Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering fra Finanstilsynet

12.05.2023

Finanstilsynet publiserte den 10. mai 2023 en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn.

Risikovurderingen er tilgjengelig her: https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2023/risikovurdering-hvitvasking-og-terrorfinansiering/

Risikovurderingen gir uttrykk for Finanstilsynets vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak misbrukes til hvitvasking, samt tar for seg sektorer, produkter og tjenester der risikoen for at foretak under tilsyn misbrukes til terrorfinansiering, anses som betydelig eller høy.

Den nye risikovurderingen erstatter Finanstilsynets risikovurdering fra juli 2019. Det første å merke seg er at den nye risikovurderingen er betraktelig mer omfattende og detaljert enn den forrige risikovurderingen, og er et godt hjelpemiddel for rapporteringspliktige foretak.

Finanstilsynets risikovurdering danner grunnlag for prioriteringer og tilnærming i Finanstilsynets tilsynsvirksomhet. Det er forventet at foretakene under tilsyn av Finanstilsynet følger opp informasjonen i risikovurderingen når foretakenes egne virksomhetsinnrettede risikovurderinger utarbeides og oppdateres.

Vi minner i denne forbindelse om at det i Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven (fra 15. november 2022) presiseres at den virksomhetsinnrettede risikovurderingen etter hvitvaskingsloven § 7 skal holdes oppdatert og bør fornyes minst årlig, og at det også må vurderes å revidere denne når myndigheter og bransjeorganisasjoner publiserer nye risikovurderinger. I forbindelse med denne nye risikovurderingen fra Finanstilsynet, samt blant annet nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering fra Økokrim og PST som ble publisert i november 2022, vil det være relevant for rapporteringspliktige foretak å gjennomføre en revisjon og oppdatering av sin virksomhetsinnrettede risikovurdering.

Hva er det mest sentrale endringene og oppdateringene?

  • Oppbygning: Den nye risikovurderingen har en strukturert inndeling i henhold til de ulike kategoriene av rapporteringspliktige. Under hver kategori er vurderingen bygget opp i følgende underpunkter: (i) Introduksjon av kategorien rapporteringspliktig, relevante særegenheter og oppsummering av risikoprofil, (ii) vurdering av iboende risiko (iii) sårbarhet for hvitvasking og (iv) restrisiko. Denne oppbygningen samsvarer med den oppbygningen Finanstilsynet forventer at de rapporteringspliktige foretakene benytter ved deres egne virksomhetsinnrettede risikovurderinger.
  • Kategorisering av risikofaktorer: Finanstilsynet har videre tatt hensyn til risikokategoriene angitt i hvitvaskingsloven § 7 ved vurderingene av iboende risiko tilknyttet de ulike kategoriene av rapporteringspliktige. Vurderingen av iboende risiko for enkelte rapporteringspliktige er delt opp i følgende risikofaktorer: (i) produkt- og tjenesterisiko, (ii) kunde-, bransje- og transaksjonsrisiko, (iii) geografisk risiko, (iv) omfang og utvikling (blant annet knyttet til antall MT-rapporter, anmeldelsestall, globale utviklingstrekk angitt i SNRA osv.). Det varierer hvorvidt Finanstilsynet behandler samtlige av disse kategoriene for de ulike rapporteringspliktige. For enkelte kategorier av rapporteringspliktige er den iboende risikoen vurdert mer overordnet uten slik kategorisering, og for andre er kun enkelte av risikofaktorene særskilt vurdert.
  • Kildebruk: Den nye risikovurderingen bygger eksplisitt på flere kilder enn den forrige, og benytter og henviser gjennomgående til relevante kilder. Risikovurderingen bygger blant annet på den norske Nasjonale risikovurderingen av hvitvasking og terrorfinansiering ("NRA"), EU-kommisjonens overnasjonale risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering ("SNRA"), den europeiske banktilsynsmyndighetens ("EBA") uttalelse om risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, EBAs ("ML/TF Risk Factors Guidelines") og Økokrims trusselvurdering. Finanstilsynet har særlig benyttet NRA, som ble utgitt i november 2022, og har gjennomgående angitt hvordan kunde-, bransje- og transaksjonsrisikoer som er beskrevet i NRA er relevante for de rapporteringspliktige og hvordan disse risikoene påvirker deres iboende risiko. Videre er det benyttet relevante rapporter, undersøkelser, medieoppslag, statistikk og veiledninger for å underbygge vurderingene.

    Risikovurderingen baserer seg også på erfaringer fra tilsynsvirksomheten og Finanstilsynets data om de ulike sektorene. Særlig i vurderingen av sårbarhet tilknyttet de ulike sektorene viser Finanstilsynet gjennomgående til erfaringer rundt utfordringer og mangler fra tilsynsvirksomheten i den relevante sektoren.
  • Endringer i risikoklassifiseringen av de ulike kategorier rapporteringspliktige: Finanstilsynet har oppsummert risikoen for hvitvasking tilknyttet de ulike rapporteringspliktige ved bruk av kategoriene "høy", "betydelig", "moderat" og "lav". Sammenlignet med den forrige risikovurderingen, er nå finansieringsforetak inndelt i finansieringsforetak som tilbyr valutavekslingstjenester, som har høy risiko, og øvrige finansieringsforetak som har moderat risiko. I den forrige risikovurderingen var finansieringsforetak samlet sett vurdert til å ha moderat risiko. Videre er verdipapirforetak, AIF-forvaltere og forvaltningsselskaper for verdipapirfond samlet i én kategori som samlet sett er vurdert til å ha moderat risiko. Tidligere var verdipapirforetak og AIF-forvaltere vurdert til å ha betydelig risiko, mens forvaltningsselskaper for verdipapirfond var vurdert til å ha lav risiko. Regnskapsførere er også flyttet fra moderat til betydelig risiko sammenlignet med den forrige rapporten. Videre er det også gjort enkelte andre forandringer i kategoriseringen av de ulike rapporteringspliktige, uten at det har fått større utsalg for den oppsummerende risikoklassifiseringen.

    Vi presiserer at det er viktig at det enkelte rapporteringspliktige foretak gjennomgår de konkrete risikovurderingene beskrevet for hver sektor, og vurderer relevansen av de angitte risikofaktorene ved vurderingen av den samlede risikoen i deres virksomhetsinnrettede risikovurdering.
  • Vurdering av risiko tilknyttet terrorfinansiering: I motsetning til den forrige risikovurderingen fra 2019, som inneholdt nokså sporadiske og ustrukturerte vurderinger av terrorfinansieringsrisiko, er dette nå grundigere behandlet i et separat kapittel. I den nye risikovurderingen gir Finanstilsynet en generell oversikt over terrorfinansieringsrisiko og relevante risikofaktorer, herunder en vurdering av trusselbildet knyttet til terrorfinansiering i Norge. Videre er det inntatt en grundigere risikovurdering tilknyttet terrorfinansiering for banksektoren (med risikofaktorer som også kan være relevante for øvrige rapporteringspliktige), og en mer oppsummerende vurdering av terrorfinanseringsrisiko tilknyttet de øvrige sektorene.
Forfattere
Profile image of Ole Andenæs
Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no
Profile image of Kristin Nordland Brattli
Kristin Nordland Brattli
Partner
E-post knh@wr.no
Profile image of Karoline Angell
Karoline Angell
Fast advokat
E-post ang@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner