Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

 • "Ugyldighet" ved aksjeselskapets avtaler med nærstående: nyttig koblingsord eller kime til feilkobling?". Artikkel i boken Ugyldighet i privatretten: - minnebok for Viggo Hagstrøm / Erling Hjelmeng (red.). – Bergen: Fagbokforlaget, 2016 s. 521
 • "Utdeling" fra aksjeselskaper – utdelingsbegrepets betydning for selskapets disposisjoner med aksjeeiere og dets kapitalbeskyttende funksjon, Jussens Venner 01/2016
 • Aksjelovenes utdelingsbegrep (monografi), Universitetsforlaget, 2015
 • Anmeldelse av Stefan Lindskogs bok "Kapitalbrist i aktiebolag. Kommentarer till kap. 25:13–20 ABL" (Norstedts Juridik, Stockholm 2008. 231 sider), Tidsskrift for rettsvitenskap 2010 s. 175-18
 • NUF-kaoset i norsk rett - et bidrag til oppklaring, Tidsskrift for rettsvitenskap 2010 s. 423-463 (forfattet sammen med Beate Sjåfjell)
 • Norsk filial av utenlandsk foretak (NUF). Partsevne - Høyesteretts dom 16. desember 2008 (HR-2008-2150-A), Nytt i privatretten 2009 s. 29-30
 • Report from Norway: Redemption through Demergers, European Company Law 2009; Volum 6 s. 40-43 (forfattet sammen med Beate Sjåfjell)
 • Uttreden gjennom fisjon: Rekkevidden av fisjonsbegrepet i aksjeloven § 14-2. Rt. 2008 side 438 (HR-2008-580-A), Nytt i privatretten 2009 (1) s. 27-28
 • Report from Norway: Gender Equality in the Board Room, European Company Law 2008; Volum 5 s. 191-195 (forfattet sammen med Beate Sjåfjell)
 • Rekkevidden og tolkning av vedtektsfestede omsetningsbegrensninger i aksjeselskap - Høyesteretts dom 21. februar 2008 (HR-2008-00358-A), Nytt i privatretten 2008 (2) s. 22-23
 • Spørsmål om en selskapsdisposisjon var en "utdeling" fra selskapet (aksjeloven § 3-6 annet ledd). Rt. 2008 s. 385, Nytt i privatretten 2008 (4) s. 15-19
 • "Ansvarsbegrensning og ansvarsfrihet i aksjeselskaper. Forhåndsregulering av styremedlemmers erstatningsansvar." Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0501-1) s. 209