Hopp til hovedinnholdet

Kunstig intelligens

Vi tilbyr fullservice juridisk bistand innenfor alle aspekter knyttet til kunstig intelligens (KI). Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om anskaffelse, bruk, tilrettelegging eller utvikling av KI.

Kunstig intelligens skaper uante kommersielle muligheter for virksomheter i alle bransjer og for utnyttelse av virksomhetsdata, på en måte som tidligere ikke var mulig. Ansvarlig bruk av KI-verktøy krever at virksomheter har sterk bevissthet knyttet til juridiske og etiske aspekter ved KI. Anskaffelse, bruk, tilrettelegging og utvikling av KI reiser gjerne tverrfaglige og kompliserte juridiske spørsmål innenfor en rekke fagområder, slik som personvern, informasjonssikkerhet, menneskerettigheter, arbeidsrett, immaterialrett, anskaffelsesrett, sektorspesifikke regler og bransjestandarder, bruk av kontrakt og eventuelt erstatningsansvar samt etterlevelse og vurdering av relevante regelverk (AI Act, AI Liability Directive, NIS2 osv.). 

Wikborg Rein tilbyr markedsledende fullservice juridisk bistand innenfor alle aspekter knyttet til KI. Gjennom praktiske og kommersielle tilnærminger bidrar vi til at våre klienter bruker KI på en trygg, lovlig og ansvarlig måte.

Vi bistår med

 • Rådgivning for tilrettelegging og forsvarlig bruk av KI
 • Rådgivning om prosess og kontrakt i alle faser av en anskaffelse 
 • Rådgivning for utvikling, sertifisering, omsetning og markedsføring av KI 

Rådgivning for tilrettelegging og forsvarlig bruk av KI

Vi bistår alle virksomheter som utvikler eller tilrettelegger og tar i bruk egne KI-løsninger. Ansvarlig bruk av KI krever at virksomheten har et bevisst forhold til hvilke KI-løsninger virksomheten skal tillate, og hvilke data som lovlig kan trenes på og brukes. I tillegg bør virksomheten utarbeide styringssystemer og -strukturer for å sikre at riktige beslutningstakere og interessenter blir involvert.

For generell bruk av KI bistår vi klienter typisk med følgende saker:

 • Utarbeidelse av prinsipper og styringssystemer for utvikling og bruk av KI, deriblant knyttet til personvern, ansvarlighet, sikkerhet og etiske aspekter 
 • Vurdering av databruk og lovlighet knyttet til gjenbruk av virksomhetens data til tilrettelegging eller trening av KI til bruk for kommersielle formål og tilhørende risikoreduserende tiltak
 • Vurdering av regulatoriske krav
Kontaktpersoner
Profile image of Malene Reinertsen
Senioradvokat
E-post mre@wr.no
Profile image of Mathias Hauglid
Senioradvokat

Rådgivning om prosess og kontrakt i alle faser av en anskaffelse

Anskaffelse av KI-systemer og -produkter reiser noen særlige utfordringer for både private og offentlige virksomheter sammenliknet med mer tradisjonelle IT-anskaffelser. En rekke nye juridiske krav eller hensyn kan gjøre seg gjeldende. Dette skaper igjen et behov for å økt forståelse av KI-teknologi og et behov for å lære om beste praksis for anskaffelse, implementering og kontraktsbestemmelser for slike løsninger. 

Vi kan bistå både offentlige og private innkjøpere i alle faser av KI-anskaffelser. Dette inkluderer:

 • Kartlegging av behov og risikoer
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, herunder identifisere relevante krav i kravspesifikasjonen 
 • Utarbeidelse av egnede kontrakter basert på markedsledende kunnskap 
 • Evaluering av tilbud og bistand ved gjennomføring av forhandlinger
 • Vurdering av juridiske aspekter
 • Vurdering av om anskaffelsen innebærer kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven og overvåking av ansattes bruk av elektroniske verktøy

Vi bistår også leverandører som skal levere tilbud i anskaffelser eller tilby KI i markedet.

Med spisskompetanse innen offentlige anskaffelser forstår vi også de spesifikke utfordringene som oppstår ved gjennomføringen av anskaffelser i henhold til det offentlig anskaffelsesregelverket.

Rådgivning for utvikling, sertifisering, omsetning og markedsføring av KI

Utvikling av KI-produkter og tjenester for kunder

Vi bistår virksomheter som tilbyr KI-verktøy til sine kunder. Det er en forutsetning for en vellykket kommersialisering av KI at kunden kan ta i bruk produktet eller tjenesten på en lovlig og trygg måte, og at leverandører er bevisst hvilke risikoer som ligger knyttet til databruk, informasjonssikkerhet og mulig ansvar. 

For generell bruk av KI bistår vi klienter typisk med følgende saker:

 • Utarbeidelse av avtaler, slik som kundekontrakter, databehandleravtaler og sluttbrukervilkår
 • Kommersialisering av KI-produkter og tjenester, slik som juridiske vurderinger av lovligheten av produkter og tjenester og risikoreduserende tiltak
 • Gjennomgang av juridiske vilkår fra underleverandører 
 • Bistand til å forstå miljømessige krav som virksomheten må dokumentere overholdelse av

Nytt kurs om anskaffelser av AI i offentlig sektor

Vi har sammen med Høyskolen Kristiania gleden av å tilby et helt nytt kurs om anskaffelser av kunstig intelligens (AI). Ved å ta i bruk kunstig intelligens kan det offentlige oppnå betydelige fordeler, inkludert økt effektivitet, bedre beslutningsgrunnlag og kostnadsbesparelser. Imidlertid følger det med en rekke komplekse juridiske krav og hensyn når man anskaffer AI-systemer og produkter. Derfor er det avgjørende å styrke kompetansen innen AI-teknologi og å forstå beste praksis for anskaffelse og implementering av slike løsninger i offentlig sektor.

Les mer om kurset og meld deg på

Les våre artikler om Kunstig intelligens

05.12.2023

4 – Artificial Intelligence Act: Safe, reliable and human-centred artificial intelligence

The proposal for regulating artificial intelligence by the European Commission marks a global first, introducing a comprehensive legal structure in this domain. This Act targets both AI system providers and users, emphasising significant penalties for non-compliance — potentially up to 40 million Euros or 7% of the total annual turnover. This underscores the importance of adherence to these regulations. At the heart of the Act is a commitment to fostering trust in artificial intelligence, a cornerstone deemed essential for unlocking and maximising the vast social and economic possibilities offered by AI technologies

15.11.2022

3 – Digital Markets Act: Mer rettferdige digitale markeder

EUs nye forordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren, Digital Markets Act ("DMA"), har trådt i kraft i EU. I dag er det et fåtall store plattformer globalt som i stor grad påvirker rammeverket for innovasjon, forbrukervalg og konkurranse i digitale markeder. Enkelte særlig store plattformer fungerer som såkalte portvoktere ("gatekeepers"). Gjennom å fastlegge plikter og forbud for slike portvoktere, søker de nye reglene å sikre rettferdig konkurranse i digitale markeder og å gi brukere større valgfrihet. DMA gir også EU-kommisjonen hjemmel for å ilegge sanksjoner som er sterkt påvirket av de sanksjonene EU har på konkurranserettsområdet.

26.10.2022

2 – Digital Services Act: Et tryggere digitalt rom

EUs nye forordning Digital Services Act søker å skape et tryggere digitalt rom for innbyggere og virksomheter. Forordningen skal legge til rette for en større grad av demokratisk kontroll og tilsyn av internettbaserte plattformer (online plattformer), og redusere risikoen for manipulasjon, feilinformasjon og ulovlig innhold.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner