiver, og hvorvidt arbeidsoppdraget henger sammen med bedriftens hovedaktivitet. Der flere av disse momentene foreligger, jo nærmere vil man være et innleieforhold.

Momentene vil inngå i en helhetsvurdering og må sees i sammenheng. Det er derfor viktig å merke seg at det er de reelle forholdene som er avgjørende, og ikke om bedriftene formelt har kalt oppdraget for entreprise eller innleie.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak

Det er også varslet at det vil kunne etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak for å sikre at aktørene i bransjen opptrer seriøst.
De nærmere reglene for godkjenningsordningen skal fastsettes i en egen forskrift. Her skal Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn, gi pålegg, og treffe nødvendige enkeltvedtak. Det er foreslått at brudd på reglene her skal kunne straffes med overtredelsesgebyr.

Ikrafttredelse og overgangsregler

Det legges opp lovendringene trer i kraft 1. april 2023.

I debatten i Stortinget om lovvedtakene denne uken ble det også vist til planer om en overgangsordning på tre måneder for eksisterende kontraktsforhold. Dette vil i så tilfelle innebære at endringer vil gjelde for fullt fra 1. juli 2023. Samtidig fremgår det av Arbeids- og sosialkomiteens innstilling at det kan være behov for at ulike deler av forslagene iverksettes til forskjellige tidspunkter.

Det gjenstår dermed å se hva som blir endelig fastsatt i forskrift om ikrafttredelse og overgangsordninger.

Forfattere
Profile image of Christian Backe
Christian Backe
Partner
E-post cbc@wr.no
Profile image of Ingrid Weltzien
Ingrid Weltzien
Fast advokat
E-post iwe@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner