Hopp til hovedinnholdet

Bærekraft, klima og miljø

På kort tid har bærekraft gått fra å være en politisk målsetting til å utgjøre konkrete rettslige krav, av stor betydning for virksomheters forretningsutvikling og eierstyring. Bærekraft er et strategisk forretningsområde for Wikborg Rein. Derfor har vi et eget team som jobber kun med dette, i tillegg til at bærekraft er integrert i alle firmaets fagområder.

Vi skal være en aktiv sparringspartner for virksomheter som posisjonerer seg for langsiktig verdiskaping. Evne og vilje til omstilling i det grønne skiftet kan gi markedsmessige fortrinn og finansielle fordeler.  

Vårt team bistår med å tolke og sikre etterlevelse av nye lovkrav. Vi bidrar med å anvende taksonomien og foreta screeninger av ulike aktiviteter. Vi gir også råd knyttet til finansielle produkters krav om åpenhet om integrering av bærekraft. I tillegg bistår vi med virksomheters etterlevelse av de økte kravene til ESG-rapportering og risikohåndtering.   

Paris-avtalen og FNs rammeverk for vern av natur er sentrale overbygninger når det gjelder naturens tåleevne. Vårt team har også spesialkompetanse innen den mer klassiske miljøretten, og bistår klienter på alle områder innen klima, miljø, natur og sirkulær økonomi.

Vi bistår med

 • Tolkning og etterlevelse av krav i EUs taksonomi  
 • Eksisterende og kommende rapporteringsforpliktelser innen bærekraft (taksonomi, SFDR, CSRD, CSDD) 
 • Utarbeidelse av helhetlig compliance-program for ESG 
 • Bærekraftig finans og klassifisering av produkter 
 • Bankers implementering av ESG-regelverk 
 • Vurderinger av bærekraftinformasjon gitt i periodiske rapporter 
 • Forretningsutvikling, herunder finansiell bærekraftrisiko og muligheter 
 • Due diligence i forbindelse med transaksjoner og M&A 
 • Oppfyllelse av kriterier for bærekraft i industrielle prosjekter (som havvind) 
 • EU ETS
 • Betydningen av det forsterkede klimaregelverket fra EU  
 • Miljørettslige problemstillinger, eksempelvis knyttet til virksomheters forpliktelser 
 • Betydningen av naturverdier og sirkulær økonomi for selskapers rapportering og omstilling 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • ESG-regelverk: Vi bistår med rådgivning på alle områder innen klima- og miljørett. Herunder gir vi også råd om tolkning av taksonomiens kriterier, kravene etter offentliggjøringsforordningen (SFDR) og bærekraftrapporteringsdirektivet (CSRD).
 • Forretningsutvikling: Vi bistår aktører med å navigere i det regulatoriske ESG-landskapet slik at de kan posisjonere seg godt for å ta nye markedsandeler. Behovet for reduserte klimagassutslipp, hensynet til natur og en mer sirkulær økonomi gjør at rammebetingelsene er i stadig endring.
 • Compliance: Vi bistår med å utarbeide helhetlige compliance-program som sikrer samsvar med aktuelle lovkrav på ESG-området, herunder gjennomføring av risikovurderinger, etablering av rutiner, samt praktisk gjennomføring og opplæring. Vi bistår også med prosjektledelse, for å legge til rette for at compliance-programmet gjennomføres i hele virksomheten.
 • Due diligence: Vi bistår med ESG-vurderinger i forbindelse med due diligence i transaksjoner eller i forbindelse med porteføljeforvaltning. Økt oppmerksomhet om bærekraft fra blant annet investorer gjør at det blir stadig viktigere med gode gjennomganger på dette området, for å avdekke risikofaktorer.
 • Kontrakter: Vi bistår med å utarbeide skreddersydde kontraktsklausuler som ivaretar ESG-forhold i ulike sektorer.
 • Bærekraftrapporter: Vi bistår med utarbeidelse av bærekraftrapporter, herunder med vurderinger av hva som skal til for å oppfylle lovkrav, hva som anses som "best practice", og hvilke krav virksomhetene vil møte i nær fremtid.
 • ESG-risiko: Vi bistår i forståelsen av hvilke særlige ESG risikoer enkelte sektorer har og hvordan disse kan avbøtes. Dette omfatter blant annet risiko for å bli anklaget for grønnvasking og økt søksmålsrisiko knyttet til mangelfull ESG-håndtering.
 • Produktkontroll og offentliggjøringspakker: Vi bistår med å oppfylle kravene etter SFDR gjennom å utarbeide nødvendig dokumentasjon som skal offentliggjøres (pre-kontraktuell informasjon, informasjon på hjemmesiden, og i periodiske rapporter). Videre bistår vi med produktkontroll, dvs nærmere vurderinger av klassifiseringskrav for fond etter SFDR art 8 og 9.
 • EU-ETS: Vi bistår med tolkning og implementering av reglene knyttet til kvotesystemet, herunder både reglene for aktører som er omfattet av kvoteplikt, og reglene der kvoter benyttes som finansielle instrumenter.
 • Klassisk miljø- og klimarett: Vi bistår blant annet virksomheter med nødvendig myndighetskontakt, herunder innhenting av nødvendige tillatelser, klargjøring av ansvarsforhold og tvist knyttet til miljørettslige krav og bestemmelser.
Kontaktpersoner
Profile image of Tonje Hagen Geiran
Specialist Counsel
E-post tog@wr.no

Det grønne skiftet

Samfunnet skal gjennom en omstilling der vekst og utvikling i større grad må skje innenfor naturens tålegrense. EU er en viktig drivkraft for det grønne skiftet, særlig gjennom omfattende ny lovgivning, som også blir del av norsk rett. Næringslivet vil spille en sentral rolle i omstillingen. For å nå målene i Parisavtalen, må alle sektorer gjennomføre betydelige utslippskutt. I tillegg vil hensynet til natur og sirkulær økonomi være viktige føringer for hvilke rammebetingelser aktørene må forholde seg til. Omstillingen vil føre til nye markedsforventninger, og til behov for en tydeligere bærekraftig forretningsutvikling. Vi bistår alle våre kunder med å navigere godt i det nye regulatoriske landskapet, slik at man både er i samsvar med nye lovkrav samtidig som man posisjonerer seg godt til å ta markedsandeler.

Les mer om det grønne skiftet her

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate Compliance & Investigations

Les våre artikler om Bærekraft, klima og miljø

Cover image of article "WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity"
02.02.2024

WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity

In this month's ESG alert, we describe the recent decision by France's highest court which paves the way for charges to be brought against Lafarge for complicity in crimes against humanity and a decision by Oslo District Court which invalidates three Norwegian oil and gas field permits on environmental grounds.

Cover image of article "WR ESG Alert: EU agreement on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and updates to and expansion of a range of environmental obligations"
05.01.2024

WR ESG Alert: EU agreement on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and updates to and expansion of a range of environmental obligations

In this month's ESG alert, we highlight that political agreement has been reached at EU level with respect to the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, the Ecodesign for Sustainable Products Regulation as well as new rules to strengthen the Energy Performance of Buildings Directive. We also describe an expanded scope for sustainability disclosure obligations following a report by the European Supervisory Authorities and revisions to the Norwegian Greenhouse Gas Emissions Trading Act.

Cover image of article "EU agreement on corporate due diligence rules to safeguard human rights and environment"
21.12.2023

EU agreement on corporate due diligence rules to safeguard human rights and environment

On 14 December 2023, the European Parliament and the European Council informally agreed on a new directive on corporate sustainability due diligence (the "CS3D" or the "directive") obliging firms to integrate their human rights and environmental impact into their management systems. The directive has been called a historic breakthrough in the way companies are now responsible for potential abuse in their value chain. Subsequent to the negotiations, the Lead MEP said that this was a starting point for shaping the economy of the future.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner