Hopp til hovedinnholdet

Forberedelsene til rapportering etter CSRD (bærekraftsdirektivet) bør starte nå!

28.05.2024

Vi er nå inne i tiden for sluttspurten av skriving av årsberetninger og ulike rapporteringer. Til neste år vil denne øvelsen utvides betraktelig. Våre bærekraftspesialister Elise Johansen og Tonje Hagen Geiran oppsummer hva du bør foreta deg nå.

Fra og med regnskapsåret 2024 skal også norske virksomheter rapportere i henhold til CSRD (bærekraftsdirektivet). Selv om loven som innfører dette direktivet til norsk rett ikke er endelig vedtatt, kan man ut fra forarbeidene (NOU 2023:15 og Prp.57 L (2023-24)) lese tidslinjene. Lovproposisjonen er nå til vurdering i Stortinget, som tar sikte på å behandle saken 5. juni 2024. Det legges opp til samme tidsplan og omfang som i EU med trinnvis innfasing av hvem som omfattes. 

Hvem og når?

 • Regnskapsåret 2024: Store foretak av allmenn interesse med flere enn 500 ansatte.

  Dette omfatter børsnoterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak som på foretaks- eller konsernnivå har:
  • Minst 500 ansatte
  • Salgsinntekter > 580 MNOK eller
  • Balansesum > 290 MNOK
    
 • Regnskapsåret 2025: Andre store foretak, med unntak av store foretak som er mindre og ikke-komplekse finansforetak eller egenforsikringsforetak 

  Et foretak eller konsern er ansett som stort dersom de møter to av tre vilkår:
  • Antall ansatte > 250
  • Salgsinntekter > 580 MNOK
  • Balansesum > 290 MNOK 
    
 • Regnskapsåret 2026: Små og mellomstore noterte foretak og store foretak som er mindre og ikke-komplekse finansforetak eller egenforsikringsforetak.

  Små og mellomstore foretak er definert som foretak som møter to av tre vilkår:
  • Salgsinntekter: 10 - 580 MNOK
  • Balansesum: 5- 290 MNOK
  • Antall ansatte (årsverk i snitt): 10-250
    
 •  Foretak utenfor EU med stort eller børsnotert datterselskap eller en filial med salgsinntekter over visse angitte størrelser, blir rapporteringspliktige fra 2028.

Rapporteringen kan skje på selskapsnivå eller konsolidert. Der rapporteringen dekkes av konsolidert rapportering er datterselskap og underkonsert fritatt rapporteringsplikt, med unntak av store børsnoterte foretak. Sistnevnte må alltid rapportere. 

Rapporteringen skal inn som en del av årsberetningen og skal revisorattesteres.

Praktiske tips

Rapporteringen blir mye mer omfattende, skal følge standardiserte maler (ESRSer) og krever beskrivelse av metodikk og beregninger. Dette gjør rapporteringen, særlig de første årene, svært ressurskrevende. For ikke å komme i tidsnød bør virksomhetene starte arbeidet umiddelbart. For virksomheter som ikke har startet eller er tidlig i prosessen er vår anbefaling å starte med følgende:

 • Gjennomføre dobbelt vesentlighetsanalyse (rapporteringen hviler på resultatene av denne)
 • Gjøre en gap-analyse av selskapets nåværende rapportering, hold opp mot kravene etter CSRD for å identifisere mangler og hva som bør prioriteres 
 • Starte arbeidet med forankring i styret og ledelse for å kunne svare ut hvordan selskapet håndterer identifisert påvirkninger, risikoer og muligheter innen bærekraft, samt for å kunne beskrive hvordan dette er hensyntatt i selskapets forretningsplan og strategi

Vi bistår våre klienter i å gjennomføre og/eller kvalitetssikre rapporteringen, herunder juridisk risikovurdering av selskapets ESG-eksponeringer. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

Våre bærekraftspesialister Elise Johansen og Tonje Hagen Geiran bistår gjerne om du har flere spørsmål knyttet til bærekraftsdirektivet.

Forfattere
Profile image of Elise Johansen
Elise Johansen
Partner
E-post elj@wr.no
Profile image of Tonje Hagen Geiran
Tonje Hagen Geiran
Specialist Counsel
E-post tog@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner