Hopp til hovedinnholdet

Rettigheter knyttet til ferie

10.10.2019

Sommerferien er for lengst overstått. Mange arbeidstakere i norske virksomheter avvikler også høstferie i disse dager, og ennå gjenstår juleferien. Hvilke rettigheter har egentlig en arbeidstaker knyttet til ferie? Hvor mye ferie har arbeidstaker krav på, og kan arbeidstaker selv bestemme når ferien skal tas ut?

Idenne ukens tips ser vi nærmere på reglene knyttet til avvikling av ferie. Alle arbeidstakere underlagt norsk lov har krav på ferie. Disse reglene finner vi i ferieloven.

Ferietidens lengde – Har arbeidstaker krav på fem uker ferie?

Etter ferieloven har en arbeidstaker i utgangspunktet rett på 25 virkedager med ferie hvert ferieår. "Virkedager" i ferieloven betyr alle dager utenom søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Dette innebærer at en ferieuke teller som seks virkedager, og omvendt. Ferieloven gir følgelig rett på fire uker og én virkedag ferie hvert kalenderår. Mange arbeidstakere har imidlertid rett til en ekstra ferieuke – "den femte ferieuken" - med grunnlag i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale.

Arbeidstakers krav på ferietid gjelder uavhengig av om vedkommende har opptjent feriepenger som dekker ferieperioden. Ettersom det kan være økonomisk vanskelig for en arbeidstaker å avvikle ferie dersom arbeidstakeren mangler full opptjening, gir ferieloven rett til å motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dette kan for eksempel være relevant for arbeidstakere som kommer rett fra skolebenken, militærtjeneste, lange omsorgspermisjoner uten full ferieopptjening eller lange permisjoner uten lønn.

Feriefastsetting, endring og erstatning – Hva gjelder?

Etter ferieloven plikter arbeidsgiver å drøfte ferieavviklingen med arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien. Arbeidsgiver kan likevel i kraft av styringsretten ensidig fastsette ferietidspunktet innenfor lovens rammer dersom det ikke oppnås enighet.

I utgangspunktet skal arbeidstaker så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien begynner, bli underrettet om feriefastsettelsen. Etter slik underrettelse kan arbeidsgiver bare unntaksvis endre tidspunktet for ferieavviklingen.

Tiden for ferie – Når har arbeidstaker rett til å avvikle ferie?

Innenfor hovedferieperioden, som løper fra 1. juni til 30. september, kan arbeidstaker kreve sammenhengende fri i 18 virkedager (tre uker). Unntak gjelder for arbeidstakere som tiltrer etter 15. august samme år. Restferien (normalt syv virkedager) kan tas når som helst i løpet av ferieåret. Arbeidstaker kan kreve at (den lovfastsatte) restferien tas samlet, for eksempel i tilknytning til hovedferien, eller som en høstferieuke.

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale avvikling av inntil tolv virkedager (to uker) forskuddsferie, det vil si bruke av det påfølgende årets ferietid. Tilsvarende kan det avtales overføring av inntil tolv virkedager ferie til det påfølgende ferieåret. Ved for eksempel sykdom kan ytterligere feriedager kreves overført.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien, og arbeidstaker har i utgangspunktet plikt til å avvikle ferien. Lovfestet ferie som ikke er blitt avviklet ved ferieårets slutt, vil som hovedregel automatisk overføres til påfølgende ferieår. Hvis den manglende ferieavviklingen skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg kreve erstatning for økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap.

Arbeidstakere som har fylt 60 år har etter ferieloven krav på en ekstra ferieuke. Disse feriedagene er ikke omfattet av reglene og begrensningene som følger av ferieloven, med mindre annet er avtalt. Dette innebærer blant annet at arbeidstaker ikke kan kreve å ta feriedagene samlet, og videre at partene står fritt til å avtale hvordan eventuell ubrukt avtalefestet ferie skal håndteres (for eksempel overføres eller utbetales).

Det gjelder særskilte regler for ferieavvikling i oppsigelsestid og under sykdom, permisjon, militærtjeneste og arbeidskamp.

Forfattere
Simen Lium
Partner
E-post ssl@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner