Hopp til hovedinnholdet

Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?

25.09.2018

En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller del av en virksomhet overføres fra en arbeidsgiver til en annen. Arbeidsmiljøloven inneholder regler som har til formål å sikre at arbeidstakerne som overføres beholder sine rettigheter i arbeidsforholdet. Ettersom reglene oppstiller en rekke plikter for kjøper og selger, er det viktig å ta stilling til på forhånd hvorvidt transaksjonen innebærer en virksomhetsoverdragelse.

Etter arbeidsmiljøloven § 16-1 foreligger det en "overdragelse" av en virksomhet eller del av virksomhet ved "overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen". I mange tilfeller er det på det rene og ikke tvilsomt om det foreligger en virksomhetsoverdragelse eller ikke, for eksempel ved salg av en hel virksomhet eller ved fusjon etter aksjeloven. Tvilstilfellene knytter seg gjerne til overdragelser av en eller flere deler av en virksomhet. Det blir da nødvendig å gå nærmere inn på vilkårene. Det finnes omfattende rettspraksis om dette temaet.

Vilkåret "overdragelse" innebærer at det må foreligge en rettsstiftende disposisjon som grunnlag for overdragelsen. Begrepet omfatter mer enn overføring i henhold til en gjensidig bebyrdende avtale mellom overdrager og erverver. Overføringer i trepartsforhold omfattes også.. Endring av eierforholdet ved aksjeoverdragelse (som er en vanlig transaksjonsform i praksis) eller overdragelse av andre typer eierandeler faller derimot utenfor anvendelsesområdet til kapittel 16. – Ved konkurs gjelder egne regler.

Kriteriet "selvstendig enhet" innebærer at det må være tale om en samling av ressurser som er organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om bi- eller hovedvirksomhet. Praksis viser at det ikke stilles strenge krav til dette vilkåret. Ved overføring av en del av en virksomhet, kan det imidlertid i noen tilfeller være uklart om det er tale om en selvstendig enhet.

Kravet om at virksomheten "beholder sin identitet etter overføringen", innebærer at det må det må foretas en totalvurdering av om de elementer som kjennetegner virksomheten i tilstrekkelig grad har blitt overført fra tidligere til ny arbeidsgiver. Kravet refererer seg både til den aktiviteten som utføres og til substansen i enheten. Med mindre det er ett element som kjennetegner virksomheten, har rettspraksis gitt uttrykk for at det må foretas en vurdering av samtlige omstendigheter rundt overdragelsen, der det er et grunnleggende (men ikke tilstrekkelig) krav om at ny arbeidsgiver fortsetter eller gjenoppstår med samme eller tilsvarende aktiviteter. Andre momenter i helhetsvurderingen vil være:

  • Om og i hvilken grad virksomhetens art er den samme før og etter overdragelsen
  • Om virksomheten skjer fra de samme lokaler og med bruk av den samme infrastruktur
  • Om og i hvilken grad det skjer overføring av fysiske aktiva, som for eksempel bygninger og løsøre, og immaterielle aktiva
  • Hvorvidt den nye innehaveren overtar en ikke ubetydelig del av personellet
  • Om og i hvilken grad kundekretsen overtas
  • Hvor lenge virksomhetens drift eventuelt har vært innstilt

Vi kommer i påfølgende arbeidsrettstips til å gjennomgå virkningene av at det eventuelt foreligger en virksomhetsoverdragelse, og ulike interessante spørsmål som kan oppstå i den forbindelse.

Forfattere
Simen Lium
Partner
E-post ssl@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner