Bærekraft, klima og miljø

På kort tid har bærekraft gått fra å være en politisk målsetting til å utgjøre konkrete rettslige krav, av stor betydning for virksomheters forretningsutvikling og eierstyring. Bærekraft er et strategisk forretningsområde for Wikborg Rein. Derfor har vi et eget team som jobber kun med dette, i tillegg til at bærekraft er integrert i alle firmaets fagområder.

Vi skal være en aktiv sparringspartner for virksomheter som posisjonerer seg for langsiktig verdiskaping. Evne og vilje til omstilling i det grønne skiftet kan gi markedsmessige fortrinn og finansielle fordeler.  

Vårt team bistår med å tolke og sikre etterlevelse av nye lovkrav. Vi bidrar med å anvende taksonomien og foreta screeninger av ulike aktiviteter. Vi gir også råd knyttet til finansielle produkters krav om åpenhet om integrering av bærekraft. I tillegg bistår vi med virksomheters etterlevelse av de økte kravene til ESG-rapportering og risikohåndtering.   

Paris-avtalen og FNs rammeverk for vern av natur er sentrale overbygninger når det gjelder naturens tåleevne. Vårt team har også spesialkompetanse innen den mer klassiske miljøretten, og bistår klienter på alle områder innen klima, miljø, natur og sirkulær økonomi.

Vi bistår med

 • Tolkning og etterlevelse av krav i EUs taksonomi  
 • Eksisterende og kommende rapporteringsforpliktelser innen bærekraft (taksonomi, SFDR, CSRD, CSDD) 
 • Utarbeidelse av helhetlig compliance-program for ESG 
 • Bærekraftig finans og klassifisering av produkter 
 • Bankers implementering av ESG-regelverk 
 • Vurderinger av bærekraftinformasjon gitt i periodiske rapporter 
 • Forretningsutvikling, herunder finansiell bærekraftrisiko og muligheter 
 • Due diligence i forbindelse med transaksjoner og M&A 
 • Oppfyllelse av kriterier for bærekraft i industrielle prosjekter (som havvind) 
 • EU ETS
 • Betydningen av det forsterkede klimaregelverket fra EU  
 • Miljørettslige problemstillinger, eksempelvis knyttet til virksomheters forpliktelser 
 • Betydningen av naturverdier og sirkulær økonomi for selskapers rapportering og omstilling 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • ESG-regelverk: Vi bistår med rådgivning på alle områder innen klima- og miljørett. Herunder gir vi også råd om tolkning av taksonomiens kriterier, kravene etter offentliggjøringsforordningen (SFDR) og bærekraftrapporteringsdirektivet (CSRD).
 • Forretningsutvikling: Vi bistår aktører med å navigere i det regulatoriske ESG-landskapet slik at de kan posisjonere seg godt for å ta nye markedsandeler. Behovet for reduserte klimagassutslipp, hensynet til natur og en mer sirkulær økonomi gjør at rammebetingelsene er i stadig endring.
 • Compliance: Vi bistår med å utarbeide helhetlige compliance-program som sikrer samsvar med aktuelle lovkrav på ESG-området, herunder gjennomføring av risikovurderinger, etablering av rutiner, samt praktisk gjennomføring og opplæring. Vi bistår også med prosjektledelse, for å legge til rette for at compliance-programmet gjennomføres i hele virksomheten.
 • Due diligence: Vi bistår med ESG-vurderinger i forbindelse med due diligence i transaksjoner eller i forbindelse med porteføljeforvaltning. Økt oppmerksomhet om bærekraft fra blant annet investorer gjør at det blir stadig viktigere med gode gjennomganger på dette området, for å avdekke risikofaktorer.
 • Kontrakter: Vi bistår med å utarbeide skreddersydde kontraktsklausuler som ivaretar ESG-forhold i ulike sektorer.
 • Bærekraftrapporter: Vi bistår med utarbeidelse av bærekraftrapporter, herunder med vurderinger av hva som skal til for å oppfylle lovkrav, hva som anses som "best practice", og hvilke krav virksomhetene vil møte i nær fremtid.
 • ESG-risiko: Vi bistår i forståelsen av hvilke særlige ESG risikoer enkelte sektorer har og hvordan disse kan avbøtes. Dette omfatter blant annet risiko for å bli anklaget for grønnvasking og økt søksmålsrisiko knyttet til mangelfull ESG-håndtering.
 • Produktkontroll og offentliggjøringspakker: Vi bistår med å oppfylle kravene etter SFDR gjennom å utarbeide nødvendig dokumentasjon som skal offentliggjøres (pre-kontraktuell informasjon, informasjon på hjemmesiden, og i periodiske rapporter). Videre bistår vi med produktkontroll, dvs nærmere vurderinger av klassifiseringskrav for fond etter SFDR art 8 og 9.
 • EU-ETS: Vi bistår med tolkning og implementering av reglene knyttet til kvotesystemet, herunder både reglene for aktører som er omfattet av kvoteplikt, og reglene der kvoter benyttes som finansielle instrumenter.
 • Klassisk miljø- og klimarett: Vi bistår blant annet virksomheter med nødvendig myndighetskontakt, herunder innhenting av nødvendige tillatelser, klargjøring av ansvarsforhold og tvist knyttet til miljørettslige krav og bestemmelser.
Kontaktpersoner
Profile image of Tonje Hagen Geiran
Advokatfullmektig og spesialrådgiver
E-post tog@wr.no

Det grønne skiftet

Samfunnet skal gjennom en omstilling der vekst og utvikling i større grad må skje innenfor naturens tålegrense. EU er en viktig drivkraft for det grønne skiftet, særlig gjennom omfattende ny lovgivning, som også blir del av norsk rett. Næringslivet vil spille en sentral rolle i omstillingen. For å nå målene i Parisavtalen, må alle sektorer gjennomføre betydelige utslippskutt. I tillegg vil hensynet til natur og sirkulær økonomi være viktige føringer for hvilke rammebetingelser aktørene må forholde seg til. Omstillingen vil føre til nye markedsforventninger, og til behov for en tydeligere bærekraftig forretningsutvikling. Vi bistår alle våre kunder med å navigere godt i det nye regulatoriske landskapet, slik at man både er i samsvar med nye lovkrav samtidig som man posisjonerer seg godt til å ta markedsandeler.

Les mer om det grønne skiftet her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate Compliance & Investigations

Les våre artikler om Bærekraft, klima og miljø

Cover image of article "Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet"
06.06.2023

Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien.

Cover image of article "Emission allowances trading"
31.05.2023

Emission allowances trading

The European carbon market has grown substantially since its start in 2005. With the extension of the EU ETS to include the shipping sector, and an annual reduction of more than 4% of the overall number of emission allowances in the market, the price is expected to rise. This means an increased need and interest amongst stakeholders to understand how trading with emission allowances is regulated.

Cover image of article "Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen"
30.05.2023

Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen publiserte 14. april 2023 svar på spørsmål til forordning (EU) 2019/2088 ("SFDR"), etter forespørsel fra European Supervisory Authorities ("ESAs"). Svarene inneholder viktige og etterlengtede avklaringer på blant annet forståelsen av hva som utgjør en "bærekraftig investering" etter SFDR artikkel 2(17), og hvorvidt bruken av EUs klimareferanseverdier medfører at fond kan kategoriseres under artikkel 9(3).

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner