Hopp til hovedinnholdet

Trafikklyssystemet: Forslag til kapasitetsjustering 2022

15.12.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt på høring forslag til regler for kapasitetsjustering i 2022. Forslaget gjelder regler om fastpristildeling og ­unntaksvekst i 2022. I tillegg foreslås det regler for nedtrekk i eventuelle røde produksjonsområder. Det er foreslått enkelte endringer, men materielt er mye likt sammenliknet med tidligere tildelingsrunder.

Nærings- og fiskeridepartementet fortsetter nå arbeidet med tildelingsrunden 2021/2022. Det er nå i hoved­sak fastpristildeling og unntaksvekst som høres. Fargelegging av produksjons­områder og regler om auksjon kommer senere. Når det gjelder høringsfrist er det en liten usikkerhet knyttet til denne. I publiseringen av hørings­saken opereres det både med 24. januar og 24. februar 2022 som høringsfrist. Vi antar at Nærings- og fiskeri­departementet snart vil avklare hva som er korrekt frist.

Utnyttelse av tillatelser og justering av kapasitet

Regler om nedjustering av tillatelseskapasitet i røde produksjonsområdeområder ble vedtatt for første gang i 2020. Den gang var det de aktører som hadde tillatelser hjemmehørende i produksjonsområde 4 og 5 som fikk nedjustering tillatelseskapasiteten med 6 %. Siden man nå står i en situasjon hvor flere aktører allerede har fått nedjustert tillatelseskapasiteten, har departementet ut­arbeidet en matrise med oversikt over prosentvis kapasitetsutnyttelse for tillatelser som ved fargeleggingen vil få nedjustert eller fryst sin tillatelseskapasitet.

Prosentvis kapasitetsutnyttelse

Produksjons­områdeJusteringTidligere generell ­kapasitetNy generell kapasitetsutnyttelse
aEksempel
(rødt lys 1. gang)
Ned 6 pst.100 pst.94 pst.
bEksempel 2
(rødt lys 2. gang)
Ned 6 pst.94 pst.88,36 pst.
cEksempel 3 (gult lys etter rødt lys)Ingen94 pst.94 pst.
Tillatelser hjemmehørende i øvrige produksjonsområder kan utnyttes 100 prosent.

Disse reglene er helt nye og erstatter kapittel 4 i kapasitetsjusteringsforskriften for 2020, men innebærer ifølge departementet ingen materielle endringer. Matrisen viser med all tydelighet hvor inngripende nedtrekk er både ved første gangs nedtrekk og særlig når det gjøres flere nedtrekk etter hverandre. Høringsnotatet beskriver konsekvenser av et andregangs nedtrekk, men drøfter i liten grad de samlede effektene flere nedtrekk i samme produksjonsområde kan ha både for berørte oppdrettere og for samfunnet.

Dersom produksjonsområdet ble farget rødt i 2020 og nå farges grønt, skal tillatelseskapasiteten der økes med 6 %. Det følger av produksjonsområdeforskriften 11, 3.ledd at tillatelseskapasiteten skal være justert tilbake til 100 % utnyttelse før det tildeles nye tillatelser. Det skal heller ikke betales vederlag for tilbakeføring av tidligere nedjustert kapasitet. I forslaget fremgår det at tilbakestillingen skal skje ved ikrafttredelsen av forskriften.

Fastprisvekst på eksisterende tillatelser i grønne ­produksjonsområder

Reglene om fastprisvekst i grønne produksjonsområder er i hovedtrekk utformet på tilsvarende måte som etter kapasitetsjusteringsforskriften for 2020. Aktører som har tillatelser i grønne områder får tilbud om en prosentvis økning i kapasitet mot et fast vederlag. Hvor stor del av 6 % veksten i grønne områder som vil tilbys til fastpris er ennå ikke bestemt.

Unntak for aktører som har mottatt positivt vedtak fra mattilsynet våren 2021

For de aktører som har mottatt positivt vedtak fra Mattilsynet våren 2021 vil det bli gitt mulighet til å søke om unntaks­vekst og unntak fra nedjustering av tillatelseskapasitet.

Tilbudet om kapasitetsøkning og tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering beregnes i forslaget på til­svarende måte som etter den forrige kapasitetsjusteringsforskriften hvor den årlige tilveksten på lokaliteten divideres med snittet for kapasitetsutnyttelse. For å beregne tilbudet vil resultatet multipliseres med 6 %.

Dersom man ikke har dokumentert et snitt for kapasitets­utnyttelse i selskapet, vil kapasitetsutnyttelsen settes til 1,692 tonn. Tilveksten beregnes ellers etter reglene i produksjonsområdeforskriften § 12 tredje ledd på grunnlag av den dokumentasjonen som er sendt til Mattilsynet i vår.

Det er viktig å være klar over at aktører som har tillatelser i røde produksjonsområder ikke lenger nødvendigvis vil få full skjerming for sine kvalifiserende tillatelser etter unntaksreglene. Hvorvidt man vil få full skjerming er avhengig av om tillatelseskapasiteten på tillatelser som er tilknyttet kvalifiserende lokaliteter er utnyttet maksimalt på den eller de kvalifiserende lokaliteter.

Videre prosess

Prosessuelt er Nærings- og fiskeridepartementet i et kjent spor. Tidligere i år har det blitt fattet vedtak om kvalifisering for unntaksvekst, og det har i november kommet vurderinger fra ekspertgruppen og styringsgruppen som danner en del av grunnlaget for fargeleggingen av produksjonsområdene. Nærings- og fiskeridepartementet vil ventelig fargelegge produksjonsområdene tidlig i 2022, og det er viktig å merke seg at som tidligere har departementet anledning vurdere rådene fra forskerne på selvstendig grunnlag og plikt til å også vurdere om det juridiske grunnlaget for et evt. nedtrekk er tilstede, blant annet tatt i betraktning de omfattende usikkerheter som eksisterer. I tillegg skal departementet legge til grunn et bredere, samfunnsøkonomisk perspektiv for sin ­beslutning.

Det vil (sannsynligvis utover vinteren) også besluttes hvor stor andel av den samlede kapasitetsøkningen som skal gå til fastpristildeling til eksisterende aktører, og hvor stor andel som skal tilbys på auksjon. Fastprisvederlaget vil sannsynligvis også fastsettes samtidig. Deretter vil fastpristildeling i grønne områder og unntaksvekst i alle områder gjennomføres. Gjennom vinteren og våren vil det antageligvis sendes på høring forslag om hvordan ­auksjonen denne gangen skal gjennomføres. Det er grunn til å tro at auksjonen vil gjennomføres før sommeren 2022.

Forfattere
Profile image of Martin H. Bryde
Martin H. Bryde
Partner
E-post mbd@wr.no
Profile image of Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Fast advokat
E-post hbk@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner