Hopp til hovedinnholdet

Viktig endring av anskaffelsesregelverket – skjerping av kravene til å ivareta klima- og miljøhensyn

Article cover image
07.08.2023

Endringene i anskaffelsesregelverket, forankret i Hurdalplattformens ambisjoner om et mer bærekraftig og miljøvennlig næringsliv, vil få stor betydning for både leverandører og oppdragsgivere. Det klare budskapet er at bærekraft og innovasjon i større grad vil bli en sentral konkurransefaktor, samtidig som byrden for oppdragsgivere med hensyn til å sikre klimavennlige løsninger ved utformingen av og gjennomføringen av sine anskaffelser blir større.

En undersøkelse fra Riksrevisjonen fra 2022 viser at det offentlige i for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Endringene i anskaffelsesregelverket har følgelig blitt vedtatt for å understøtte ambisiøse bærekraftmål og fremme klima- og miljøvennlige initiativer, og skal forsterke klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser. Bærekraftige løsninger vil ikke lenger bare være en mulighet, men et essensielt konkurransefortrinn.

De nye bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2024, og inntas i anskaffelsesforskriften § 7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6.

Klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 %

Oppdragsgivere skal som hovedregel vekte klima- og miljøhensyn som tildelingskriterium med minimum 30%. Dersom oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør tildelingskriteriene som ivaretar klima- og miljøhensyn prioriteres blant de tre øverste kriteriene.

Alternativt kan tildelingskriterier erstattes med krav i kravspesifikasjonen

Dersom det er klart at klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen gir en bedre klima- og miljøeffekt, kan tildelingskriteriene erstattes med krav i kravspesifikasjonen.

Anskaffelser med klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig

Forpliktelsen til å stille krav eller kriterier etter de nye forskriftsbestemmelsene gjelder ikke der anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.

Begrunnelsesplikt for oppdragsgivere

Dersom oppdragsgivere gjør unntak fra hovedregelen om 30 %-vekting/prioritering, enten ved å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen eller ved å ikke stille slike krav overhodet, skal dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Veiledningsmateriale fra DFØ

Foreløpig foreligger det begrenset veiledning om det nærmere innholdet i reglene. Forskriftsbestemmelsene åpner for et betydelig skjønn hos den enkelte innkjøper med hensyn til hvilke klima- og miljøkrav som skal stilles og hvordan disse skal utformes. Det å stille opp egnede klima- og miljøkrav som oppfyller anskaffelsesregelverkets øvrige krav kan imidlertid være en krevende øvelse for oppdragsgiver. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i sin pressemelding at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) vil utarbeide en veiledning og eksempler, som skal bidra til at det blir enklere for oppdragsgivere å benytte de nye bestemmelsene.

Forfattere
Profile image of Anette Ensrud Kraakevik
Anette Ensrud Kraakevik
Senioradvokat
E-post aek@wr.no
Profile image of Patrick Oware
Patrick Oware
Fast advokat
E-post pko@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner