Filip Truyen

Partner

Om Filip Truyen

Filip er tilknyttet fagområdet for M&A. Han er også dr. juris og professor II ved Universitetet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Filip er blant landets fremste eksperter på selskapsrett. Han har blant annet publisert vitenskapelige arbeider med fokus på aksjonærkonflikter, styreansvar, Corporate Governance, tvangsinnløsning, offentlig eierskap og verdsettelse av selskaper. Filip har bred erfaring som dommer, herunder som voldgiftsdommer. Videre har han stått sentralt ved salg av virksomhet og reorganisering hvor valg av transaksjonsmodell har vært en viktig premiss. Han arbeider også mye med å forebygge mot og løse eierskapskonflikter, herunder de utfordringer som følger med et generasjonsskifte.

I perioden 2009-2012 var Filip nestleder i Børsklagenemnda. I 2015 ble Filip oppnevnt i Statsråd til leder av Verdipapirlovutvalget. Lovutvalget har så langt leverte seks NOU'er på verdipapirrettens område.

Arbeidserfaring
 • 2012 -

  Professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 2011 -

  Professor II, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 2010 -

  Partner, Wikborg Rein, Bergen

 • 2007 - 2011

  Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 2004 - 2007

  Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 2000 - 2004

  Stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • 1995 - 2000

  Lagdommer (kst. 1995-1996), Gulating lagmannsrett

 • 1993 - 1995

  Advokat/advokatfullmektig , Regjeringsavokaten

 • 1991 - 1993

  Førstekonsulent i Lovavdelingen, Justisdepartementet

 • 1990

  Redaktør, Jussens Venner

Utdannelse
 • 2004

  Dr. juris, Universitetet i Bergen

 • 1994

  Advokatbevilling

 • 1991

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • 2019

  NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud (leder)

 • 2018

  NOU 2018: 1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR (leder)

 • 2018

  NOU 2018: 10 Nye prospektregler – gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter (leder)

 • 2017

  NOU 2017: 1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av MiFID II og MiFIR (leder)

 • 2017

  NOU 2017: 14 Nye regler om markedsmisbruk - sanksjoner og straff (leder)

 • 2016

  NOU 2016: 2 Endringer i verdipapirhandelloven - Flagging og periodisk rapportering (leder)

 • 2010

  "General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation" i Mette Neville og Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, København 2010, s. 171-190

 • 2010

  "Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav?" (Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder: festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Oslo, 2010, s. 318-330)

 • 2008

  Selskapers samfunnsansvar, Det 38. Nordiske Juristmøte, Bind II, København 2008, s. 492-496

 • 2008

  Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? (NTS 2008 s. 62-70)

 • 2007

  Aksjeanalyse og informasjonsansvar (TfR 2007 s. 85-170)

 • 2007

  Eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs mv.). Innstilling fra arbeidsgruppe avgitt 14.12.2007 (leder)

 • 2007

  Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning (TfF 2007 s. 8-22 og Håkonarmål 2006 s. 46-57)

 • 2006

  "Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends" i Paul Krüger Andersen, Rolf Skog og Nis Jul Clausen (eds.): Shareholder Conflicts, København 2006, s. 131-151

 • 2006

  Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber (TfR 2006 s. 268-340)

 • 2005

  Aksjonærenes myndighetsmisbruk, Oslo 2005, [Shareholders' Abuse of Authority. The book includes a summary in English]

 • 2004

  Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling (TfR 2004 s. 580-592)

 • 2004

  Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper (JV 2004 s. 305-328)

 • 2003

  Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern ? (NTS 2003 side 343-356)

 • 2002

  "Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål" i Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.): Nybrott og Odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002, side 641-649

 • 1993

  NOU 1993: 16 Etterkontroll av konkurslovgivningen (sekretær)

 • 1990

  Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett (TfR 1990 side 342-389)

 • Offentlige utredninger: