Hopp til hovedinnholdet

Finansregulatorisk

Vårt team innen finansregulatorisk har spisskompetanse innen hele det finansregulatoriske området og bistår alle typer foretak innen finanssektoren med organisering, etablering og løpende rådgivning.

Aktører underlagt Finanstilsynets myndighet er underlagt omfattende regulering, inngrepshjemler og behov for spesialtilpassede selskapsstrukturer, avtaleverk og interne prosesser.

Våre klienter inkluderer banker, betalingsforetak, forsikringsselskap, pensjon, verdipapirforetak og fondsforvaltere.

Flertallet av våre advokater som jobber med finansregulatorisk har praktisk erfaring fra in-house arbeid i regulert virksomhet, inkludert bank, forsikring, verdipapirforetak og fondsforvaltere. Vårt mål er å gi så praktiske og presise råd som mulig.

Våre advokater jobber på tvers av team, og vil trekke inn nødvendig kompetanse fra andre virksomhetsgrupper. Dette gjelder typisk innenfor skatt, avgift, EØS-rett, selskapsrett/M&A, finansiering, compliance/sanksjoner, prosedyre, arbeidsrett, teknologi/digitalisering og personvern.

Vi bistår med

Konsesjoner og tillatelser

 • Alle typer finansielle aktiviteter og virksomheter
 • Etablering av nye foretak
 • Bistand ved nye og utvidete tillatelser
 • Myndighetskontakt
 • Markedsadferd
  • Rådgivning og bistand ved vedtak knyttet til innsidehandel, markedsmanipulasjon, shortsalg, flagging mv.
  • Rådgivning knyttet til god forretningsskikk ved markedsføring og salg til forbrukere
 • Produktutvikling
  • Rådgivning og strukturering av nye produkter
  • Rådgivning og strukturering av syndikater og investeringsselskaper for kollektiv investering
 • AML/KYC og Compliance
  • Etablering og implementering av compliance-programmer og utarbeidelse av dokumentasjon
  • Bistand i regulatoriske spørsmål, sanksjons- og disiplinærforhold/undersøkelser
  • Rådgivning og utarbeidelse av dokumentasjon og intern opplæring i AML/KYC-forhold
 • M&A and selskapstransaksjoner
  • Involvering av alle typer regulerte foretak og porteføljeoverdragelser mv.
 • Grensekryssende spørsmål
  • Grensekryssende tjenester og etableringer
  • Brexit
 • Kartlegging av regelverk for ulike typer finansielle produkter og tjenester
 • Foredrag og opplæringstiltak

En del regelsett er sektorovergripende, slik som hvitvaskingsloven, EUs taksonomi og Finanstilsynets generelle forvaltningsmyndighet. Vi har dedikerte eksperter innenfor alle disse områdene.

Vi har betydelig kompetanse og erfaring innenfor en rekke bransjer, herunder shipping og eiendom, som gjør at finansielle aktører med fokus på spesifikke bransjer kan nyte godt av en helhetlig rådgivning til klientens virksomhet.

Regelverket på finansområdet er både omfattende og komplekst. Det er videre gjenstand for hyppige endringer. EU-regler blir i stadig større grad gjennomført uten lov- eller forskriftstekst tilpasset av norske myndigheter, på bekostning av regelverkets tilgjengelighet.

Ny teknologi og nye forretningsmodeller stiller økte krav til aktørene. Dette fordrer juridisk kompetanse som holder høyt faglig nivå, inngående bransjekunnskap, høyt servicenivå og stor grad av tilgjengelighet.

En stor del av vårt arbeid innebærer dialog med tilsynsmyndigheter, herunder avklaring av rettslige problemstillinger og ved uenighet om regelverkstolkninger. Våre advokater har lang erfaring med bistand knyttet til vedtak og klagesaker der klientene våre ønsker å utfordre tilsynsmyndighetene.

Kontaktpersoner
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no
Profile image of Jens Fredrik Bøen
Specialist Counsel
E-post jfb@wr.no

Bærekraft i det finansregulatoriske rammeverket

Finansielle aktører spiller en sentral rolle i den bærekraftige omstillingen gjennom rådgivning, forvaltning og kapitalallokering. Ved å ta i betraktning miljømessige, sosiale og styringsforhold i sin virksomhet kan finansielle aktører minimere finansiell risiko tilknyttet bærekraftsforhold og påvirke investeringer i en mer bærekraftig retning.

For å sikre transparens, motvirke grønnvasking og skape insentiver for å hensynta bærekraftsforhold har EU på denne bakgrunn utviklet et nytt rammeverk for bærekraftig finans. Rammeverket oppstiller en rekke forpliktelser for regulerte finansielle aktører, blant annet krav til regulerte aktørers organisering, kundehåndtering, produkthåndtering og risikostyring. Til det kommer også en rekke nye og omfattende rapporteringsplikter, herunder vurderinger av foretaks taksonomiandel, og krav til utøvelse av aktsomhetsvurderinger. Regulerte finansielle foretak vil også bli påvirket av forpliktelser som pålegges investeringsobjekter og øvrige aktører i finansmarkedet. God systemforståelse blir avgjørende for en tilfredsstillende etterlevelse av regelverket.

Vi bistår kunder med rådgivning og praktiske løsninger som gjør det enklere å etterleve relevante lovkrav og som samtidig er tilpasset kundens virksomhet.

Les våre artikler om Finansregulatorisk

05.07.2024

Simplified prospectus rules coming – the Listing Act legislative package

The European Commission has put forward a proposed legislative package called the "Listing Act". The purpose of the Listing Act is inter alia to simplify listing on European public markets, and alleviate the requirements for companies once listed. The Listing Act was voted through by the European Parliament in April 2024 and will eventually be implemented in Norway.

11.06.2024

Verdipapirisering kommer til Norge

Regler om verdipapirisering innlemmes i EØS-avtalen 12. juni. Det er sannsynlig at reglene raskt vil bli gjennomført i norsk rett og at de kan tre i kraft 1. januar 2025.

10.06.2024

Direct lending coming to Norway

Direct lending has so far been largely absent in the Norwegian market due to regulatory constraints. However, the regulatory landscape is about to change which will present new possibilities for non-bank lending.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner