Prosedyre og tvisteløsning

Det kan oppstå et utall rettslige tvister mellom parter i forretningslivet. Prosedyre og tvisteløsning er en samlebetegnelse for de mange fremgangsmåter partene kan benytte for å få løst rettslige tvister.

Våre advokater har bred og omfattende erfaring med å bistå klienter i rettslige tvister med høy suksessfaktor. Vår kompetanse og erfaring omfatter tvister innenfor generelle forretningsjuridiske områder, men også mer spesialiserte rettsområder så som immaterialrett, energirett og sjørett.

Med vår bredde innenfor generelle forretningsjuridiske disipliner kan firmaet håndtere alle typer tvister. Dette kan for eksempel være tvister i forbindelse med og i etterkant av oppkjøp av selskaper, styreansvar, arbeidsrett, konkurranserett, erstatningsrett og ulike kontraktstvister. Våre advokater har også bred erfaring fra tunge og kompliserte tvister knyttet til entreprise- og fabrikasjonskontrakter. Wikborg Rein har også en spesielt god erfaring med tvister innenfor offentligrettslige fag. Dette omfatter blant annet skatte- og avgiftssaker.

Det er 23 partnere som er tilknyttet vår prosedyregruppe. Totalt teller gruppen over 60 personer. Av firmaets advokater er det totalt 17 som har møterett for Høyesterett.

Vi tilbyr spisskompetanse innen tvisteløsning fra våre kontorer i Oslo og Bergen, samt tvisteløsning innenfor engelsk rett fra kontorene i London og Singapore.

Vi har også bred erfaring fra en rekke spesialiserte områder innenfor tvisteløsning som for eksempel:

• Patentsaker mellom produsenter av generiske legemidler og originalprodusenter
• Langvarige kontrakter for salg av gass
• Selskapsrettslige tvister i forbindelse med oppkjøp, styreansvar
• Skatte- og avgiftssaker
• Generell kontraktsrett
• Fast eiendom
• Entrepriserett (fabrikasjonskontrakter)
• Offentlig rett (offentlige anskaffelser, miljørett)
• Sjørett
• Forsikringsrett
• Energirett

Les våre siste artikler om prosedyre

 • Finansregulatorisk, Compliance og krisehåndtering, Fiskeri og havbruk, Prosedyre

  2021

  Administrative sanksjoner – objektivt sanksjonsansvar i strid med EMK?

  Det finnes en rekke bestemmelser i den offentligrettslige lovgivningen som gir forvaltningen myndighet til å ilegge ulike former for administrative sanksjoner, typisk overtredelsesgebyr. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvilket skyldkrav som er nødvendig og hva man som foretak bør være klar over dersom man kommer i en situasjon der foretaket risikerer å bli ilagt slike sanksjoner. Temaet har høy aktualitet, dels fordi forvaltningen har stadig flere hjemler til å ilegge administrative sanksjoner, og dels fordi Høyesterett nylig har avsagt en dom som kan innebære at dagens forvaltningspraksis er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Prosedyre

  2020

  Jørgen Vangsnes: Ny partner i Oslo

  Tidligere i år ble Jørgen Vangsnes utnevnt til ny partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Med omfattende erfaring og kompetanse innen prosedyre og tvisteløsning blir Jørgen et solid tilskudd til firmaets sterke prosedyreteam.

 • Prosedyre

  2020

  Digitale rettssaker

  Som følge av Covid-19 har virtuelle høringer av tvister blitt en del av hverdagen. Flere av våre advokater innenfor fagområdet Shipping Offshore har derfor deltatt i digitale rettshøringer den siste tiden.