Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

 • "Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav?" (Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder: festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Oslo, 2010, s. 318-330)
 • "General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation" i Mette Neville og Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, København 2010, s. 171-190
 • Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? (NTS 2008 s. 62-70)
 • Selskapers samfunnsansvar, Det 38. Nordiske Juristmøte, Bind II, København 2008, s. 492-496
 • Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning (TfF 2007 s. 8-22 og Håkonarmål 2006 s. 46-57)
 • Aksjeanalyse og informasjonsansvar (TfR 2007 s. 85-170)
 • "Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends" i Paul Krüger Andersen, Rolf Skog og Nis Jul Clausen (eds.): Shareholder Conflicts, København 2006, s. 131-151
 • Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber (TfR 2006 s. 268-340)
 • Aksjonærenes myndighetsmisbruk, Oslo 2005, [Shareholders' Abuse of Authority. The book includes a summary in English]
 • Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling (TfR 2004 s. 580-592)
 • Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper (JV 2004 s. 305-328)
 • Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern ? (NTS 2003 side 343-356)
 • "Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål" i Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.): Nybrott og Odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002, side 641-649
 • Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett (TfR 1990 side 342-389)
 • Offentlige utredninger:
 • NOU 2018: 10 Nye prospektregler – gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter (leder)
 • NOU 2018: 1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR (leder)
 • NOU 2017: 14 Nye regler om markedsmisbruk - sanksjoner og straff (leder)
 • NOU 2017: 1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av MiFID II og MiFIR (leder)
 • NOU 2016: 2 Endringer i verdipapirhandelloven - Flagging og periodisk rapportering (leder)
 • Eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs mv.). Innstilling fra arbeidsgruppe avgitt 14.12.2007 (leder)
 • NOU 1993: 16 Etterkontroll av konkurslovgivningen (sekretær)
 • NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud (leder)
 • NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet (leder)
 • NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering— Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering, CSRD (leder)