Hopp til hovedinnholdet

Rapportering og etterlevelse

Kravene til å rapportere på bærekraft er i ferd med å bli betydelig mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers markedstilgang og konkurranseevne. Kravene omfatter alle de tre ESG-søylene i bærekraftbegrepet, og brukes til å beskrive hvilke kvalitative aspekter innen miljø, sosiale forhold og forretningsetikk som investorer og finansinstitusjoner ser på når de investerer i et selskap.

ESG-rapportering gir videre selskaper et verktøy for å identifisere og styre risiko, evaluere og måle suksess, samt identifisere fremtidige utfordringer og muligheter. Du kan lese mer om S-en og G-en i ESG-begrepet her

Lov om bærekraftig finans gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen (SFDR) og trådte i kraft 1. januar 2023. Loven medfører betydelige rapporteringsforpliktelser for foretak, finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere som omfattes.

EU har nylig vedtatt et nytt direktiv om bærekraftrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet erstatter et tidligere direktiv om ikke-finansiell rapportering (NFRD), som er tatt inn i regnskapsloven § 3-3 c. CSRD vil utvide kravene til rapportering og føre til at investorer, interessenter og offentligheten får tilgang til mer sammenlignbar og pålitelig informasjon om bærekraft. 

Finansdepartementet har signalisert at direktivet er EØS-relevant, og at Norge vil legge opp til å følge EUs tidslinje for gradvis gjennomføring for virksomheter av ulik størrelse.

For å sikre god etterlevelse av eksisterende og nye rapporteringsforpliktelser bør virksomheter så raskt som mulig gjøre følgende:

  • Identifisere hvilke rapporteringsplikter som vil gjelde for virksomheten fremover
  • Etablere gode rutiner for innsamling av nødvendig data
  • Foreta strategiske vurderinger om "merrapportering" med tanke på markedsmessige eller finansielle fordeler
  • Utvikle god metodikk for rapportering

Wikborg Rein hjelper våre klienter med å identifisere hvilke rapporteringskrav som gjelder for deres virksomhet og å få på plass gode systemer for datainnsamling, rapportering og oppfølging.

Her kan du lese mer om vår rådgivning innen bærekraft

Les våre artikler om Bærekraft, klima og miljø

Cover image of article "Viktig endring av anskaffelsesregelverket – skjerping av kravene til å ivareta klima- og miljøhensyn"
07.08.2023

Viktig endring av anskaffelsesregelverket – skjerping av kravene til å ivareta klima- og miljøhensyn

Endringene i anskaffelsesregelverket, forankret i Hurdalplattformens ambisjoner om et mer bærekraftig og miljøvennlig næringsliv, vil få stor betydning for både leverandører og oppdragsgivere. Det klare budskapet er at bærekraft og innovasjon i større grad vil bli en sentral konkurransefaktor, samtidig som byrden for oppdragsgivere med hensyn til å sikre klimavennlige løsninger ved utformingen av og gjennomføringen av sine anskaffelser blir større.

Cover image of article "Dette gjør vi på Arendalsuka"
29.06.2023

Dette gjør vi på Arendalsuka

I uke 33 har vi gleden av å invitere til fire innholdsrike og varierte arrangementer i Arendal.

Cover image of article "Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet"
06.06.2023

Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner