Hopp til hovedinnholdet

Forslag til tillatelsesregime for havbruk til havs

01.02.2022

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i dag (2. februar) på høring et forslag om rammer for tillatelsesordning for lakseoppdrett til havs. Dette er en brikke i et større arbeid med å legge til rette for havbruk til havs.

Tillatelsesregimet som er foreslått gjelder utenfor produksjonsområdene og det alminnelige kapasitetsjusteringsregimet for lakseoppdrett (trafikklyssystemet). Høringsdokumentet ikke et forslag til detaljregulering – detaljene vil fastsettes i egne spesifikke tildelingsforskrifter i den enkelte utlysning. Likevel er høringsnotatet et viktig steg i utviklingen av rammebetingelsene, og beslutningene som tas etter høringen vil være avgjørende for retningsvalg på flere områder.

Høringsfristen er 2. mai 2022.

Produksjonsområdene trekkes mot kysten – åpner vekstmuligheter

Et interessant grep departementet foreslår er at yttergrensene for produksjonsområdene flyttes innover mot kysten. I dag er yttergrensen 20 eller 30 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Disse er foreslått flyttet inn til 1, 4 og 8 nautiske mil utenfor grunnlinjen – avhengig av hvor langs kysten det er snakk om. Dette grepet vil kunne gjøre det enklere å tildele tillatelser i eksponerte områder, som frem til nå har vært omfattet av produksjonsområdene og trafikklyssystemet.

Ser til havvind

Tildelingsprosessen som er foreslått likner på tilsvarende prosess for havvind, som innledes med offentlig overordnet konsekvensvurdering av utvalgte havområder. Fiskeridirektoratet har nylig hatt på høring tre områder som de har foreslått at det jobbes videre med med tanke på fremtidig konsekvensvurdering. Direktoratet vurderer nå høringsuttalelsene fra den høringen.

Når et område er konsekvensvurdert kan området lyses ut. Området deles i ulike utlysningsområder, og det lyses ut en konkurranse i hvert av utlysningsområdene. De nærmere kriteriene i tildelingsprosessen fastsettes i en detaljert tildelingsforskrift.

De som vinner konkurransen får et forhåndstilsagn som gir mulighet til å søke på tillatelse og konkret lokalisering av oppdrettsanlegg i utlysningsområdet. I denne prosessen skal søkeren utarbeide forslag til et prosjektspesifikt konsekvensvurderingsprogram. Relevante sektormyndigheter involveres i utarbeidelse av programmet og i en parallell søknad om lokalitet. I korte trekk tildeles til slutt en akvakulturtillatelse som gir rett til å drive på en spesifikk lokalitet i utlysningsområdet. Tillatelsen vil avgrenses i Maksimalt Tillatt Biomasse (MTB).

Illustrasjon fra Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat
Illustrasjon fra Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat

Vederlag for tillatelsene

Høringsforslaget åpner for at det kan tas vederlag for tillatelsene, og at om det faktisk skal tas betaling bestemmes i forbindelse med den enkelte utlysning. Det er sannsynlig at det vil tas vederlag for tillatelsene. Størrelsen på vederlaget, og hvordan det fastsettes, vil imidlertid enn så lenge forbli uavklart. Dette vil bli bestemt i den enkelte utlysning – men både auksjon, fastpris og loddtrekning angis i høringsforslaget som mulige alternativer for allokering av tillatelser.

Tidsbegrensede tillatelser

Det er foreslått at tillatelsene er tidsbegrenset til 25 år. I tillegg foreslås det mulighet for forlengelser i avgrensede tidsperioder etter det, for eksempel for fem år av gangen.

Flytte til havs

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at oppdrettere kan søke om å flytte sine vanlige tillatelser i produksjonsområdene ut av produksjonsområdene til havs. Forutsetningen er at denne kapasiteten kan knyttes til en eksisterende havtillatelse. Etter å ha blitt flyttet til havs kan de ikke flyttes tilbake, men til gjengjeld – som en gulrot eller bonus, vil MTB'en kunne dobles.

Helhetlig regelverk for havbruk til havs

Utvikling av et tillatelsesregime er et element for å få på plass de samlede rammevilkårene for havbruk til havs. Andre sentrale momenter i et helhetlig og komplett regelverk er:

  • Identifikasjon og utvelgelse av areal
  • Teknisk regelverk
  • HMS-/arbeidsregelverk
  • Miljøreguleringer
  • Tilpasset regelverk for fiskehelse og -velferd
  • Regelverk som legger til rette for realregistrering og pantsetting av oppdrettsinstallasjonene
  • Skatt- og avgiftsregime

Arbeidet med å få på plass disse momentene er omfattende og komplekst. Det er viktig at disse prosessene blir håndtert så raskt som mulig, og i prioritert rekkefølge, for best mulig å legge til rette for havbruk til havs. Nærings- og fiskeridepartementet har også tidligere signalisert at midlertidige løsninger for de aktørene som ligger lengst fremme bør prioriteres, slik at den industrielle utviklingen ikke stopper opp i påvente av regulatorisk rammeverk.

Les høringsforslaget her.

Forfattere
Profile image of Martin H. Bryde
Martin H. Bryde
Partner
E-post mbd@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner