Hopp til hovedinnholdet

Fiskehelseregelverket er under totalrevidering

23.01.2022

Som ledd i gjennomføringen av EU sin dyrehelseforordning (EU 2016/429) og utfyllende forordninger har Mattilsynet nå sendt på 2. gangs høring et forslag til ny dyrehelseforskrift. Forslaget til denne forskriften er en del av det nye, store regelverket om dyrehelse som skrittvis vil bli gjennomført i norsk rett.

EU sin dyrehelseforordning erstatter EU sitt fiskehelsedirektiv (EU 2006/88). Gjennomføringen av fiskehelsedirektivet medførte i 2008 en rekke endringer innenfor dagjeldende regelverk for fiskehelse og fiskevelferd. Ved gjennomføringen av dyrehelseforordningen og tilhørende forordninger fra EU vil vi nå igjen stå overfor en totalrevidering av regelverket for fiskehelse og fiskevelferd.

Det nye rettslige rammeverket inneholder et mylder av forordninger fra EU. Det kan være vanskelig å manøvrere i dette nye rammeverket, noe som naturligvis skaper utfordringer for høringsinstansene til å gi helhetlige innspill til Mattilsynet gjennom hele prosessen.

Dyrehelseforordningen skal fungere som en rammeforordning til en rekke utfyllende forordninger. Ved gjennomføringen i norsk rett vil dyrehelseforskriften på sin side fungere som en "rammeforskrift" for øvrige forskrifter. Mattilsynet har i forbindelse med høringsprosessene gitt en pedagogisk fremstilling av systemet i det nye rettslige rammeverket.

Gjennomføringen av dyrehelseforordningen skjer ved henvisningsmetoden, ved at det i forslagets § 4 vedtas at dyrehelseforordningen og utfyllende forordninger skal gjelde som forskrift. Forslaget har også utfyllende nasjonale bestemmelser om stedlig virkeområde i § 3, som legger til rette for at regler om fiskehelse og fiskevelferd skal gjelde ved etablering av havbruk utenfor norsk sjøterritorium. Denne nasjonale tilpasningen må selvsagt sees i sammenheng med regelverksarbeidet med havbruk til havs og Fiskeridirektoratets nylige anbefalinger av områder for havbruk til havs som ble publisert 18. januar i år.

Videre vil størstedelen av bestemmelsene i omsetnings- og sykdomsforskriften oppheves og erstattes av bestemmelser dyrehelseforskriften. Hele omsetnings- og sykdomsforskriften vil oppheves når EU sine regler om vaksinasjon er klare. Mattilsynet har i forbindelse med høringen utarbeidet et oversiktlig summarisk lovspeil som viser hvilke bestemmelser i omsetnings- og sykdomsforskriften som erstattes i tilsvarende bestemmelser i nytt dyrehelseregelverk.

Ny bekjempelseplan for ILA

Et resultat av at størstedelen av reglene i omsetnings- og sykdomsforskriften nå oppheves er at reglene om forebygging og bekjempelse ved mistanke om, og påvisning av, infeksiøs lakseanemi (ILA) vil erstattes av nye regler. Etter EU sin dyrehelseforordning og utfyllende forordninger er ILA en såkalt C-sykdom som medlemsstatene enten kan velge ved? å innføre et program for utryddelse og bekjempelse av sykdommen i offentlig regi eller frivillig utryddelse og bekjempelse av sykdommen.

Mattilsynet gjennomførte i februar 2021 en høring om den fremtidige forvaltningen av ILA i Norge. Under høringen presenterte Mattilsynet ulike strategivalg for bekjempelse av ILA i offentlig regi eller på frivillig basis. I forbindelse med høringen ble det i tillegg drøftet om Norge hadde et handlingsrom innenfor EØS-avtalen, til å vedta regionale forskrifter uten krav om godkjent bekjempelsesplan, i EU. Mattilsynet var imidlertid av den oppfatningen at Norge ikke ville ha et handlingsrom til å fastsette tilsvarende bekjempelsestiltak som i dag, dersom alternativet med frivillig bekjempelse ble valgt. Synspunktet er omstridt.

Våren 2021 sendte Mattilsynet sitt strategivalg til Nærings- og fiskeridepartementet hvor det ble innstilt til å innføre et program for utryddelse og bekjempelse av ILA i offentlig regi. Etter planen skulle forslag til program for utrydning av ILA vært sendt til ESA sommeren 2021, men dette arbeidet er utsatt.

I forlengelsen av at det nå skjer en 2. gangs høring av dyrehelseforskriften, kan det forventes at Mattilsynet vil ta opp igjen arbeidet med program for utrydding denne våren. Parallelt med dette arbeidet kan det også forventes at forslaget til ny forskrift om dyrehelseovervåkning snart sendes på 2. gangs høring. Sistnevnte forskrift gjennomfører forordning EU 2020/689 og vil blant annet inneholde regler om tiltak ved mistanke om, eller påvisning av, ILA.

Innenfor reglene i dyrehelseforordningen og utfyllende forordninger, vil Mattilsynet ha et handlingsrom til å utarbeide en bekjempelseplan, som i det vesentlige kunne videreføre flere av de tiltakene vi i dag har mot ILA. Denne muligheten peker også Mattilsynet på i sin innstilling til Nærings- og fiskeridepartementet.

Forfattere
Profile image of Martin H. Bryde
Martin H. Bryde
Partner
E-post mbd@wr.no
Profile image of Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Fast advokat
E-post hbk@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner