Hopp til hovedinnholdet

Endringer i anskaffelsesloven – styrkede virkemidler mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

11.07.2023

Nylige endringer i anskaffelsesloven, som trådte i kraft den 16. juni 2023, representerer et viktig første skritt i regjeringens arbeid med å etablere en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Disse endringene gir utvidede forskriftshjemler for å fremme arbeids- og sosiale forhold, samt bekjempe arbeidslivskriminalitet.

De nye forskriftshjemlene knyttet til betalingsform og begrensninger i leverandørkjeden, samt krav om sikring av lønns- og arbeidsvilkår, sender et klart signal om at regjeringen tar kampen mot arbeidslivskriminalitet på alvor og tar grep for å beskytte arbeidstakere og skape en rettferdig forretningspraksis. Oppdragsgivere og leverandører bør være oppmerksomme på disse endringene og forberede seg på å implementere tiltak som fremmer seriøsitet i offentlige kontrakter.

Ny § 5a om forskrifter om arbeidsforhold, sosiale forhold og arbeidslivskriminalitet

I henhold til denne bestemmelsen kan departementet gi forskrift som pålegger statlige, fylkeskommunale, og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer en plikt til å:

 1. Stille kontraktsvilkår om betalingsform ved utførelsen av offentlige kontrakter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet,
 2. Sette begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden ved utførelsen av kontrakter i bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet, og
 3. Kontrollere at kontraktsvilkår og begrensninger i ledd i leverandørkjeden blir overhold, og iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende overholdelse.

Allerede etter tidligere § 5 tredje ledd forelå det forskriftshjemmel for å begrense antall ledd i leverandørkjeden. Den tidligere bestemmelsen ga imidlertid ikke hjemmel til å gi forskrift med krav om andre typer kontraktsvilkår, og i den forbindelse har det vært vurdert som hensiktsmessig å samle de relevante forskriftshjemlene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter gjennom kontraktsvilkår om bestemte forhold.

Endringer i § 6 om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige kontrakter

I henhold til bestemmelsens første ledd kan departementet gi forskrift som pålegger oppdragsgivere å innta vilkår i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som skal:

 1. Sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjort tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene,
 2. Sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelser og lønns- og arbeidsvilkår overholdes,
 3. Sikre at lov om obligatorisk tjenestepensjon overholdes, og
 4. Sikre at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på den enkelte arbeidsplass.

Videre kan departementet etter bestemmelsens annet ledd, gjennom forskrift pålegge oppdragsgivere å kontrollere at kontraktsvilkårene blir overholdt, og iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende overholdelse av kontraktsvilkårene. For at oppdragsgivere skal kunne oppfylle en plikt til å kontrollere overholdelse av kontraktsvilkårene, gis departementet dessuten hjemmel til å gi forskrift om å pålegge leverandører og underleverandører å utlevere nødvendig dokumentasjon.

Bakgrunnen for endringen er de foreslåtte endringene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Hva betyr dette for oppdragsgivere og leverandører?

Endringene i anskaffelsesloven har allerede trådt i kraft. Dette er imidlertid kun forskriftshjemler, hvilket innebærer at nye forpliktelser først oppstår når forskriftene gitt i medhold av anskaffelsesloven oppdateres/utarbeides. Oppdragsgivere og leverandører må likevel fremover være forberedt på å gjennomføre ytterligere tiltak for at relevante anskaffelser sikrer og fremmer seriøsitet.

Vi anbefaler oppdragsgivere å allerede nå være bevisste på følgende punkter i sine anskaffelser, herunder til enhver tid gjeldende regelverk:

 • Tiltak for å sikre overholdelse av kontraktsvilkårene, herunder forholdsmessige og egnede kontrolltiltak.
 • Krav til leverandører angående betalingsform og begrensninger i leverandørkjeden (der det er relevant).
 • Sanksjoner ved brudd på kontraktsvilkårene.

Leverandørene bør være bevisste på følgende, herunder til enhver tid gjeldende regelverk:

 • Om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med allmenngjorte tariffavtaler og arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 • Krav til dokumentasjon for å verifisere overholdelse av kontraktsvilkårene.
 • Skjerpede krav til leverandører i offentlige anskaffelser, og en tettere oppfølgning i kontraktsfasen.
 • Engasjere seg i seriøse praksiser for å bidra til etisk forretningskultur og rettferdige arbeidsforhold.

Samlet sett innebærer dette at oppdragsgivere og leverandører fremover må være forberedt på å ta et aktivt ansvar for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme arbeids- og sosiale hensyn. Et tett samarbeid mellom oppdragsgivere og leverandører vil kunne være nødvendig for å oppfylle krav gitt i medhold av forskriftshjemlene. Implementering av tiltak for å ivareta hensynene omfattet av forskriftshjemlene vil bidra til å skape en bærekraftig og etisk forretningspraksis.

Forfattere
Profile image of Patrick Oware
Patrick Oware
Fast advokat
E-post pko@wr.no
Profile image of Malene Reinertsen
Malene Reinertsen
Senioradvokat
E-post mre@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner