Hopp til hovedinnholdet

Endringer i markedsmisbruksforordningen 1. juni 2023

15.05.2023

Den 1. juni 2023 gjøres det enkelte endringer i markedsmisbruksforordningen ("MAR") slik implementert i Norge. Endringene skyldes gjennomføringen av EUs SMB-vekstmarkedsforordning (2019/2115) i norsk rett.

I dette nyhetsbrevet beskrives to sentrale endringer som er relevante for utstedere på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo og for verdipapirforetak og andre som bistår ved utstedelse av obligasjonslån.

Endret frist for utstedere til å offentliggjøre meldepliktige transaksjoner

  • Primærinnsidere og deres nærstående skal gi melding om utførte transaksjoner i finansielle instrumenter knyttet til den aktuelle utstederen (MAR artikkel 19). Etter dagens regler skal melding gis til Finanstilsynet og utstederen umiddelbart, og senest innen tre virkedager etter transaksjonen. Innen samme frist skal utstederen offentliggjøre transaksjonen på www.newsweb.no på den meldepliktiges vegne.
  • Fristen på tre virkedager er av norske myndigheter ansett som forbeholdt situasjoner hvor særlige omstendigheter hindrer umiddelbar melding. Det betyr at melding som et utgangspunkt skal gis av både den meldepliktige til utstederen og Finanstilsynet, og av utstederen til markedet, "umiddelbart". I begge tilfeller er transaksjonen utgangspunktet for når fristen begynner å løpe. Skulle den meldepliktige ikke overholde fristen for sin melding til utsteder, vil utstederen vanskelig kunne overholde fristen for offentliggjøring av transaksjonen på newsweb.
  • Den 1. juni 2023 endres utgangspunktet for utsteders frist for offentliggjøring av en meldepliktig transaksjon. Etter dette vil fristen starte ved mottak av melding fra primærinnsideren eller den nærstående om transaksjonen. Fra mottak av slik melding må utstederen offentliggjøre transaksjonen innen to virkedager.
  • Det er kun fristen for utsteders offentliggjøringsplikt som endres 1. juni. Primærinnsidere og deres nærstående må fortsatt oppfylle sin meldeplikt til Finanstilsynet og utstedere "umiddelbart" etter utført transaksjon.

I forarbeidene presiseres det at det er "en fordel for markedet om offentliggjøring skjer så raskt som mulig". Særlig hvor utsteder blir kjent med en meldepliktig transaksjon i forkant, for eksempel ved forhåndskommittering i emisjoner eller ved transaksjoner av primærinnsidere med intern klareringsplikt, antar vi at endringen vil få mindre betydning i praksis. Utstedere vil trolig fremdeles etterstrebe offentliggjøring så snart som praktisk mulig. Det sentrale er at utstedere ikke lenger er prisgitt den meldepliktiges overholdelse av fristen for selv å kunne overholde fristen for offentliggjøring av den meldepliktige transaksjonen.

Nytt unntak fra markedssonderingsregimet ved visse plasseringer av obligasjonslån

Den 1. juni 2023 innføres det et unntak fra markedssonderingsregimet i forbindelse med tilbud om obligasjoner på visse vilkår. Etter dette vil en sondering som oppfyller vilkårene under anses som lovlig spredning av innsideinformasjon, selv om markedssonderingsregimets øvrige krav etter MAR artikkel 11 (3) og (5) ikke følges. Den nye safe harbour-adgangen er tilgjengelig hvis sonderingen:

  1. gjelder en utsteder som har aksjer eller obligasjonslån notert på et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet (MTF) eller organisert handelsfasilitet (OHF)*,
  2. innebærer formidling av opplysninger utelukkende til profesjonelle investorer,
  3. har til hensikt å forhandle avtalevilkår for investorers mulige deltakelse i plasseringen av lånet, og
  4. involverer innhenting av en skriftlig bekreftelse fra hver investor om at den er klar over de rettslige forpliktelsene som gjelder ved mottak av innsideinformasjon og sanksjonene ved innsidehandel og ulovlig videreformidling av innsideinformasjon.

Formålet med det nye unntaket er å fjerne byrden som krav til markedssondering kan innebære og gjøre plasseringer av obligasjonslån som oppfyller vilkårene over mer attraktive for både utstedere og investorer. Regelendringen får trolig like stor betydning for verdipapirforetak som gjennomfører markedssonderingen i praksis. Selv om MAR og markedssonderingsregimet trådte i kraft i Norge i mars 2021, har verdipapirforetakene i stor grad måtte forholde seg til regimet siden MAR ble gjennomført i EU i 2016. Etter syv år med det pliktige regimet gjenstår det derfor å se om lettelsen er tilstrekkelig til at verdipapirforetak vil endre praksis, eller fortsette å benytte den "safe harbour" som markedssonderingsregimet allerede åpner for.

* De regulerte markedene i Norge er Oslo Børs og Euronext Expand, mens Euronext Growth Oslo er en multilateral handelsfasilitet. Det finnes foreløpig ingen organiserte handelsfasiliteter i Norge.

Forfattere
Profile image of Per Anders Sæhle
Per Anders Sæhle
Partner
E-post pas@wr.no
Profile image of Karoline Stock Evje
Karoline Stock Evje
Senioradvokat
E-post kse@wr.no
Profile image of Camilla Perona Fjeldstad
Camilla Perona Fjeldstad
Advokatfullmektig
E-post cpf@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner