Hopp til hovedinnholdet

Kapitalforvaltning

Vårt kapitalforvaltningsteam har bred erfaring med å bistå alle typer kapitalforvaltere, både regulerte og uregulerte, nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr skreddersydd og fullintegrert juridisk bistand til forvaltere, fond og andre stakeholdere. For å gi gode og praktiske råd til de beste kapitalforvalterne kreves det spisskompetanse og inngående forståelse av bransjen og aktørenes aktiviteter.

For å sikre helhetlig rådgivning i komplekse saker støttes kompetansegruppen ved behov av advokater med ekspertise innen relevante fagfelt (M&A, selskapsrett, ESG, skatt, compliance, arbeidsrett, konkurranserett, tvisteløsning, mv.).

Vi bistår blant annet verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond (innenfor private equity, venture, fond-i-fond, hedgefond, eiendom, private debt, shipping, infrastruktur, naturressurser, mv.), prosjektfinansieringsselskaper og tilretteleggere, verdipapirfondsforvaltere, banker og finansforetak, pensjonsforetak og pensjonsfond, forsikringsselskaper, family offices, corporate ventures, konsulenter, rådgivere og tjenesteytere innenfor kapitalforvaltning, institusjonelle investorer og sponsorer.

Vi bistår med

 • Finansregulatorisk, etablering av forvaltningsmiljøer og annen løpende rådgivning
 • Fondsetableringer
 • Primary-, secondary- og ko-investeringer
 • M&A
 • Compliance-, AML- og governancetjenester
 • Kontraktsrett og bistand med forhandlinger for kapitalforvaltere
 • Arbeidsrett for kapitalforvaltere
 • Environmental, Social, and Governance (ESG)

Se nærmere beskrivelse nedenfor.

Les mer om vår bistand:

 • Finansregulatorisk, etablering av forvaltningsmiljøer og annen løpende rådgivning: Vi bistår med etablering av forvaltnings- og investeringsmiljøer (herunder med skatt og struktur, regulatoriske forhold, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler og incentivordninger), håndtering av konsesjonssøknader, løpende rådgivning tilknyttet virksomhetsregler, markedsføring, atferdsregler og øvrige rammevilkår (inkludert myndighetskontakt tilknyttet stedlig tilsyn og øvrig kommunikasjon med Finanstilsynet eller andre myndigheter), og annen kommersiell rådgivning i den forbindelse.
 • Fondsetableringer: Skatt og struktur, prosjektledelse (”legal lead”), samt koordinering tilknyttet tjenesteytere og eventuelle utenlandske advokater, rådgivning tilknyttet markedsføring og pre-marketing, håndtering av AML og utarbeidelse av fondsdokumenter og markedsføringsmateriell, inkludert fondspresentasjoner, selskapsavtaler og limited partnership agreements, vedtekter, informasjonsmemorandum, private placement memorandum, prospekt, supplement, DDQ, forvaltningsavtaler, aksjonæravtaler, depotmottakeravtaler, administrasjonsavtaler, for å nevne noe.
 • Primary-, secondary- og ko-investeringer: Bistand i forbindelse med investeringer i fond, kjøp og salg av secondary-porteføljer, ko-investeringer og realisasjon. Vi bistår fond og forvaltere med blant annet vurdering av skatt og struktur, fonds-due diligence, forhandlinger av sidebrev, regulatoriske forhold og ESG.
 • M&A: Vi bistår med alle former for noterte og unoterte transaksjoner, fusjoner og fisjoner. Som en av Norges ledende aktører innen juridisk transaksjonsrådgivning, har vi spisskompetanse og bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppkjøpssituasjoner, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp innenfor alle sektorer og strategier.
 • Compliance-, AML- og governancetjenester: Opplæring av ansatte, utarbeidelse av policypakker og instrukser for virksomheter og investeringer, i tillegg til å yte integrert tjenestestøtte som styrebistand, ”corporate secretary”, bistand til compliance-funksjonen, bistand til compliance-komité, og fiktive tilsyn.
 • Kontraktsrett og bistand med forhandlinger for kapitalforvaltere: Forhandling og utarbeidelse av distribusjonsavtaler, forvaltningsavtaler og andre mandatavtaler, avtaler om kjøp og salg, rådgivningsavtaler, avtaler om tilrettelegging, aksjonæravtaler, ISDA og GMSLA.
 • Arbeidsrett for kapitalforvaltere: Utarbeidelse av bransjespesifikke arbeidskontrakter og aksjonæravtaler, incentivprogrammer for management og andre bonusordninger samt løpende arbeidsrettslig rådgivning til forvaltere og deres porteføljeselskaper.
 • Environmental, Social, and Governance (ESG): Rådgivning tilknyttet EU Taxonomy, utarbeidelse av ESG policies og instrukser, gjennomføring av ESG Due Dilligence og annen løpende rådgivning tilknyttet ESG for kapitalforvaltere.
Kontaktpersoner

Bærekraft i kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningsbransjen forvalter mer enn 1 300 trillioner kroner globalt, og har gjennom sine investeringer muligheten til å kanalisere nødvendig kapital til bærekraftige prosjekter og påvirke sine investeringer i en mer bærekraftig retning. Kapitalforvaltere spiller derfor en avgjørende rolle for den bærekraftige omstillingen.

For å sikre transparens, motvirke grønnvasking og skape insentiver til å gjøre bærekraftige investeringer har EU på denne bakgrunn utviklet et rammeverk for bærekraftig finans. Rammeverket oppstiller detaljerte forpliktelser for kapitalforvaltere, herunder opplysningskrav og rapporteringskrav på foretaks- og produktnivå, ivaretakelse av kunders bærekraftspreferanser, håndtering av bærekraftsrisiko og identifisering av bærekraftige investeringer. Kapitalforvaltere vil også bli indirekte påvirket av forpliktelser som stilles til underliggende investeringsobjekter og øvrige finansmarkedsaktører. God systemforståelse er derfor avgjørende for tilfredsstillende etterlevelse av regelverket.

Vi bistår kunder med rådgivning og praktiske løsninger som gjør det enklere å etterleve relevante lovkrav og som samtidig er tilpasset kundens virksomhet.

Les våre artikler om Kapitalforvaltning

Cover image of article "A new regime for third-country firms’ provision of investment services into Norway"
13.09.2023

A new regime for third-country firms’ provision of investment services into Norway

A permanent route for provision of investment services by third-country firms has been introduced.

Cover image of article "Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen"
30.05.2023

Viktige SFDR-avklaringer fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen publiserte 14. april 2023 svar på spørsmål til forordning (EU) 2019/2088 ("SFDR"), etter forespørsel fra European Supervisory Authorities ("ESAs"). Svarene inneholder viktige og etterlengtede avklaringer på blant annet forståelsen av hva som utgjør en "bærekraftig investering" etter SFDR artikkel 2(17), og hvorvidt bruken av EUs klimareferanseverdier medfører at fond kan kategoriseres under artikkel 9(3).

Cover image of article "Wikborg Rein assisted Gersemi Asset Management with investment firm license"
26.05.2023

Wikborg Rein assisted Gersemi Asset Management with investment firm license

We are proud to announce that we have assisted Gersemi Asset Management AS with obtaining its licence as an investment firm. Gersemi Asset Management is founded and led by Joakim Hannisdahl. Hannisdahl has been ranked the number one shipping equity analyst globally by Bloomberg for several consecutive years.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner