Hopp til hovedinnholdet

Endringer i rederiskatt

24.09.2021

Regjeringen foreslår nå viktige endringer i rederiskatten, blant annet åpning for delt virksomhet.

Det foreslås videre begrensninger i fradragsretten for garantiprovisjoner, muligheten for å utnytte underskudd fra kommandittselskaper, skattlegging av andeler i selskaper med deltakerfastsetting ved inntreden i ordningen og ved salg av slike andeler til et selskap innenfor ordningen. Endringene forventes å gjelde fra 2022 (etter høring og notifikasjonsprosess overfor ESA).

Hovedtrekkene i forslaget er som følger:

Delt virksomhet

Dagens ordning tillater kun at selskaper innenfor ordningen driver med kjernevirksomhet, typisk eie og drift av skip i internasjonal fart, hjelpefartøyer i oljesektoren og vindmøllefartøyer, samt annen nært forbundet virksomhet. Man kastes i utgangspunktet ut av ordningen hvis man på noe tidspunkt eier ulovlige eiendeler eller driver med ulovlige aktiviteter.

Nå ønsker man å gi selskapene i ordningen adgang til å drive flere typer skipsfartsrelatert virksomhet.

Etter forslaget skal selskaper innenfor ordningen få lov til å utøve følgende utenfor ordningen:

  • Fartøyer skal i perioder kunne brukes til andre formål enn transport og offshore service-virksomhet.
  • Det kan drives virksomhet om bord på godstransportfartøyer som har nær tilknytning til transport av gods.

Slik tilleggsvirksomhet skal skattlegges i henhold til det ordinære skatteregimet (skattesats på 22 %).

I tillegg foreslås det at skip i innenriksfart over begrenset fartsområde blir generelt tillatte innenfor ordningen, men inntektene beskattes dersom utseilt distanse ikke overstiger 30 nautiske mil i en tredjedel av året eller mer.

Kostnader skal som hovedregel fordeles på skattepliktig og skattefri virksomhet etter nærmere beregningsregler.

Ved realisasjon av et fartøy skal en andel av gevinsten skattlegges tilsvarende forholdet mellom skattefrie og skattepliktige inntekter i de årene fartøyet har vært eid innenfor rederiskatteordningen.

Det foreslås flere tilstøtende justeringer, blant annet tilpasninger for bareboat-utleie til skattepliktig virksomhet (med delvis skatteplikt på utleieinntekter til følge), delvis mulighet for å gi konsernbidrag med skattemessig effekt for selskaper med delt virksomhet, mv.

Fradragsrett for garantiprovisjoner

Under gjeldende ordning regnes garantiprovisjon betalt til andre enn långiver som finanskostnader (som dermed er fullt fradragsberettigede innenfor skattepliktige finansinntekter). Det foreslås nå at slike provisjoner skal likestilles med rentekostnader, og dermed fordeles slik at den andel som faller på den unntatte virksomheten ikke gir rett til fradrag. Dette får også betydning under rentebegrensningsregelen (som kan begrense fradrag for renter som henføres til finansinntekter).

Utnyttelse av underskudd fra kommandittselskap og indre selskap

Selskaper innenfor ordningen kan i dag utlikne skattemessig underskudd fra kommandittselskap og indre selskap mot sine øvrige skattepliktige finansinntekter (og dermed redusere netto skattepliktig resultat). Dette foreslås nå begrenset slik at man kun kan benytte underskuddet mot fremtidig overskudd fra samme kommandittselskap/indre selskap. Dette er i tråd med gjeldende rett for selskaper utenfor ordningen.

Skatt på andeler i SDF ved inntreden

Selskaper som trer inn i ordningen blir skattlagt for latente gevinster på driftsmidler mv. ved inntreden. Dette gjelder også når latent gevinst knytter seg til fartøy mv. Som er eid gjennom et selskap med deltakerfastsetting (SDF). Hvis inngangsverdien på andelene i SDF-et allerede reflekterer den latente gevinsten (f.eks. ved at andelene kjøpes til markedsverdi på et tidspunkt der det underliggende skipet har steget i markedsverdi), vil imidlertid ikke den latente gevinsten på skipet skattlegges ved inntreden.

Man foreslår nå at denne latente gevinsten skal skattlegges ved å se bort fra over- eller underprisen ved fastsettelse av inngangsverdien på SDF-andelene.

Skatt på andeler i SDF ved salg til selskap innenfor ordningen

Når et selskap utenfor ordningen selger andeler i et SDF skattefritt under fritaksmetoden til et nærstående selskap innenfor ordningen, blir selskapet innenfor ordningen i dag skattlagt for forskjellen mellom markedsverdi og skattemessig verdi hos selgeren. Nå foreslås det at slik skattlegging skal skje selv om salget skjer mellom to uavhengige parter. Skattlegging skal fortsatt ikke skje hvis salget mellom to selskaper som begge er innenfor ordningen.

Forfattere
Profile image of Are Zachariassen
Are Zachariassen
Partner
E-post aza@wr.no
Profile image of Anders Myklebust
Anders Myklebust
Partner
E-post amy@wr.no
Profile image of Terje Fiskerstrand
Terje Fiskerstrand
Specialist Counsel
E-post tfi@wr.no
Profile image of Cecilie Tollefsen
Cecilie Tollefsen
Specialist Counsel
E-post cgt@wr.no
Profile image of Daniel Nygaard Nyberg
Daniel Nygaard Nyberg
Specialist Counsel
E-post dnn@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner