Hopp til hovedinnholdet

Virksomhetsoverdragelse: Reservasjonsrett og valgrett

17.10.2018

Hovedregelen ved virksomhetsoverdragelse er at alle arbeidsforholdene som hører til den overførte virksomhet/del av virksomhet, automatisk overføres til ny arbeidsgiver. En arbeidstaker har imidlertid en ubetinget rett til å motsette seg slik overføring (reservasjonsrett). Dette innebærer som hovedregel at arbeidsforholdet opphører uten oppsigelse på overdragelsestidspunktet.

Unntaksvis kan imidlertid arbeidstaker ha en valgrett, slik at han eller hun kan velge å fortsette arbeidsforholdet hos sin tidligere arbeidsgiver. Høyesterett har nylig avsagt en dom som klargjør grensene for når arbeidstaker har en slik valgrett – nærmere bestemt i et tilfelle hvor arbeidstaker mistet muligheten for avtalefestet pensjon (AFP) som følge av virksomhetsoverdragelsen.

Reservasjonsrett

Reservasjonsretten er lovfestet og følger av arbeidsmiljøloven § 16-3. Den er kun betinget av at arbeidstaker skriftlig underretter sin tidligere arbeidsgiver om reservasjonen innen den frist som er satt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at arbeidstaker har fått informasjon om overdragelsen. Gis ikke slik underretning innen fristen, overføres arbeidsforholdet i henhold til hovedregelen.

Valgrett

Dersom tidligere arbeidsgivers virksomhet består, vil arbeidstaker kunne ønske å fortsette arbeidsforholdet hos sin tidligere arbeidsgiver. Reglene for slik valgrett er ikke lovfestet. Rettspraksis har imidlertid slått fast at en arbeidstaker kan ha en slik valgrett dersom virksomhetsoverdragelsen fører til "ikke uvesentlige negative endringer". I tidligere rettspraksis er det særlig lagt vekt på vesentlig lengre reisevei, endret innhold i arbeidet, tap av arbeidsfellesskap, tap av pensjonsrettigheter og større usikkerhet med tanke på fremtidig arbeidssituasjon.

I en dom av 11. oktober 2018 (som gjaldt virksomhetsoverdragelse fra DNB Næringseiendom AS til Steen og Strøm Norge AS) kom Høyesterett til at en arbeidstaker som på overdragelsestidspunktet var 60 år og 10 måneder gammel, hadde valgrett. I dommen vektla Høyesterett særlig at arbeidstaker gjennom overdragelsen mistet muligheten for å ta ut AFP ved fylte 62 år, ettersom ny arbeidsgiver ikke var bundet av tariffavtale med AFP-bilag. Verdien av AFP ble for den aktuelle arbeidstakeren anslått til om lag 1,3 millioner kroner (basert på en levealder på 85 år). Gjennom dommen har Høyesterett dermed avklart at tap av AFP som følge av virksomhetsoverdragelse er et relevant moment ved vurderingen av om arbeidstaker har valgrett. Høyesterett har imidlertid understreket at situasjonen for den aktuelle arbeidstaker må vurderes konkret. I denne vurderingen vil det ha stor betydning om det på overdragelsestidspunktet er kort tid igjen til vedkommende kunne ha tatt ut AFP dersom arbeidsforholdet hadde fortsatt hos tidligere arbeidsgiver.

Fortrinnsrett

Dersom arbeidstaker har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før overdragelsestidspunktet, utløser bruk av reservasjonsretten fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i 1 år fra overdragelsestidspunktet. Fortrinnsretten gjelder bare stillinger som arbeidstaker er kvalifisert for.

Forfattere
Simen Lium
Partner
E-post ssl@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner