Handelsrett

Vår handelsrettspraksis dekker hele handelskjeden innenfor alle industrier, fra produksjon via mellomledd til salg til sluttkunde. Som eksempler bistår vi klienter innenfor bransjene elektronikk og tekniske systemer, mekaniske deler, helsetjenester, matvarer, klær og tekstil, kjemikalier, byggevarer og forbrukervarer.

I tillegg til rene norske saker håndterer vi også et stort antall internasjonale saker, herunder saker for norske klienter i fremmede jurisdiksjoner og for utenlandske klienter i Norge. Med våre utenlandskontorer i Shanghai, Singapore og London, kombinert med et verdensomspennende nettverk av utprøvde lokale advokater, har vi en unik kapasitet til å yte effektiv bistand i fremmede jurisdiksjoner. I tillegg har flere av våre norske handelsrettsadvokater vært stasjonert utenlands i en årrekke, herunder i Kina.  

Som eksempler på sakstyper i vår handelsrettsportefølje kan nevnes: 

  • Totalstrukturering av internasjonal handelsvirksomhet, herunder etablering av utenlandske datterselskaper og utarbeidelse av alle selskapsinterne og eksterne avtaler
  • Utarbeidelse og forhandling av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden, herunder produksjonsavtaler, salgsavtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler
  • Utarbeidelse og forhandling av franchiseavtaler
  • Tvisteløsning i alle ledd av handelskjeden, både i Norge og internasjonalt
  • Tvisteløsning mot tredjeparter utenfor handelskjeden, herunder mot kopiaktører i Kina og andre fremmede jurisdiksjoner

Les våre siste artikler om handelsrett