Hopp til hovedinnholdet

Hva kan arbeidsgiver spørre om under jobbintervjuet?

23.01.2019

Arbeidsgivere bør som utgangspunkt begrense seg til å spørre om det som er relevant for stillingen. Det er imidlertid også egne begrensninger i lovverket for hva en arbeidsgiver rettmessig vil kunne spørre en arbeidssøker om under et jobbintervju.

De aktuelle begrensningene gjelder både direkte spørsmål, samt oppfordring til arbeidssøker om å gi slike opplysninger. Det er derimot ikke noe som hindrer en arbeidssøker i å på eget initiativ fortelle hva det måtte være under et jobbintervju.

Politikk og medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner

Arbeidsgiver kan ikke spørre om, eller innhente opplysninger om på annen måte, hvordan arbeidssøker stiller seg til politiske spørsmål eller om vedkommende er medlem i en arbeidstakerorganisasjon, jfr. arbeidsmiljøloven § 13-4 . Unntak gjelder dersom innhenting av slike opplysninger kan begrunnes i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Eksempel på stillinger hvor unntakene kan komme til anvendelse er toppjobber i Forsvaret og utenrikstjenesten, samt redaksjonelle medarbeidere i politisk orienterte aviser.

Dersom arbeidsgiver kan og vil kreve slike opplysninger, skal dette angis i utlysingen av stillingen.

Familieforøkelse, seksuell orientering mv.

Likestillings- og diskrimineringsloven har i § 30 forbud mot at arbeidsgiver innhenter følgende opplysninger om en søker i en ansettelsesprosess:

  • graviditet, adopsjon eller planer om å få barn
  • religion eller livssyn
  • etnisitet
  • funksjonsnedsettelse
  • seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Innhenting av opplysninger om etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og samlivsform er likevel tillatt hvis opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket. Videre er innhenting av opplysninger om søkerens samlivsform, religion eller livssyn tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må også dette oppgis i utlysningen av stillingen

Helseopplysninger

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke innhente helseopplysninger om arbeidssøkere, med unntak av helseopplysninger som er nødvendige i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgavene knyttet til stillingen, jfr. arbeidsmiljøloven § 9-3. Dette unntaket er likevel ikke så upraktisk, da det ofte vil være nødvendig å innhente en del helseopplysninger, for eksempel for å kunne imøtekomme offentlige krav til et trygt arbeidsmiljø.

Forfattere
Profile image of Jan L. Backer
Jan L. Backer
Partner
E-post jlb@wr.no
Simen Lium
Partner
E-post ssl@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner