Statsstøtte og EU/EØS

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Vårt team jobber med disse rettsområdene daglig, og har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker.

Statsstøtte 

Våre statsstøtteadvokater har omfattende erfaring med alle typer statsstøttesaker. Flere har i tillegg til advokaterfaring bakgrunn fra konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA).

Vi bistår både offentlige aktører og potensielle støttemottakere i ulike typer statsstøttesaker, for eksempel ved risikovurderinger, klagesaker, forhåndsmeldinger til ESA og i privatrettslige tvister. 

Vi har betydelig erfaring med forhåndsmeldinger til ESA om større støttetildelinger til industrien, klagesaker for ESA, rådgivning i statsstøttespørsmål ved større statlige omorganiseringer og større eiendomstransaksjoner, herunder både ved salg, utleie, kjøp og ekspropriasjon. Videre bistår vi potensielle støttemottakere med å innrette sine prosjekter slik at de kvalifiserer for lovlig statsstøtte, eller slik at transaksjoner der offentlige myndigheter er involvert, styrer klar av statsstøttereglene. Vi har også utført flere større utredninger om statsstøtterettslige problemstillinger for ulike offentlige myndigheter.

EU/EØS

Våre advokater yter også bistand i andre typer EØS-rettslige spørsmål. EØS-retten har etter hvert fått betydning på de fleste forretningsjuridiske områder, fra regulering av finansmarkeder til matvarehygiene. Dette kan reise klassiske problemstillinger om forholdet mellom offentlig regulering og EØS-avtalens regler om fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, men også om forståelsen av direktiver og forordninger som er inntatt i EØS-avtalen.

Flere av teamets advokater har tidligere arbeidet ved EU/EØS-institusjoner, og har god erfaring med håndtering av saker overfor ESA, EFTA-domstolen og EU-kommisjonen. I samarbeid med firmaets fagspesialister på de områdene som berøres, har vi derfor svært gode forutsetninger for å håndtere alle typer EØS-rettslige spørsmål.

Kompetanse

Vår bistand på statsstøtteområdet omfatter blant annet:

 • Vurdering av om et planlagt tiltak innebærer statsstøtte i EØS-avtalens forstand, og av om støtten eventuelt faller inn under et gruppeunntak eller kan godkjennes
 • Bistand til utforming av støttetiltak – både individuelle tiltak og støtteordninger – for å sikre at de dekkes av et unntak eller kan godkjennes
 • Bistand til støttegiver ved forhåndsmelding (notifikasjon) til ESA, både med utforming av meldingen, kontakt mot Nærings- og fiskeridepartementet og ESA, uformelle avklaringer (prenotifikasjon) og gjennom selve notifikasjonsprosedyren
 • Statsstøtteklager for ESA
 • Håndheving av statsstøttereglene i privatrettslige tvister, blant annet for nasjonale domstoler og i voldgiftsprosesser, for eksempel der en avtale med offentlige aktører påstås å innebære statsstøtte
 • Bistand til mulige støttemottakere der det kan ha forekommet ulovlig statsstøtte
 • Bistand ved omorganiseringer i offentlig sektor/offentlig næringsvirksomhet, med sikte på å utelukke statsstøtte

Vår bistand innenfor EU-/EØS-rett omfatter bl.a.:

 • Vurderinger av om nasjonal lovgivning og forvaltningspraksis er i samsvar med EØS-avtalen
 • Vurdering av ny EU-lovgivning og hvilken betydning den får for nasjonal rett, herunder hvilke valgmuligheter nasjonale myndigheter har ved gjennomføringen
 • Bistand til tolkning av EU-rettsakter og nasjonal lovgivning som implementerer dem
 • Klagesaker mot forvaltningsvedtak eller nasjonalt regelverk på EØS-rettslig grunnlagKontaktpersoner
Profile image of Hanne Zimmer
Partner
E-post haz@wr.no
Profile image of Kine Østbye Neslein
Senioradvokat
E-post kon@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – EU og konkurranserett

Les våre artikler om Statsstøtte og EU/EØS

Cover image of article "Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten"
11.04.2023

Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten

Regjeringen fremmet fredag 31. mars en lovproposisjon om forslag til endringer i sikkerhetsloven. Forslaget innebærer at langt flere transaksjoner enn i dag kan bli underlagt eierskapskontroll, og endringer i saksbehandlingsreglene som kan få stor betydning for gjennomføring av transaksjoner som omfattes.

Cover image of article "Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive: extensive due diligence requirements"
01.03.2022

Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive: extensive due diligence requirements

On 23 February 2022, the European Commission adopted its proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive (the "CSDD Directive"). The proposal has been called a game-changer in the way companies operate their business activities throughout the global value chain, and sets out extensive sustainability due diligence requirements as well as introducing new corporate governance obligations for in-scope companies.

Cover image of article "State aid for hydrogen"
21.11.2021

State aid for hydrogen

A revised State aid framework should help boost the demand and supply of hydrogen in Europe. The European Commission set out this promise in the EU’s hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, adopted in July last year. Has the Commission delivered on its promises?

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner