Kaare Andreas Shetelig

Partner

Om Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas Shetelig er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og han er leder av firmaets virksomhetsgruppe Industri, Tvisteløsning og Offentlig Virksomhet. Sheteligs praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Shetelig arbeider også med forvaltningsrett og har håndtert en rekke regulatoriske og miljørettslige saker både overfor forvaltningen og for domstolene. Han leder Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Shetelig har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder har han ført en rekke saker for Høyesterett. Han har også betydelig erfaring med voldgift og har også sittet som voldgiftsdommer.

Shetelig har også omfattende erfaring med internasjonale voldgiftssaker. Saker som har gått under ICC Rules of International Arbitration eller SCC Arbitration Rules. I sin internasjonale praksis har han eksempelvis bistått europeiske kjøpere av gass i prisrevisjoner med produsenter av norsk gass i saker. Han har også internasjonal erfaring med å bistå parter i såkalte post M&A disputes (både garantikrav under aksjekjøpsavtaler (SPA) og fusjonsavtaler (BCA)) og i tvister knyttet til aksjonæravtaler.

Shetelig skriver jevnlig artikler i fagtidsskrifter og –bøker. Han er medforfatter på boken "Ærede rett. Kræsjkurs i saksførsel", som er en håndbok for sakførsel i domstolene.

Shetelig er rangert som "leaders in his field" innen området prosedyre og tvisteløsning i Chambers Global og Chambers Europe, og han er anerkjent samme sted for sin kompetanse på skatterett.

Arbeidserfaring
 • 2010

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2004

  Universitetslektor (timebasis) innen blant annet forvaltningsrett, Skatterett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2003 - 2010

  Advokatfullmektig og advokat, Regjeringsadvokaten

 • 1996 - 1998

  Nestkommanderende og deretter skipssjef på Stridsbåt 90 N, Sjøforsvaret

Utdannelse
 • 2008

  Master of Laws (LLM) in Corporate Governance and Practice, Stanford University, California

 • 2007

  Møterett for Høyesterett

 • 2004

  Bachelor of Business and Administration, Handelshøyskolen BI, Oslo

 • 2003

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 1996

  Befalsskolen for Marinen

Verv
 • 2017 - 2019

  Medlem av utvalget som avga NOU 2019:15

 • 2016

  Leder av Advokatforeningens lovutalg for forvaltningsrett

 • 2013 - 2017

  Styremedlem Fondsfinans AS

Publikasjoner
 • "Gjennomskjæring til gunst for skattyter" i Festskrift til Frederik Zimmer (2014)

 • "Når enmannsaksjeselskapet glemmer å tegne yrkesskadeforsikring for sin eneste ansatte – Rt. 2010 side 93" i Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 3/2010

 • "Post M&A disputes in a Norwegian context", i MarIus 515:2019, særhefte om Norwegian Arbitration Day

 • "Rettskraft", Jussens Venner 5/2016

 • "Rettslig interesse", Jussens Venner 4/2015

 • "Saksbehandlingsfeil og ugyldighet: Betydningen av feils innvirkning på et forvaltningsvedtaks gyldighet" i Festskrift til Erik Boe (2013)

 • "Voldgiftsspråk – særlig om engelsk i norsk voldgift" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015

 • Bokanmeldelse av Erik Magnus Boe, "Forsvarlig forvaltning", i Advokatbladet 4/2019

 • Encyclopaedia of International Commercial Litigation, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)

 • Enforcement of Foreign Judgements, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)

 • Medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjon om Norges Bilaterale Investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015)

 • Medforfatter, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019

 • Medlem av offentlig utvalg som leverte NOU 2019: 15, Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

 • Norsk Lovkommentar: Tvisteloven kapittel 21 og 22

 • Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? i Lov og Rett, 10/2014