Hopp til hovedinnholdet

Nye regler om deltidsansattes fortrinnsrett

16.01.2019

Som nevnt i tidligere arbeidsrettstips har Stortinget vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, med ikrafttredelse 1. januar i år. Fra før har vi sett på nye regler om fast ansettelse og om bruk av innleie fra bemanningsforetak. Denne ukens tips omhandler endringer i deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. Som følge av lovendringen kan deltidsansatte nå velge å gjøre gjeldende fortrinnsretten på kun en avgrenset del av en utlyst stilling.

Reglene om fortrinnsrett for deltidsansatte har som formål å redusere omfanget av ufrivillig deltid i norsk arbeidsliv. Før lovendringen har det vært et aktuelt spørsmål hvorvidt deltidsansatt arbeidstaker kan ha fortrinnsrett til bare en del av en utlyst stilling. Etter lovendringen er det klart at dette er mulig.

Fortrinnsrett til del av stilling – fravikelse av Høyesterettspraksis

De aktuelle bestemmelsene er inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-3. Her følger det av første ledd første punktum at "[d]eltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten." Etter lovendringen følger det av andre punktum at "[f]ortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling." Tilsvarende endring er gjort i statsansatteloven § 13.

Fra og med 1. januar i år er det altså klart at deltidsansattes fortrinnsrett også gjelder for en del av en utlyst stilling, og dermed at deltidsansatte kan velge å utvide sin eksisterende stillingsbrøk ut fra egne preferanser. Dette i motsetning til hva Høyesterett la til grunn i sin dom fra 25. april 2016 (HR-2016-867-A). Flertallet mente her at bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-3 ikke åpnet for at en deltidsansatt sykepleier kunne gjøre gjeldende fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling for å oppnå heltidsstilling. Høyesteretts avgjørelse i nevnte dom var ikke i samsvar med langvarig praksis fra Tvisteløsningsnemnda, som hadde gitt uttrykk for det motsatte. Med den nye lovendringen er det ikke lenger uklarhet rundt dette spørsmålet.

Endringen i praksis

En betingelse for utøvelse av fortrinnsretten, både på hele og en del av en stilling, er (i) at den ansatte er tilstrekkelig kvalifisert for stillingen, og (ii) at det ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-3 annet ledd. Et praktisk eksempel på noe som vil være mulig etter lovendringen, forutsatt at disse betingelsene er oppfylt, er at en ansatt i 60 prosent stilling vil kunne oppnå en 100 prosent stilling ved å benytte seg av fortrinnsretten på halvparten av en utlyst 80 prosent stilling. Imidlertid vil det nok gjerne anses som en vesentlig ulempe dersom arbeidsgiver blir sittende igjen med en stillingsandel som det er vanskelig å rekruttere søkere til, noe som kan resultere i flere heller enn færre deltidsansatte i virksomheten totalt sett. Det gjenstår dermed å se hvor stor betydning lovendringen får i praksis.

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

En annen fortrinnsrett som vil kunne være aktuell for deltidsansatte følger av arbeidsmiljøloven § 14-4 a. I henhold til denne bestemmelsen (som kom inn i loven i 2013) har deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Unntak fra denne retten gjelder dersom arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

Forfattere
Profile image of Jan L. Backer
Jan L. Backer
Partner
E-post jlb@wr.no
Simen Lium
Partner
E-post ssl@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner