Rapportering og etterlevelse

Kravene til å rapportere på bærekraft er i ferd med å bli betydelig mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers markedstilgang og konkurranseevne. Kravene omfatter alle de tre ESG-søylene i bærekraftbegrepet, og brukes til å beskrive hvilke kvalitative aspekter innen miljø, sosiale forhold og forretningsetikk som investorer og finansinstitusjoner ser på når de investerer i et selskap.

ESG-rapportering gir videre selskaper et verktøy for å identifisere og styre risiko, evaluere og måle suksess, samt identifisere fremtidige utfordringer og muligheter. Du kan lese mer om S-en og G-en i ESG-begrepet her

Lov om bærekraftig finans gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen (SFDR) og trådte i kraft 1. januar 2023. Loven medfører betydelige rapporteringsforpliktelser for foretak, finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere som omfattes.

EU har nylig vedtatt et nytt direktiv om bærekraftrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet erstatter et tidligere direktiv om ikke-finansiell rapportering (NFRD), som er tatt inn i regnskapsloven § 3-3 c. CSRD vil utvide kravene til rapportering og føre til at investorer, interessenter og offentligheten får tilgang til mer sammenlignbar og pålitelig informasjon om bærekraft. 

Finansdepartementet har signalisert at direktivet er EØS-relevant, og at Norge vil legge opp til å følge EUs tidslinje for gradvis gjennomføring for virksomheter av ulik størrelse.

For å sikre god etterlevelse av eksisterende og nye rapporteringsforpliktelser bør virksomheter så raskt som mulig gjøre følgende:

  • Identifisere hvilke rapporteringsplikter som vil gjelde for virksomheten fremover
  • Etablere gode rutiner for innsamling av nødvendig data
  • Foreta strategiske vurderinger om "merrapportering" med tanke på markedsmessige eller finansielle fordeler
  • Utvikle god metodikk for rapportering

Wikborg Rein hjelper våre klienter med å identifisere hvilke rapporteringskrav som gjelder for deres virksomhet og å få på plass gode systemer for datainnsamling, rapportering og oppfølging.

Her kan du lese mer om vår rådgivning innen bærekraft

Les våre artikler om Bærekraft, klima og miljø

Cover image of article "Emission allowances trading"
30.05.2023

Emission allowances trading

The European carbon market has grown substantially since its start in 2005. With the extension of the EU ETS to include the shipping sector, and an annual reduction of more than 4% of the overall number of emission allowances in the market, the price is expected to rise. This means an increased need and interest amongst stakeholders to understand how trading with emission allowances is regulated.

Cover image of article "Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen"
30.05.2023

Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen publiserte 14. april 2023 svar på spørsmål til forordning (EU) 2019/2088 ("SFDR"), etter forespørsel fra European Supervisory Authorities ("ESAs"). Svarene inneholder viktige og etterlengtede avklaringer på blant annet forståelsen av hva som utgjør en "bærekraftig investering" etter SFDR artikkel 2(17), og hvorvidt bruken av EUs klimareferanseverdier medfører at fond kan kategoriseres under artikkel 9(3).

Cover image of article "Norsk gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering"
22.05.2023

Norsk gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering

Et utvalg ledet av Filip Truyen, partner i Wikborg Rein, leverte denne uken sin rapport  om hvordan EUs direktiv om bærekraftsrapportering skal tas inn i norsk rett (NOU 2023: 15). Direktivet stiller omfattende krav til selskapers rapportering, og omtales som en av de største reformene innen regnskap og revisjon på flere tiår. Utvalgets forslag innebærer endringer i en rekke lover, som regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven. Samlet sett innebærer endringene et langt skritt i retning av å integrere opplysninger om bærekraft i den finansielle rapporteringen.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner