Hopp til hovedinnholdet

Slik kan de nye reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper bli

07.07.2019

Den 28. juni 2019 sendte NVE på høring forslag til endringer i energilovforskriften vedrørende krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Formålet med de foreslåtte reglene er å effektivisere skillet mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet, ved blant annet å sikre nøytral opptreden og forhindre kryssubsidiering mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

Nedenfor har vi oppsummert de foreslåtte regelendringene, som vil være av særlig interesse for alle selskaper og konserner som driver nettvirksomhet som ett av flere virksomhetsområder.

Presisering av kravet til nøytral og ikke-diskriminerende opptreden og utvidelse av kretsen med pliktsubjekter: I henhold til dagens energilovforskrift skal nettselskap opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. NVE foreslår å presisere nettselskapets nøytralitetsplikt ved å pålegge nettselskap å ikke ta beslutninger eller utføre handlinger som kan gi særlig fordel for andre foretak integrert i samme gruppe, herunder ved å gi informasjon som andre aktører ikke har, og som kan utnyttes i markedet. Videre foreslår NVE å utvide kretsen av pliktsubjekter, slik at nøytralitetsplikten omfatter foretak med omsetningskonsesjon og morselskap eller kontrollerende eier av integrert foretak. Disse selskapene pålegges å ikke forsøke å oppnå særlige fordeler fra det integrerte nettselskapet.

Begrensinger på samarbeid om felles driftssentral: I henhold til endringene i energiloven § 4-6, som trer i kraft i 2021, er selskapsmessig skille i utgangspunktet ikke til hinder for felles driftssentral mellom nettselskaper og kraftprodusenter eller leverandører av fjernvarme. Dette forutsetter at nettselskapet har styring med og ansvar for driftssentralens nettfunksjoner. For å sikre hensynet til nøytral opptreden har NVE foreslått begrensninger på samarbeidet, herunder skal kun ansatte i nettselskap ha adgang nettselskapets del av driftssentralen. Med unntak av i ekstraordinære situasjoner, kan ikke ansatte i foretak som produserer kraft eller driver fjernvarmevirksomhet utføre driftssentraltjenester for nettselskap. Ansatte i nettselskap kan utføre visse driftssentraltjenester for kraftprodusenter og foretak som driver fjernvarmevirksomhet.

Nettselskapers adgang til å drive annen virksomhet: Ifølge endringene i energilovens regler om funksjonelt skille, som trer i kraft fra 2021, har nettselskap i utgangspunktet ikke lov til å drive annen virksomhet enn nettvirksomhet. I bestemmelsen er departementet gitt hjemmel til å forskriftsfeste enkelte unntak. NVE har foreslått å tillate nettselskapene:

  • Salg eller utleie av egen overskuddskapasitet i begrenset omfang.
  • Salg av fiberkapasitet engros.
  • Bistand til andre foretak i ekstraordinære beredskapssituasjoner, mot rimelig vederlag.
  • Salg av driftssentraltjenester til kraftprodusenter og foretak som driver fjernvarmevirksomhet, samt til andre nettselskaper.

Innstramming i adgangen til å ha ledende stilling i nettselskap og annet integrert foretak: Energiloven § 4-7 om funksjonelt skille begrenser adgangen til å ha andre roller innen konsernet for personer som har ledende stilling i nettforetak. Etter at de vedtatte endringene av bestemmelsen trer i kraft i 2021, kan personer i ledelsen i nettforetak ikke delta i ledelsen i foretak som driver annen virksomhet innenfor det integrerte foretaket. NVE foreslår en innstramming av regelverket ved å forskriftsfeste at personer med ledende stilling (styreleder, styremedlem, daglig leder og andre ansatte med reell beslutningsmyndighet) i et nettselskap ikke kan ha ledende stilling i morselskap eller kontrollerende eier. Det er likevel tillatt at samme person er styremedlem i begge selskaper, dersom morselskapet eller den kontrollerende eieren kun driver eierstyring og administrative fellestjenester innenfor det integrerte foretaket. Flertallet av styremedlemmene i nettselskapet skal ikke delta i ledelsen i morselskap el ler kontrollerende eier.

Nye regler for markedsføring av nettselskap: NVE foreslår å innføre et krav om differensiert merkevare mellom nettselskap og andre selskaper i konsernet, samt alle andre kraftleverandører. Nettselskap pålegges å skille seg klart fra andre selskaper i konsernet og øvrige kraftleverandører i sin markedsføring og kommunikasjon, herunder ved bruk av foretaksnavn, forretningskjennetegn og varemerke. Andre foretak i det integrerte foretaket nettselskapet er del av, samt enhver annen kraftleverandør, pålegges samme plikt overfor nettselskaper. Forskriften legger opp til at konsernet kan bestemme om nettselskapet eller de andre integrerte virksomhetene skal skifte merkevare. Dersom nettselskap og annen kraftleverandør benytter samme merkevare påligger plikten til å endre markedsføring selskapet som var sist ute med å registrere eller ta i bruk sine kjennetegn. Formålet med reguleringen er å redusere forvekslingsfare og utnyttelse av nettselskapets anseelse.

I tillegg er det foreslått å forskriftsfeste at energilovens og energilovforskriftens regler om selskapsmessig og funksjonelt skille og markedsføring kun skal gjelde nettselskaper med inntektsramme. Videre er det foreslått en hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på de nye bestemmelsene.

Høringsfristen er 15. oktober 2019. Forskriftsendringene vil vedtas av Olje- og Energidepartementet. NVE har foreslått at forskriftsendringene trer i kraft fra 1. januar 2021, samtidig med ikrafttredelsen av kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven. Foreløpig gjelder kravet alle nettselskaper, men Regjeringen har gitt uttrykk for at de vil tilrettelegge for at nettselskaper som har mindre enn 10.000 kunder unntas fra kravet til funksjonelt skille.

Forfattere
Profile image of Tormod Ludvik Nilsen
Tormod Ludvik Nilsen
Partner, Global Head of Renewable Energy
E-post tln@wr.no
Profile image of Caroline Skaar Landsværk
Caroline Skaar Landsværk
Partner
E-post cln@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner