Hopp til hovedinnholdet

Forslag til etablering av ny ordning for tillatelser til miljøteknologiformål

14.10.2021

Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 11. oktober et forslag til ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål på høring. Forslaget gjelder bare for oppdrett i sjø og er dermed avgrenset mot landbasert oppdrett og oppdrett til havs utenfor produksjonsområdeforskriftens geografiske virkeområde.

Den nye ordningen vil komme i tillegg til vekst som tildeles i trafikklyssystemet. At det nå legges opp til en ordning parallelt med trafikklyssystemet bygger på en forutsetning om at produksjonen som skjer på tillatelser som tildeles gjennom den foreslåtte ordningen ikke vil påvirke miljøindikatoren i trafikklyssystemet.

En ny fiskeri- og havminister vil sannsynligvis ønske å sette sitt merke på ordningen. Det innebærer at det i større grad enn ellers kan være mulighet for å påvirke innretningen av ordningen nå i forbindelse med høringsrunden.

Hovedtrekkene i forslaget til ny forskrift er følgende:

 • Det legges opp til en årlig utlysning av nye tillatelser. I den første tildelingsrunden i 2022 vil det totalt kunne tildeles inntil 15 000 tonn MTB. Departementet vil så i forkant av hver enkelt påfølgende tildelingsrunde vurdere hvor mye vekst som kan tildeles.
 • Tillatelser som tildeles gjennom ordningen vil bare kunne benyttes på de lokaliteter som oppfyller driftskravene som følger tillatelsene. For øvrig vil tillatelsene som tildeles kunne utnyttes i biomassetaket på tilsvarende måte som for de grønne tillatelsene som ble tildelt i 2013.
 • Tillatelsene vil tildeles gjennom en innovasjonskonkurranse eller gjennom auksjon. Innovasjonskonkurransen bygger på konkrete tildelingskriterier ut fra et poengsystem, mens forslaget til reglene om auksjon er utformet etter mønster til auksjonsforskriftene som vedtas i trafikklyssystemet. Det skal betales et fast vederlag for tillatelsen ved tillatelser som tildeles gjennom innovasjonskonkurranse.
  I høringsnotatet er det også foreslått et prekvalifiseringsvilkår om at prosjektet må oppfylle visse minimumskrav med hensyn til fiskevelferd. Dette er foreløpig ikke inntatt i forslag til forskrift, men departementet ber om særlige innspill til hvorvidt dette bør tas inn i forskriften.
  Hver enkelt tillatelse avgrenses til ordinær størrelse med 780 tonn MTB. Dersom tillatelsene tildeles gjennom en innovasjonskonkurranse kan den enkelte søker for tildelingsrunden for 2022 maksimalt få tildelt 7500 tonn MTB. Ved auksjon er det ikke foreslått tilsvarende.
 • Uavhengig av om tillatelsene tildeles gjennom innovasjonskonkurransen eller på auksjon, er det foreslått visse driftskrav (effektkrav) som vil gjelde for tillatelsene. Driftskravene som foreslås er 1) oppsamling av 60 % av slam og 2) null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus.
  Hvis det blir innovasjonskonkurranse, vil disse driftskravene også være prekvalifiseringsvilkår for tildeling av tillatelser. Den som søker om tildeling av tillatelser gjennom innovasjonskonkurransen vil også forplikte seg til å overholde de kravene som oppgis i søknaden og som etter forskriften gir innovasjonspoeng ved behandlingen av søknaden.
 • Et særtrekk ved forslaget, som skiller seg fra tidligere tildelingsrunder, er at det legges opp til at Fiskeridirektoratet ikke skal foreta en sannsynlighetsvurdering av om søkeren vil klare å oppnå de opplysninger som oppgis i søknaden (eks. rensegrad). I stedet fremgår det av forslaget at søkeren skal etablere et overvåkningsprogram som dokumenterer at driftsvilkårene oppfylles.
 • Dersom driftskravene for tillatelsene brytes, kan innehaveren av tillatelsen bli møtt med reaksjoner og sanksjoner, og i ytterste fall tilbaketrekking.

Høringsfristen på forslaget er satt til 14. januar 2022. Vi vil i den forbindelse påpeke noen forhold som vi mener det kan være særlig grunn til å gi innspill til i høringsrunden:

 • Departementet har foreslått en tidsbegrensning på 20 år for tillatelsene som tildeles etter ordningen. Tidsbegrensning for tillatelser er per i dag kun en ordning som gjelder for særtillatelser.
  Tatt i betraktning at søkerne må oppfylle strenge miljømessige vilkår for å kvalifisere for tildeling og betale et betydelig vederlag, mener vi dette er noe oppdretterne bør kommentere særlig i et høringsinnspill. Departementet har i høringsnotatet også bedt om innspill til dette forslaget.
 • Det er også foreslått begrensninger i klageadgangen over avslag på søknader. Bakgrunnen for dette er nok vurderingene fra Menon Economics i deres rapport fra mars 2021 og den krevende ressurssituasjonen hos Fiskeridirektoratet og departementet i klagebehandling av avslag på søknader om utviklingstillatelser.
  Etter forvaltningsloven er det likevel en høy terskel for å begrense klageadgangen slik departementet legger opp til. Det bør derfor utredes nærmere om de vurderinger departementet viser til i høringsnotatet innfrir lovens krav.
Forfattere
Profile image of Martin H. Bryde
Martin H. Bryde
Partner
E-post mbd@wr.no
Profile image of Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Fast advokat
E-post hbk@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner