Anskaffelser

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Det offentlige kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Regelverket om offentlige anskaffelser pålegger det offentlige å følge bestemte prosedyrer når slike kontrakter inngås, og legger også føringer for hvilke endringer som kan gjøres i en eksisterende kontrakt.

Våre advokater jobber med offentlige anskaffelser daglig, og har erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker både for leverandører og offentlige oppdragsgivere. Lang erfaring med utforming og gjennomføring av anskaffelser på vegne av det offentlige gir oss svært god innsikt i problemstillingene som vil kunne oppstå fortløpende i en anskaffelsesprosess. Dette er til bidrar til rask, praktisk rådgivning til klienten, enten vi bistår oppdragsgiver- eller leverandørsiden.

Vår rådgivning skal ikke bare hjelpe klienten å forstå regelverket og unngå feil, men bidra aktivt til å realisere forretningsmessige mål. Vi legger derfor stor vekt på å kombinere juridisk ekspertise med kommersielt overblikk og bransjeforståelse i vår rådgivning. Vi skal også være lyttende, løsningsorienterte og bidra med kompetanseoverføring til klienten, enten vi bistår oppdragsgivere eller leverandører.

Vi bistår både oppdragsgivere og leverandører i klassisk sektor, forsyningssektorene og forsvars- og sikkerhetssektoren. Vi har også bred erfaring med innkjøp fra ulike markeder.

Våre anskaffelsesadvokater holder også jevnlig spesialtilpassede kurs og foredrag i offentlige anskaffelser for oppdragsgivere og leverandører.

Våre advokater er i 2023 rangert innenfor offentlige anskaffelser av anerkjente Legal 500.

Vi bistår med

Bistand til leverandører består gjerne av:

 • Rådgivning i forbindelse med prekvalifiserings- og tilbudsprosessen, både i perioden før inngivelse av prekvalifiseringssøknad/tilbud og ved gjennomføring av forhandlinger
 • Bistand i forbindelse med klagebehandling overfor oppdragsgiver, og overfor Klagenemda for offentlige anskaffelser
 • Prosedyre for de ordinære domstoler (midlertidig forføyning og krav om erstatning)

Bistand til oppdragsgivere vil typisk omfatte:

 • Utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag med alle bilag
 • Vurdering av eventuelle avvisningsspørsmål av tilbydere og tilbud, samt utarbeidelse og kvalitetssikring av avvisningsbrev
 • Vurdering av avlysningsspørsmål, samt utarbeidelse og kvalitetssikring av avlysningsbrev
 • Gjennomføring eller kvalitetssikring av oppdragsgivers evaluering og kontraktstildeling
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av tildelingsbrev og kontrakt
 • Bistand til utforming av fordelingsmekanismer i parallelle rammeavtaler
 • Bistand i forbindelse med klagebehandling og tvisteløsning for oppdragsgiver
 • Håndtering av klagesaker overfor Klagenemda for offentlige anskaffelser
 • Prosedyre for de ordinære domstoler (midlertidig forføyning og krav om erstatning)
 • Evaluering av den utførte anbudsprosess i ettertid
Kontaktpersoner
Profile image of Hanne Zimmer
Partner
E-post haz@wr.no
Profile image of Malene Reinertsen
Senioradvokat
E-post mre@wr.no
Profile image of Rolf Riisnæs
Partner, dr. juris
E-post rri@wr.no

Grønne anskaffelser

Grønne anskaffelser er i stadig større fokus, og det er ikke tvil om at dette er et effektivt og nødvendig virkemiddel for at Norge skal nå klimamålene etter Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Offentlige oppdragsgivere plikter å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger hvor dette er relevant. Både interne styringsdokumenter og den enkelte anskaffelse bør derfor innrettes slik at miljø- og klimahensyn ivaretas.

Det offentlige handler for ca. 650 milliarder kroner i året, og grønnere offentlige anskaffelser kan derfor ha stor betydning i det grønne skiftet, særlig hvis det brukes strategisk. Regjerningen har kommet med et forslag om å skjerpe bruken av miljøkrav i offentlige anskaffelser ytterligere, slik at det offentliges innkjøpsmakt i større grad utnyttes i miljø- og klimakampen.

Miljø- og klimahensyn kan ivaretas på ulike måter i den enkelte anskaffelsen. En god innretning av anskaffelsene, som stimulerer til høyere miljøprestasjoner og god konkurranse, er imidlertid avgjørende. Sett fra et leverandørperspektiv er det klart at fokus på miljø- og klimavennlige løsninger vil utgjøre et konkurransefortrinn i tiden som kommer. Ved for eksempel å delta i markedsdialog eller gi innspill på konkurransedokumenter, kan leverandørsiden også være med på skyve anskaffelsesmarkedet i en grønnere retning.

Anskaffelseskaffe

Anskaffelseskaffe er en serie med korte filmsnutter på rundt 10 minutter, som du også finner på Anbud365. Her diskuterer våre advokater dagsaktuelle og praktiske problemstillinger som kan oppstå både fra oppdragsgiver- og leverandørsiden.

Se alle episodene av Anskaffelseskaffe her

Les våre artikler om Anskaffelser

Cover image of article "Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten"
11.04.2023

Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten

Regjeringen fremmet fredag 31. mars en lovproposisjon om forslag til endringer i sikkerhetsloven. Forslaget innebærer at langt flere transaksjoner enn i dag kan bli underlagt eierskapskontroll, og endringer i saksbehandlingsreglene som kan få stor betydning for gjennomføring av transaksjoner som omfattes.

Cover image of article "Hvordan skal oppdragsgiver forholde seg til prisjusteringer som leverandøren krever underveis i avtaleperioden?"
29.01.2023

Hvordan skal oppdragsgiver forholde seg til prisjusteringer som leverandøren krever underveis i avtaleperioden?

– De aller fleste offentlige oppdragsgivere har trolig mottatt en forespørsel om å justere prisene i en inngått kontrakt. Mange kan være usikre på hvordan slike spørsmål bør håndteres, poengterer spesialist i offentlige anskaffelser, Malene Reinertsen, som har utarbeidet en huskeliste for hva du bør undersøke.

Cover image of article "Anskaffelsesregelverket ved inngåelse av leiekontrakter"
01.10.2018

Anskaffelsesregelverket ved inngåelse av leiekontrakter

Offentlige aktører vil ved sin anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg mv. være underlagt lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Også ved utleie av lokaler til offentlige aktører kan det oppstå problemstillinger knyttet til reglene om offentlige anskaffelser.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner