Hopp til hovedinnholdet

Klassisk klima- og miljørett

Klima- og miljørett er et sentralt rammeverk for en rekke aktører, ikke minst innen næringsliv og industri. Miljøretten favner vidt. Rettsregler som har til formål å verne klima og det ytre miljø mot skadelig påvirkning finnes i svært mange deler av lovgivningen, og etterlevelse av fastsatte krav har fått økt oppmerksomhet de senere årene.

Miljøretten har tradisjonelt fokusert på norske forhold, og har hatt forurensningsloven fra 1981 som sin grunnstamme. Loven trekker opp viktige prinsipper og gir myndighetene vide hjemler til å fastsette plikter for næringslivet gjennom forskrifter og enkelttillatelser. I lang tid har også en rekke direktiver og forordninger fra EU spilt en stor rolle når det gjelder utviklingen av regelverket.

Globale klimaproblemer har bidratt til fremvekst av nye og svært komplekse rettslige virkemidler. Parisavtalen er det overordnede rammeverket som setter føringer for landenes initiativer og nye reguleringer. Avtalens overordnede mål er å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader. I kjølvannet av erkjennelsen av at utslippene må reduseres drastisk har det vært en rivende utvikling knyttet til etableringen av nye bærekraftige virksomheter og teknologier. Dette har også ført til regulatoriske krav som har betydning for en rekke aktører.

Et eksempel på dette er klimakvoteloven, som er et sentralt virkemiddel for å redusere utslipp fra en rekke industrielle kilder, samt fra petroleum og luftfart. Systemet er også i ferd med å bli utvidet til å omfatte utslipp fra skipsfart og flytrafikk, det vil også tilpasses for å inkludere bygg- og transportbransjen. Et annet eksempel er regulering av karbonfangst og lagring, og nye krav knyttet til energieffektivisering.

Etter hvert som etterspørselen etter fornybar energi bare har økt, har det også blitt større oppmerksomhet om muligheten for å utnytte energikilder til havs, som blant annet havvind. Som en følge av dette ble havenergiloven vedtatt for flere år siden.

Hensynet til natur og økosystemer har fått spesielt stor oppmerksomhet de siste årene. Her vil næringslivet møte økte krav når det gjelder å ta hensyn til naturverdier og økosystemtjenester i tiden fremover. I denne forbindelse vil blant annet plan- og bygningsloven spille en avgjørende rolle.

Vi har inngående kompetanse innen alle deler av klima- og miljøretten, og bistår klienter på alle fagområder. Ta kontakt med våre bærekraftadvokater dersom du ønsker råd og veiledning.

Her kan du lese mer om vår rådgivning innen bærekraft

Les våre artikler om Bærekraft, klima og miljø

02.02.2024

WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity

In this month's ESG alert, we describe the recent decision by France's highest court which paves the way for charges to be brought against Lafarge for complicity in crimes against humanity and a decision by Oslo District Court which invalidates three Norwegian oil and gas field permits on environmental grounds.

05.01.2024

WR ESG Alert: EU agreement on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and updates to and expansion of a range of environmental obligations

In this month's ESG alert, we highlight that political agreement has been reached at EU level with respect to the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, the Ecodesign for Sustainable Products Regulation as well as new rules to strengthen the Energy Performance of Buildings Directive. We also describe an expanded scope for sustainability disclosure obligations following a report by the European Supervisory Authorities and revisions to the Norwegian Greenhouse Gas Emissions Trading Act.

21.12.2023

EU agreement on corporate due diligence rules to safeguard human rights and environment

On 14 December 2023, the European Parliament and the European Council informally agreed on a new directive on corporate sustainability due diligence (the "CS3D" or the "directive") obliging firms to integrate their human rights and environmental impact into their management systems. The directive has been called a historic breakthrough in the way companies are now responsible for potential abuse in their value chain. Subsequent to the negotiations, the Lead MEP said that this was a starting point for shaping the economy of the future.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner