Hopp til hovedinnholdet

Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet

06.06.2023

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien.

Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål for en rekke realøkonomiske sektorer, herunder bygg og eiendom. For å være bærekraftig i henhold til taksonomien må den aktuelle økonomiske aktiviteten (a) fremme minst ett av EUs seks miljømål, (b) ikke gjøre vesentlig skade på noen av de øvrige fem miljømålene og (c) oppfylle minimumsstandarder til sosiale og styringsmessige forhold.

Oversikt over miljøtemaene og kravene i taksonomien
Oversikt over miljøtemaene og kravene i taksonomien

Taksonomikriterier for bygge- og eiendomsvirksomhet

EU-kommisjonen vedtok 4. juni 2021 kriterier for fire aktiviteter forbundet med bygge- og eiendomsvirksomhet knyttet til de to første klimamålene, (i) begrensning av klimaendringer og (ii) klimatilpasning. De fire aktivitetene som fikk beskrevet kriterier var: (1) Oppføring av nye bygninger; (2) Renovering av eksisterende bygninger; (3) Anskaffelse av eiendom; og (4) Miljøtiltak i eksisterende bygninger.

5. april 2023 sendte EU-kommisjonen utkast til kommisjonsforordninger til nye taksonomikriterier på høring, med frist til 3. mai 2023 for tilbakemeldinger. Utkastet omhandler de fire øvrige miljømålene. For bygge- og eiendomsvirksomhet er det definert kriterier for fem aktiviteter, hvor de tre siste er "nye":

  1. Oppføring av nye bygninger
  2. Renovering av eksisterende bygninger
  3. Nedriving og rasering av bygninger og andre konstruksjoner
  4. Vedlikehold av veier og motorveier
  5. Bruk av betong i byggeteknikk

Kriteriene for disse aktivitetene er, på samme måte som kriteriene som ble vedtatt 4. juni 2021 for de to første miljømålene, kompliserte og lite tilgjengelige. I det følgende vil vi knytte noen kommentarer til hva som kreves for å oppfylle taksonomikriteriene dersom tiltakshaver ved gjennomføringen av de tre første aktivitetene velger å bidra vesentlig til miljømål (iv) omstilling til sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning.
 

Nærmere om kriteriene knyttet til omstilling til sirkulærøkonomi

For den første aktiviteten – oppføring av nye bygninger – er det to hovedkrav for å bidra vesentlig til omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning: (i) at alt bygningsavfall håndteres i henhold til EUs avfallslovgivning og "EU Construction and Demolition Waste Management Protocol", og (ii) at minst 90 % av alt ikke-forurenset bygningsavfall (målt etter vekt) forberedes for gjenbruk eller resirkulering. Videre stilles det mer spesifikke krav om gjennomføring og deling av livssyklusanalyser, at bygningsdesignet og -teknikkene støtter sirkularitet, at bruken av primærråvarer minimeres ved å benytte resirkulerte og gjenbrukte produkter, og at det lages elektroniske as built-tegninger.

I tillegg må ikke oppføringen av bygget gjøre vesentlig skade på de øvrige fem miljømålene. For ikke å gjøre vesentlig skade på det første miljømålet (redusere og forebygge klimagassutslipp) må bygget ikke brukes til aktiviteter relatert til fossile brennstoff, i tillegg til at bygningens primærenergibehov ikke kan overskride terskelen for såkalte "nesten nullenergibygg" ("Nearly Zero Energy Building", eller bare "NZEB"), som defineres av nasjonale myndigheter i hvert land. Se tidligere nyhetsbrev om norsk avklaring av begrepsbruken her.

For ikke å gjøre vesentlig skade på de øvrig miljømålene må tiltakshaver blant annet gjennomføre en klimarisikoanalyse, implementere klimatilpasningstiltak, oppfylle nærmere spesifiserte krav til vannforbruk i bygget, forsikre seg om at vann i nærheten opprettholder samme kvalitet, sørge for at bygningsmaterialene ikke inneholder miljøgifter, iverksette tiltak for å begrense støy og forurensning under bygging, samt gjennomføre en miljøkonsekvensvurdering og implementere nødvendige tiltak.

For den andre aktiviteten – renovering av eksisterende bygninger – er hovedkravet til forberedelse av gjenbruk og resirkulering av bygningsavfallet redusert til 70 %. For denne aktiviteten er det også oppstilt et tilleggskrav om at minst 50 % av den opprinnelige bygningen beholdes. For øvrig er kriteriene for vesentlig bidrag til miljømål (iv) nokså like.

Tilsvarende er kriteriene for å ikke gjøre vesentlig skade på de øvrige fem miljømål i all hovedsak like, likevel slik at det hverken stilles krav om å være innenfor terskelen for "nesten nullenergibygg" eller miljøkonsekvensanalyse og implementering av nødvendige tiltak.

Hovedkravet for å vesentlig bidra til miljømål (iv) ved den tredje aktiviteten – nedriving og rasering av bygninger og andre konstruksjoner – er at enkelte aspekter relatert til en mer detaljert manual diskuteres og avtales før oppstart. Manualen er utviklet som et felles EU-rammeverk for å fremme og la brukere planlegge for gjenbruk og resirkulering av materialer og avfall under bygge-, renoverings- og nedrivingsaktiviteter. For å vesentlig bidra skal tiltakshaveren blant annet definere KPI'er og målambisjon, prosjektspesifikke begrensninger som kan hindre målambisjonen og hvordan begrensingene kan forhindres, detaljer om revisjonsprosedyren før rivingen og en skissert avfallshåndteringsplan.

Videre må alt bygningsavfall håndteres i henhold til EUs avfallslovgivning og "EU Construction and Demolition Waste Management Protocol", og minst 90 % av alt ikke-forurenset bygningsavfall (målt etter vekt) må forberedes for gjenbruk eller resirkulering. Det stilles også her mer spesifikke krav om gjennomføring og deling av livssyklusanalyser.

For å ikke gjøre vesentlig skade på det første miljømålet (redusere og forebygge klimagassutslipp), må det, dersom aktiviteten innebærer fjerning av skumpaneler og laminerte plater som inneholder skum med definerte uønskede stoffer, unngås utslipp ved å håndtere skummet på en måte som sikrer gjenbruk eller ødeleggelse. Der dette ikke er mulig må det dokumenteres. For øvrig må tiltakshaver også her blant annet gjennomføre en klimarisikoanalyse, implementere klimatilpasningstiltak, forsikre seg om at vann i nærheten opprettholder samme kvalitet, iverksette tiltak for å begrense støy og forurensning under riving, samt gjennomføre en miljøkonsekvensvurdering og implementere nødvendige tiltak.
 

Oppfyllelse gir økonomisk fordeler

Aktører som vil oppfylle kriteriene ved gjennomføring av aktivitetene som omfattes av taksonomien, vil kunne få en økonomisk fordel ved mer gunstig finansiering av sine prosjekter. Selv om kriteriene er omfattende, er de konkrete og utvilsomt mulig å implementere i prosjektet hvis det planlegges for det tidlig i prosessen. Dersom du ønsker en gjennomgang av din bedrift og hvordan bedriften er rustet for å imøtekomme disse kravene, står vårt team klare for å bistå deg.
 

Forfattere
Profile image of Elise Johansen
Elise Johansen
Partner
E-post elj@wr.no
Profile image of Marius Egeberg
Marius Egeberg
Partner
E-post meg@wr.no
Profile image of Tonje Hagen Geiran
Tonje Hagen Geiran
Specialist Counsel
E-post tog@wr.no
Profile image of Christian A. Cederkvist
Christian A. Cederkvist
Fast advokat
E-post cac@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner