Hopp til hovedinnholdet

Statsstøtte og EU/EØS

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Vårt team jobber med disse rettsområdene daglig, og har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker.

Statsstøtte 

Våre statsstøtteadvokater har omfattende erfaring med alle typer statsstøttesaker. Flere har i tillegg til advokaterfaring bakgrunn fra konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA).

Vi bistår både offentlige aktører og potensielle støttemottakere i ulike typer statsstøttesaker, for eksempel ved risikovurderinger, klagesaker, forhåndsmeldinger til ESA og i privatrettslige tvister. 

Vi har betydelig erfaring med forhåndsmeldinger til ESA om større støttetildelinger til industrien, klagesaker for ESA, rådgivning i statsstøttespørsmål ved større statlige omorganiseringer og større eiendomstransaksjoner, herunder både ved salg, utleie, kjøp og ekspropriasjon. Videre bistår vi potensielle støttemottakere med å innrette sine prosjekter slik at de kvalifiserer for lovlig statsstøtte, eller slik at transaksjoner der offentlige myndigheter er involvert, styrer klar av statsstøttereglene. Vi har også utført flere større utredninger om statsstøtterettslige problemstillinger for ulike offentlige myndigheter.

EU/EØS

Våre advokater yter også bistand i andre typer EØS-rettslige spørsmål. EØS-retten har etter hvert fått betydning på de fleste forretningsjuridiske områder, fra regulering av finansmarkeder til matvarehygiene. Dette kan reise klassiske problemstillinger om forholdet mellom offentlig regulering og EØS-avtalens regler om fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, men også om forståelsen av direktiver og forordninger som er inntatt i EØS-avtalen.

Flere av teamets advokater har tidligere arbeidet ved EU/EØS-institusjoner, og har god erfaring med håndtering av saker overfor ESA, EFTA-domstolen og EU-kommisjonen. I samarbeid med firmaets fagspesialister på de områdene som berøres, har vi derfor svært gode forutsetninger for å håndtere alle typer EØS-rettslige spørsmål.

Vi bistår med

Statsstøtte:

 • Vurdering av om et planlagt tiltak innebærer statsstøtte i EØS-avtalens forstand, og av om støtten eventuelt faller inn under et gruppeunntak eller kan godkjennes
 • Bistand til utforming av støttetiltak – både individuelle tiltak og støtteordninger – for å sikre at de dekkes av et unntak eller kan godkjennes
 • Bistand til støttegiver ved forhåndsmelding (notifikasjon) til ESA, både med utforming av meldingen, kontakt mot Nærings- og fiskeridepartementet og ESA, uformelle avklaringer (prenotifikasjon) og gjennom selve notifikasjonsprosedyren
 • Statsstøtteklager for ESA
 • Håndheving av statsstøttereglene i privatrettslige tvister, blant annet for nasjonale domstoler og i voldgiftsprosesser, for eksempel der en avtale med offentlige aktører påstås å innebære statsstøtte
 • Bistand til mulige støttemottakere der det kan ha forekommet ulovlig statsstøtte
 • Bistand ved omorganiseringer i offentlig sektor/offentlig næringsvirksomhet, med sikte på å utelukke statsstøtte

EU-/EØS-rett:

 • Vurderinger av om nasjonal lovgivning og forvaltningspraksis er i samsvar med EØS-avtalen
 • Vurdering av ny EU-lovgivning og hvilken betydning den får for nasjonal rett, herunder hvilke valgmuligheter nasjonale myndigheter har ved gjennomføringen
 • Bistand til tolkning av EU-rettsakter og nasjonal lovgivning som implementerer dem
 • Klagesaker mot forvaltningsvedtak eller nasjonalt regelverk på EØS-rettslig grunnlagKontaktpersoner
Profile image of Torje Sunde
Partner
E-post tos@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – EU og konkurranserett

Les våre artikler om Statsstøtte og EU/EØS

20.12.2023

EU-domstolen med fire nye GDPR-avgjørelser på tampen av året

EU-domstolen kom i starten av desember med hele fire nye avgjørelser som behandler spørsmål om tolkningen av GDPR. I sakene besvarte domstolen spørsmål om roller og ansvar, bøtelegging ved brudd på forordningen, automatiserte avgjørelser etter artikkel 22, og lagringstid og sletting av personopplysninger.

22.08.2023

Transaction tips from our competition team: Merger referrals under Article 22 EUMR

In most instances, only transactions with an EU dimension - that is transactions where the parties involved exceed certain turnover thresholds - qualify for review by the European Commission ("the Commission") under the EU Merger Regulation ("the EUMR"). However one mechanism, found in Article 22 EUMR, allows one or more Member States to request the Commission to examine, on behalf of those Member States, any concentration that does not have an EU dimension but affects trade between Member States and threatens to significantly affect competition within the territory of the Member State(s) making the request.

09.08.2023

The Foreign Subsidies Regulation now in force

The Foreign Subsidies Regulation ("FSR") (Regulation (EU) 2022/2560 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on foreign subsidies distorting the internal market) aims to expand EU/EEA state aid control to financial contributions from third countries, in order to prevent "foreign subsidies" from distorting the internal market.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner