Hopp til hovedinnholdet

Kan man si opp en leder som innleder et forhold til en ansatt?

07.11.2019

Denne uken kunne vi lese at Chief Executive i McDonald's, Steve Easterbrook, mistet jobben etter å ha datet en ansatt*. Selv om forholdet var frivillig fra begge parters side, mente styret i McDonald's at dette var i strid med selskapets interne retningslinjer og at Easterbrook hadde utvist dårlig dømmekraft. Kan man gi en slik oppsigelse etter norske arbeidsrettsregler?

I tidligere tips har vi skrevet om oppsigelser grunnet arbeidstakers eget forhold. Eksempler på forhold som kan gi grunnlag for en oppsigelse er brudd på arbeidsplikt og lojalitetsplikt, ulegitimert fravær, samarbeidsproblemer eller trakassering. I denne uken vil vi se helt konkret på spørsmålet om en leder som innleder et forhold til en av sine ansatte kan sies opp på grunn av dette.

Rettslige utgangspunkter

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7 kan en arbeidstaker sies opp når det er "saklig begrunnet" i arbeidstakers forhold. Her kan du lese vårt tips hvor vi går igjennom hva som generelt ligger i kravet til saklig grunn for oppsigelse.

Oppsigelse av daglig leder

For den øverste lederen i en virksomhet, normalt daglig leder i selskapet, er det adgang til å avtale at reglene om oppsigelse og stillingsvern ikke skal gjelde. Dette forutsetter at det er inngått en skriftlig avtale hvor daglig leder fraskriver seg disse rettighetene, og at hun eller han i stedet mottar etterlønn. Dersom det foreligger en slik avtale står styret i utgangspunktet fritt til å be daglig leder å fratre dersom de ønsker det. Det blir da opp til styret å vurdere om et forhold mellom daglig leder og en ansatt er av en slik karakter at styret mener det er upassende at vedkommende fortsetter i sin stilling som leder.

Oppsigelse av andre ledere

For alle andre ansatte ledere må det konkret vurderes om det etter omstendighetene foreligger saklig grunnlag for oppsigelse.

I norsk arbeidsliv er det ikke nødvendigvis kultur for at et kjærlighetsforhold mellom en leder og en underordnet anses som et tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren. Vår oppfatning er at utfordringer som oppstår ved et frivillig forhold mellom to arbeidstakere på ulike nivå løses gjennom omplassering i organisasjonen, avtale om ny stilling, frivillig jobb-bytte osv.

En relasjon mellom en leder og en ansatt kan likevel være problematisk på mange måter, særlig der partene jobber tett i det daglig, og/eller det er et direkte underordningsforhold mellom lederen og den ansatte. Dersom lederen har ansvar for tilordning av arbeidsoppgaver, personalansvar, ansvar for lønnsforhandlinger mv., oppstår en rekke uheldige situasjoner. Ikke minst kan det oppfattes som problematisk for andre ansatte som vil kunne mistenke forskjellsbehandling eller forfordeling. Et avgjørende skille går mellom de tilfellene hvor lederen selv, på et tidlig stadium, varsler sine overordnede om forholdet – og de tilfellene hvor forholdet over tid holdes skjult.

Vi kjenner ikke til rettspraksis fra norske domstoler hvor spørsmålet om oppsigelse på grunn av en leders kjærlighetsforhold til en ansatt har kommet på spissen. Vår vurdering er at det i utgangspunktet skal mye til for oppsigelse i disse situasjonen. Det avgjørende i vurderingen vil være graden av tillitsbrudd i relasjon til arbeidsgiveren. Relevante momenter som vil kunne inngå i vurderingen av om det foreligger grunnlag for oppsigelse kan være:

  • Hvorvidt bedriften har interne retningslinjer om forhold mellom ledere og ansatte, og om disse retningslinjene er brutt.
  • Om forholdet har pågått over lengre tid uten at det er varslet om dette internt.
  • Om partene selv varsler om forholdet eller om det er avdekket på annen måte.
  • Hvorvidt det har vært konkrete forhold som har påvirket lederens habilitet som skulle tilsi at lederen varslet om forholdet, for eksempel dersom lederen har vært involvert i lønnsforhandlinger, tildeling av goder, personalsak eller andre type beslutninger som direkte eller indirekte angår vedkommende som lederen har et forhold til.
  • Om lederen har løyet om relasjonen på direkte spørsmål.
  • Om relasjonen på annen måte har gått utover utførelsen av arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen.

*Les mer om saken her.

Forfattere
Simen Lium
Partner
E-post ssl@wr.no
Profile image of Karoline Moen Brunstad
Karoline Moen Brunstad
Senioradvokat
E-post kmo@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner