Omstilling, selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse dreier seg om å etablere fornuftige strukturer og retningslinjer som kan hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte. Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. Høy avkastning og effektiv oppnåelse av virksomhetens mål over tid forutsetter av selskapet drives på en bevisst måte når det gjelder risiko og muligheter innen bærekraft.

God eierstyring og selskapsledelse reduserer risiko, tilfører verdi og minimerer risikoen for omdømmetap for investorer og kontraktsparter. Dette betyr at man må sørge for etterfølgelse av lover og regler, men også at styringen er transparent, tillitvekkende og bidrar til klargjøring av rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse. For å sørge for bærekraftig og ansvarlig eierstyring bør virksomheter blant annet ha på plass følgende:

  • KPI-er om bærekraft som virksomheten styrer etter
  • Vurderinger av risiko og muligheter knyttet til bærekraft (klimarisiko og annen ESG-risiko)
  • Rutiner for ESG-due diligence som grunnlag for investeringsbeslutninger
  • Interne retningslinjer for hvordan virksomheten integrerer regulatoriske krav og hensyn til bærekraft i verdiskapningen

Wikborg Rein bistår klienter i strategiske vurderinger av virksomhetens bærekraftmål. Vi hjelper med å få på plass rutiner, retningslinjer og implementering av bærekraftig eierstyring og selskapsledelse. Vi bistår med å få på plass nødvendig dokumentasjon og interne styringsdokumenter som gir investorer og kontraktsparter nødvendig informasjon for å vurdere virksomhetens ESG-status.

Her kan du lese mer om vår rådgivning innen bærekraft

Les artikler om bærekraft, klima og miljø

Cover image of article "Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet"
06.06.2023

Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien.

Cover image of article "Emission allowances trading"
31.05.2023

Emission allowances trading

The European carbon market has grown substantially since its start in 2005. With the extension of the EU ETS to include the shipping sector, and an annual reduction of more than 4% of the overall number of emission allowances in the market, the price is expected to rise. This means an increased need and interest amongst stakeholders to understand how trading with emission allowances is regulated.

Cover image of article "Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen"
30.05.2023

Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen publiserte 14. april 2023 svar på spørsmål til forordning (EU) 2019/2088 ("SFDR"), etter forespørsel fra European Supervisory Authorities ("ESAs"). Svarene inneholder viktige og etterlengtede avklaringer på blant annet forståelsen av hva som utgjør en "bærekraftig investering" etter SFDR artikkel 2(17), og hvorvidt bruken av EUs klimareferanseverdier medfører at fond kan kategoriseres under artikkel 9(3).