Hopp til hovedinnholdet

Nyheter i arbeidsretten

09.08.2023

Sommerferien er over for de fleste, og det er tilbake til arbeidshverdagen. Både før sommeren og gjennom sommerferien har det kommet flere oppdateringer innenfor arbeidsrettsfeltet.

I dette nyhetsbrevet gir vi en oppsummering av de siste endringene og hva man bør følge med på til høsten.

ESA-sak om innleiereglene

Denne våren ble det innført nye regler om innleie, som begrenset adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter og som forbyr innleie fra bemanningsforetak til byggearbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg ble grensen mellom innleie og entreprise presisert. De nye innleiereglene trådte i kraft 1. april med overgangsordninger fram til 1. juli. Innleiereglene er kompliserte, og i juni lanserte derfor regjeringen en veileder. Veilederen er ment å gi en oversikt over innleiereglene og forklare grensen mellom innleie og entreprise, og kan leses her.

I løpet av sommerferien har det imidlertid blitt kjent at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) åpner sak for å vurdere om disse begrensningene er EØS-stridige. ESAs foreløpige vurdering er at de nye innleiereglene er i strid med EØS-avtalens artikkel 36 om retten til fri flyt av tjenester og EUs Vikarbyrådirektiv, og at disse inngrepene verken er nødvendige, formålsmessige eller forholdsmessige. Staten har nå anledning til å uttrykke sitt syn, før ESA kan beslutte å ta saken videre. Dersom ESA avgir en såkalt "grunngitt uttalelse", og Norge ikke retter seg etter denne, kan ESA bringe saken inn for EFTA-domstolen. De nåværende reglene vil imidlertid gjelde frem til det gjøres eventuelle endringer i innleiereglene eller til EFTA-domstolen avsier en avgjørelse.

Forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår

Regjeringen har fremlagt et lovforslag hvor det blant annet foreslås endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale og varigheten av prøvetid, for å gjennomføre et EU-direktiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Forslaget innebærer blant annet:

  • At det stilles strengere krav til arbeidsavtalen, ved at den må inneholde flere opplysninger enn tidligere og foreligge på et tidligere tidspunkt.
  • At prøvetiden ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet ved midlertidig ansettelse.
  • At det ikke kan avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er lik arbeidstakers tidligere stilling i virksomheten.
  • At arbeidsgiver må gi et skriftlig og begrunnet svar senest innen én måned dersom en deltidsansatt eller arbeidstaker med midlertidig ansettelse ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Retten gjelder bare arbeidstakere som har vært ansatt i mer enn seks måneder og som er ferdig med prøvetiden.

Endringer i folketrygdloven – adgang til å sykemelde etter e-konsultasjon

Det er også vedtatt endringer i folketrygdloven, som gjør at leger kan utstede sykemeldinger etter e-konsultasjon dersom tre vilkår er oppfylt:

  1. Pasienten og diagnosen er kjent for legen,
  2. legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse, og
  3. legen anser det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

I tillegg kan sykemelding utstedes etter e-konsultasjon dersom pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom. Tidligere kunne leger som hovedregel bare utstede legeerklæring etter fysisk undersøkelse av pasienten, og endringen vil dermed forenkle dette arbeidet.

Ny avgjørelse fra Høyesterett om trekk i arbeidstakernes tips

Rett etter påske kom Høyesterett med en dom om at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen (HR-2023-728-A).

Bakgrunnen for saken var at det i 2019 ble innført regler som påla arbeidsgivere å innberette hvor mye arbeidstakerne mottok i tips samt foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av dette. Som følge av dette, innførte de to arbeidsgiverne (som var hoteller) ordninger hvor de gjorde fradrag i arbeidstakernes tips for å dekke kostnader til feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift og administrasjon av tipsordningen. Høyesterett kom imidlertid til at arbeidsgiver ikke har adgang til dette – styringsretten gir ikke hotellene rettslig grunnlag for å foreta trekk i tipsen til dekning av arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen.

Nye saker i Høyesterett til høsten

Det er også flere arbeidsrettssaker som skal behandles av Høyesterett til høsten.

  • Foreldelse av pensjonsordning: Allerede 15. august 2023 skal Høyesterett behandle en sak om pensjonsrettigheter for en musiker i Ishavskatedralen i Tromsø, med spørsmål om hvorvidt et krav på etterinnmelding i pensjonsordningen kan foreldes. Saken har sitt utspring i et spørsmål om hvorvidt musikeren var fast ansatt eller selvstendig oppdragstaker. Lagmannsretten kom til at musikeren var fast ansatt og at han hadde krav på etterinnmelding i soknets tjenestepensjonsordning. Høyesterett skal ikke behandle spørsmålet om hvorvidt han var fast ansatt eller oppdragstaker, men utelukkende spørsmålet om etterinnmelding i pensjonsordningen.
  • Arbeidstidsordninger for offshoreansatte: Den 10. oktober skal en annen sak opp, som gjelder arbeidstidsordning for offshoreansatt. Spørsmålet er om såkalte disponibeldager, altså dager som arbeidstaker er disponibel for arbeidsgiver (men ikke jobber), skal regnes som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-2.
  • Grensen for hva som utgjør et varsel: Høyesterett har også nylig besluttet at en sak om varsling og oppreisning etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A slipper inn i Høyesterett til behandling. Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til er om en e-post fra en tillitsvalgt til en HR-medarbeider, hvor han kritiserte ledelsen, utgjør et varsel etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Saken vil gi nyttige avklaringer på når varslingsreglene kommer til anvendelse. Det er foreløpig ikke kjent når saken skal behandles.
Forfattere
Profile image of Christian Backe
Christian Backe
Partner
E-post cbc@wr.no
Profile image of Jan L. Backer
Jan L. Backer
Partner
E-post jlb@wr.no
Profile image of Ine Osland Søvik
Ine Osland Søvik
Fast advokat
E-post ios@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner