Hopp til hovedinnholdet

Endringer i tvisteloven, SCC-rapport og Norwegian Arbitration Day

04.01.2024

I dette nyhetsbrevet gjennomgår vi endringene i tvisteloven i kraft fra 1. januar 2024, en interessant undersøkelse om institusjonell og ad hoc voldgift fra SCC og minner om Norwegian Arbitration Day 8. februar 2024.

Endringer i tvisteloven

En rekke endringer i tvisteloven ble vedtatt 11. mai 2023, hvorav noen trådte i kraft 1. juli 2023. De resterende endringene trådte i kraft 1. januar 2024. Mange av disse endringene er av språklig karakter, eller utgjør mindre avklaringer. Imidlertid har også følgende materielle endringer nå trådt i kraft:

§ 9-4 (Saksstyring. Plan for den videre behandling): Det er nå presisert i tvisteloven at retten skal «virke for at tvistespørsmål blir klarlagt under saksforberedelsen».

  • Kommentar: Dette følger også av den generelle plikten til aktiv saksstyring. Formålet er imidlertid å tydeliggjøre at retten tidlig må identifisere de sentrale tvistespørsmålene i saken, og virke for at saksbehandlingen innrettes med tanke på å få belyst disse. Samtidig presiseres det nå at retten allerede i planmøtet skal drøfte spørsmål om begrensninger i bevisførselen. Formålet med bestemmelsene er å legge til rette for en raskere og mer kostnadseffektiv behandling av sivile tvister.

§ 9-10 (Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg): I første ledd er normalfristen for avslutning av saksforberedelsen endret fra to til tre uker før hovedforhandling.

  • Kommentar: Endringen innebærer at saksforberedelsen som hovedregel avsluttes én uke før fristen for å inngi sluttinnlegg. I andre ledd andre punktum er det inntatt en regel om at sluttinnlegget som hovedregel skal inngis innen to uker før hovedforhandlingen. Formålet med endringen er at alle bevis skal være tilbudt og alle påstandsgrunnlag skal være satt frem før sluttinnlegget inngis. Det er uttrykkelig presisert i bestemmelsen at retten fortsatt kan fastsette et annet tidspunkt for fristen i den enkelte saken, noe som vil være særlig aktuelt i større tvister.

§ 9-16 (Endring i krav, påstand, påstandsgrunnlag og bevis): 

I første ledd er det foretatt en endring som følge av at fristen for saksforberedelsens avslutning og fristen for inngivelse av sluttinnlegg ikke lenger sammenfaller. Endringen går ut på at dagens henvisning til prosesshandlinger som «er foranlediget av motpartenes sluttinnlegg», erstattes med en henvisning til prosesshandlinger som «er foranlediget av motpartens prosesskriv». Det er videre tatt inn en presisering om at adgangen til å endre krav, påstand mv. bare gjelder hvis endringen er foranlediget av et prosesskriv som parten «ikke med rimelighet kunne besvart tidligere». Med dette siktes det til prosesskriv som er inngitt enten samtidig med eller tett på fristen for saksforberedelsens avslutning.

§ 10-2 (Saksforberedelsen): 

I nytt tredje ledd er det inntatt en bestemmelse om endringer av krav, påstand, påstandsgrunnlag eller bevistilbud i småkravprosessen.

  • Kommentar: Tidligere har det ikke vært noen slike preklusjonsregler i småkravsaker. I første punktum er det nå presisert at prosesshandlinger i småkravprosessen skal foretas så tidlig som mulig, og at adgangen til å trekke inn nye krav, utvide påstanden, fremme nye påstandsgrunnlag eller legge frem nye bevis ellers kan gå tapt.

SCC publiserer rapport om ad hoc vs institusjonell voldgift i entreprisesaker

SCC i Sverige publiserte nylig rapporten «Ad hoc vs. Institutional Arbitration in Construction Disputes». SCC sammenligner her tids- og kostnadseffektivitet ved ad hoc-voldgift og institusjonell voldgift i entreprisesaker. Rapporten indikerer at selv om ad hoc-voldgift tradisjonelt har vært den vanligste behandlingsformen i entreprisesaker i Sverige, vil både kostnads- og tidsbruk være lavere ved institusjonell voldgift. Les hele rapporten her

Norwegian Arbitration Day 2024

Den 8. februar 2024 går Norwegian Arbitration Day 2024 av stabelen med viktige temaer som ugyldighet, forliksdiskusjoner/mekling og dokumentproduksjon som temaer.

Forfattere
Profile image of Ola Ø. Nisja
Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no
Profile image of Marie Nesvik
Marie Nesvik
Partner, Co-Head of Disputes
E-post mnv@wr.no
Profile image of Kaare Andreas Shetelig
Kaare Andreas Shetelig
Partner
E-post kas@wr.no
Profile image of Jørgen Vangsnes
Jørgen Vangsnes
Partner
E-post jva@wr.no
Profile image of Kaja Kvinnsland
Kaja Kvinnsland
Advokatfullmektig
E-post kak@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner