Hopp til hovedinnholdet

Utleie av p-plasser, mva-pliktig eller ikke?

01.12.2019

Vi ser nærmere på skillet mellom utleie av fast eiendom med tilhørende parkeringsarealer og næringsdrivende som driver utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet.

Det følger av uttalelser fra Skattedirektoratet og praksis fra domstolene at et sentralt spørsmål ved denne grenseoppgangen er om utleien av parkeringsplassene inngår som en naturlig del av utleien av de øvrige arealene. Typisk vil et sameies utleie av parkeringsplasser til sine beboere eller en arbeidsgivers utleie av parkeringsplasser til sin arbeidstaker anses som en naturlig del av utleieforholdet. På den annen side er det ikke noe krav til at utleien av parkeringsplassene og de øvrige arealene er nedfelt i samme leiekontrakt, selv om det kan få en betydning i tvilstilfeller.

Når det gjelder hva som skal til for at det foreligger utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet, vil det typisk legges vekt på graden av opparbeidelse på det areal som leies ut, hvilken varighet utleien har, og i hvilket omfang det skjer. Videre vil det ikke spille noen rolle om de aktuelle parkeringsplassene er spredt rundt eller ligger på samme plass. Det er den samlede aktiviteten til den næringsdrivende som er det sentrale. I tillegg må denne parkeringsvirksomheten oppfylle virksomhetskravet, dvs. det må være egnet til å gå med overskudd, i alle fall på noe sikt. Det er altså ikke kun de typiske parkeringsselskapene som kan omfattes av denne regelen.

For å illustrere hvor grensen kan gå, har Finansdepartementet uttalt at en ideell organisasjon som arrangerte en messe over ti dager og som i denne forbindelse leide ut parkeringsplasser, var ansett for å drive utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet.

Et særlig spørsmål kan oppstå der utleier oppretter et eget selskap som bare skal drive utleie av parkeringsplasser. Selv om utleie av parkeringsplassene er tilknyttet bolig- eller næringseiendom og leies ut til beboerne eller leietakerne, og det også er tilknyttet en tinglyst rett til parkeringsplass til boligen eller næringslokalene, vil det nye selskapet etter praksis fra skattemyndighetene normalt anses for å drive utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet. Dette henger sammen med at utleie av parkeringsplassene da skjer fra et annet rettssubjekt enn det som driver den øvrige utleie. Men dersom det bare er selve driften som legges over i et annet selskap, og utleier fremdeles mottar leieinntektene samt beholder det økonomiske ansvaret for utleievirksomheten, vil det normalt ikke bli akseptert som en selvstendig parkeringsvirksomhet.

Forfattere
Profile image of Anders Myklebust
Anders Myklebust
Partner
E-post amy@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner