Hopp til hovedinnholdet

Mer om Hedvig

Hedvig er blant landets ledende selskapsrettsjurister. Hun har en juridisk doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er leder for Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett og firmaets selskapsrettsgruppe. Hedvig rådgir klienter i ulike bransjer ved alle typer M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner, både på planleggingsstadiet (transaksjonsstruktur), underveis (forhandlinger, transaksjonsdokumenter) og i etterkant (etablering og/eller justering i styrings-/ledelsesstruktur, etablering av styrende dokumenter (retningslinjer og policies), samt i alle typer tvister knyttet til aksjeselskaper (hvor Hedvig også opptrer som prosessfullmektig), herunder aksjonærtvister, granskninger og styreansvar. Hedvig er betrodd selskapsrettsrådgiver for en rekke selskaper og deres internadvokater, ledelse og styre i et bredt spekter av saker og problemstillinger knyttet til eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) i offentlig og privateide selskaper, som opererer i Norge og internasjonalt. Hun tilbyr skreddersydd rådgivning om etablering og oppdatering av styringsstrukturer, inkluderte interne retningslinjer og planer, konsernstrukturer, inhabilitet, nærstående avtaler, utdeling og andre særlige selskapsdisposisjoner, kompensasjons- og fordelsprogrammer, aksjonærengasjement, styre- og komité rådgivning (herunder om planlegging og ledelse av generalforsamlinger), aksjonærsøksmål, og ulike spørsmål knyttet til ESG/bærekraft. Hennes inngående og oppdaterte kunnskap om gjeldende selskapslovgivning og praktiske erfaring gjør henne til en effektiv juridisk rådgiver og strategisk sparringspartner. Hedvig har god kunnskap om grunnleggende selskapsregulering og "corporate governance" også i andre europeiske jurisidiksjoner, og har omfattende erfaring fra samarbeid med advokater og klienter i andre jurisdiksjoner i og utenfor Europa. Hedvig har omfattende erfaring fra rådgivning til flere departementer, herunder Nærings- og fiskeridepartementet, og til selskaper med statlig eierskap, og med å identifisere og håndtere eventuelle særlige konstitusjonelle og parlamentariske spørsmål og hensyn som kan oppstå i denne forbindelse. Hun sørger for alltid å være oppdatert på statens eierprinsipper, og til å være kjent med eierskapsmeldingen til enhver tid. Hun har ved flere anledninger bistått departementer med aksjerettslige vurderinger, og til å gi konkrete innspill i lovgivingsprosesser. Hedvig deltok i gruppen som utredet forslag til ny foreningslov. Hun er en mye brukt kurs- og foredragsholder i regi av Advokatforeningen, Juristenes Utdanningssenter og Scandinavian Executive Institute/INSEAD. Hun tilbyr klienter oppdaterings-/innføringskurs i alle aksjerettslige temaer, samt nyhetsbrev om regelendringer/aktuelle problemstillinger og innsiktsartikler. Hedvig har selv flere styreverv, herunder i et børsnotert selskap og i en stiftelse, og hun har fullført en styreutdanning ved INSEAD som rommet finans og beslutningsteori. Dette bidrar til Hedvigs kommersielle og strategiske forståelse.