Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

  • «Pretensjonenes plass i sivilprosessen», Jussens Venner nr. 4/2019
  • «Sondringen mellom nulliteter og angripelige vedtak», i Tøssebro (red.): Ugyldighet i forvaltningsretten, Universitetsforlaget (2019)
  • «Tilknytning som vilkår for sivilt søksmål», Jussens Venner nr. 5/2018
  • Jusleksikon, Kunnskapsforlaget (hovedredaktør, 2017-)
  • Gyldendal Rettsdata (medforfatter tvisteloven kap. 27/28, 2017-)
  • Sivilprosess i et nøtteskall, Gyldendal, 1. utgave 2015 og 2. utgave 2018
  • «Om den såkalte tilbakeholdenhet i domstolsprøvingen», Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2/2014
  • Karnov: lovkommentar til tvisteloven, lovdata.no
  • «I rettskraftreglenes randsone», Jussens Venner nr. 5/2021