Hopp til hovedinnholdet

Nye regler om tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter

21.09.2021

Rettighetshavere har fått nye forenklede prosedyrer for å håndheve sine rettigheter etter at endringer i tolloven nylig trådte i kraft. Det er nå enklere å holde tilbake varer som krenker immaterielle rettigheter (IPR).

Globalisering og netthandel øker volumet av produkter som sendes til Norge fra utlandet. De nye reglene tar sikte på å forenkle kontrollen med varer som krenker immaterielle rettigheter.

De viktigste endringene er et nytt system for å holde tilbake og destruere varer på grunnlag av vedtak fra tollmyndighetene, forenklede prosedyrer for ødeleggelse av varer og utvidelse av reglene til å gjelde for varer importert av privatpersoner. Både rettighetshavere og importører bør spesielt legge merke til at de nye forenklede prosedyrene for destruering fjerner kravet om importørens skriftlige samtykke eller avgjørelse fra domstolene for å destruere tilbakeholdte varer. I stedet, etter de nye reglene, kan varer bli destruert hvis mottakeren ikke svarer på varselet fra tollmyndighetene innen ti virkedager.

Tilbakehold av varer på grunnlag av vedtak fra tollmyndighetene

Etter de nye reglene kan rettighetshavere søke direkte til tollmyndighetene om bistand for å holde tilbake varer, som et alternativ til å begjære midlertidig forføyning for domstolene. Det nye systemet har som mål å være mer effektivt og redusere kostnadene knyttet til å forfølge varer som krenker immaterielle rettigheter.

Rettighetshavere som bruker dette alternativet vil kunne dra nytte av en ny forenklet prosedyre for destruering av tilbakeholdte varer når mottakeren ikke svarer på varsel og den spesifikke prosedyren beskrevet nedenfor for ødeleggelse av småforsendelser.

En oversikt over det nye systemet trinn for trinn:

Trinn 1: Søknad

Rettighetshaveren søker om bistand til å holde tilbake varer som mistenkes å ha krenket rettighetshaverens varemerke, patent, design, opphavsrett osv. Søknader må sendes inn elektronisk via tollmyndighetenes skjema.

Trinn 2: Vedtak om assistanse

Tollmyndighetene vurderer søknaden og innvilger eventuelt bistand. For å treffe et vedtak om assistanse er det tilstrekkelig at det er "begrunnet mistanke" om at de importerte varene krenker rettighetshaverens immaterielle rettigheter.

Hvis det gis bistand, definerer vedtaket de aktuelle immaterielle rettighetene, hvilke varer tollmyndighetene kan holde tilbake, og hvor lenge tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer.

Trinn 3: Avdekking av varer under toll kontroll

Når tollmyndighetene treffer vedtak om assistanse, skal de søke å holde tilbake varer som dekkes av omfanget av vedtaket når slike varer er "under tollmyndighetenes kontroll". For eksempel vil varer være under tollmyndighetenes kontroll når tollmyndighetene på en flyplass kontrollerer forsendelser som ankommer fra utlandet med fly.

Hvis rettighetshavere mistenker en bestemt forsendelse inneholder varer omfattet av et vedtak om assistanse, kan de også tipse tollmyndighetene, og på den måten forsøke å målrette tollkontrollen.

Trinn 4: Varer holdes tilbake

Hvis tollmyndighetene oppdager og holder tilbake varer, skal de umiddelbart varsle både mottakeren og rettighetshaveren. Partene må svare på varselet innen ti virkedager og svare på om de samtykker i destruering av varene. På forespørsel kan tollmyndighetene forlenge svarfristen til tjue dager.

På dette stadiet kan tollmyndighetene holde tilbake varene til utløpet av svarfristen på ti (tjue) virkedager.

Trinn 5: Frigi, destruere eller fortsatt holde tilbake varene

Tollmyndighetenes videre håndtering av de tilbakeholdte varene avhenger av om rettighetshaveren og mottakeren svarer på varselet fra tollmyndighetene:

  • Hvis rettighetshaveren ikke svarer, vil tollmyndighetene frigjøre varene så snart de er tollklarert.
  • Hvis rettighetshaveren svarer, og ikke mottakeren, gjelder det en forenklet prosedyre for destruering av tilbakeholdte varer etter de nye reglene. Varer som er tilbakeholdt basert på et vedtak om assistanse kan bli destruert hvis mottakeren ikke har protestert mot destruering innen fristen og rettighetshaveren svarer og aksepterer destruering innen fristen.
  • Hvis både rettighetshaveren og mottakeren svarer, og mottakeren motsetter seg destruering av varene, gis rettighetshaveren ytterligere ti virkedager til å innlede rettssak mot mottakeren.

På dette stadiet kan tollmyndighetene holde tilbake varene til utløpet av søksmålsfristen på ti dager. For å holde varene tilbake utover dette må rettighetshaveren gå til søksmål mot mottakeren. Ellers frigjøres varene så snart de er tollklarert.

Forenklet prosedyre for ødeleggelse av små forsendelser

De nye reglene etablerer også en forenklet prosedyre for ødeleggelse av "småforsendelser". Småforsendelser inkluderer post- eller budforsendelser som inneholder fem eller færre enheter eller har en bruttovekt på mindre enn tre kilo. For andre forsendelser vil systemet beskrevet ovenfor gjelde.

Vær oppmerksom på at verdien av varene ikke er relevant for å avgjøre hva som er småforsendelser. Derfor kan dyrere varer (for eksempel klokker og elektronikk) også defineres som småforsendelser og omfattes av den nye forenklede prosedyren.

Den nye forenklede prosedyren følger den generelle prosedyren for tilbakehold av varer basert på et vedtak om bistand fra tollmyndighetene. Rettighetshavere trenger imidlertid ikke å samtykke til destruksjon av varene fra sak til sak. I stedet informerer rettighetshavere i søknaden om assistanse at tollmyndighetene skal ødelegge alle små forsendelser. Hvis rettighetshavere samtykker til ødeleggelse av slike forsendelser generelt, vil de bare motta varsel fra tollmyndighetene hvis mottakeren motsetter seg ødeleggelse.

Den nye forenklede prosedyren er rettet mot åpenbare forfalskede varer (piratkopier). Ordlyden i den nye lovbestemmelsen er imidlertid ikke begrenset til slike tilfeller og omfatter alle varer som krenker noens varemerkerettigheter, designrettigheter, rettigheter til geografiske indikasjoner og opphavsrett og relaterte rettigheter. Derfor er det usikkert i hvilken grad den nye forenklede prosedyren også gjelder i andre tilfeller enn åpenbare forfalskninger, for eksempel ulovlige parallellimporterte varer eller produktetterligninger. Dette potensielle bredere omfanget er spesielt viktig å legge merke til siden andre varer som regel har større verdi enn forfalskede varer, og som nevnt ovenfor er den nye forenklede prosedyren ikke begrenset avhengig av verdien av varene.

Tilbakehold og ødeleggelse av varer hvis mottakeren ikke driver kommersiell virksomhet

Tidligere kunne ikke tollmyndighetene holde tilbake og destruere varer der mottakeren ikke drev kommersiell virksomhet. På bakgrunn av Rolex-dommen fra EU-domstolen er det nå avklart at det er tilstrekkelig at bare avsenderen er engasjert i kommersiell virksomhet. Varer som sendes til en privatperson i Norge etter kjøp på nett fra en kommersiell selger i utlandet, kan for eksempel bli holdt tilbake etter de nye reglene. Sammen med den nye forenklede prosedyren for ødeleggelse av småforsendelser, vil denne endringen gjøre det mulig for rettighetshavere å lettere forfølge forfalskede forbruksvarer.

Hva bør rettighetshavere være klar over?

De nye reglene styrker rettighetshavernes posisjon og gir forenklede prosedyrer for forfølgelse av forfalskede varer. Derfor bør rettighetshavere som tidligere har vurdert tilbakehold av importere varer som et mindre attraktivt sanksjonsmiddel, revurdere sin posisjon.

Før man sender inn en søknad om assistanse til tollmyndighetene, bør rettighetshavere blant annet vurdere følgende spørsmål:

Er en midlertidig forføyning eller en søknad til tollmyndighetene det beste alternativet?

Det nye søknadssystemet eksisterer parallelt med muligheten til å få en midlertidig forføyning fra domstolene. Rettighetshavere bør spørre seg om det er viktig å kunne destruere de tilbakeholdte varene, og om mottakeren trolig vil motsette seg destruksjon. Ved midlertidig forføyning, kan de tilbakeholdte varene bare destrueres dersom mottakeren uttrykkelig samtykker til ødeleggelse eller i henhold til en avgjørelse fra retten. Er de tilbakeholdte varene av mindre verdi eller åpenbare vareforfalskninger, har mottakeren ofte liten interesse i å svare på varselet fra tollmyndighetene. Derfor kan det være utfordrende å få tollmyndighetene til å ødelegge de tilbakeholdte varene uten å få en avgjørelse fra domstolene. Det nye søknadssystemet derimot gir en forenklet prosess for å ødelegge tilbakeholdte varer; tollmyndighetene kan ødelegge tilbakeholdte varer med mindre mottakeren svarer og motsetter seg ødeleggelse.

Kan varene være småforsendelser?

Hvis forsendelsene har en bruttovekt på mindre enn tre kilo og varene sendes i pakker inkludert fem eller færre enheter, bør rettighetshavere vurdere å gi et generelt samtykke til destruksjon av småforsendelser. Dette er spesielt relevant hvis de aktuelle varene er mindre forbruksvarer som vanligvis bestilles fra utenlandske nettbutikker enkeltvis eller i små kvantum. Men siden verdien av varene er irrelevant, kan også eksklusive og dyrere produkter av mindre størrelse defineres som småforsendelser.

Er jeg forberedt på å følge opp varer som blir holdt tilbake?

Med tanke på de korte fristene for å svare tollmyndighetene og ta rettslige skritt, bør rettighetshavere som søker om assistanse, være forberedt på å følge opp tilbakeholdte varer på kort varsel. Dette inkluderer både å svare på varsler fra tollmyndighetene og forberede seg på potensielle rettssaker.

Har jeg de relevante immaterielle rettighetene?

I søknaden må rettighetshavere dokumentere å inneha de relevante immaterielle rettighetene. Systemet etter tolloven omfatter et bredt spekter av immaterielle rettigheter; blant annet varemerkerettigheter, rettigheter til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, designrettigheter, opphavsrett, patenter, supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) og planteforedlerrettigheter. I tillegg gjelder reglene tilsvarende for brudd på markedsføringsloven § 25, § 26 og § 30 om etterligning av en annens produkt, kjennetegn, reklamemateriell eller andrefrembringelser.

Hvilken informasjon er relevant å inkludere i søknaden for å lette tollmyndighetenes kontroll?

En god søknad om assistanse vil gi tollmyndighetene nødvendig informasjon for å holde tilbake varer som krenker rettighetshaverens immaterielle rettigheter. Dette inkluderer informasjon om hvordan man identifiserer og skiller vareforfalskninger og etterligninger fra autentiske varer.

Forfattere
Profile image of Nora Bratheim
Nora Bratheim
Fast advokat
E-post nbr@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner