Kaare Andreas Shetelig

Partner

Om Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas er partner og leder av firmaets virksomhetsgruppe Industri, Tvisteløsning og Offentlig Virksomhet. Hans praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Kaare Andreas arbeider også med forvaltningsrett og har håndtert en rekke regulatoriske og miljørettslige saker både overfor forvaltningen og for domstolene. Han har vært leder for Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett og sitter for tiden i hovedstyret i Advokatforeningen.

Kaare Andreas har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder har han ført en rekke saker for Høyesterett. Han har representert klienter i voldgiftssaker, og han brukes som voldgiftsdommer.

Han har også omfattende erfaring med internasjonale voldgiftssaker. Saker som har gått under ICC Rules of International Arbitration eller SCC Arbitration Rules. I sin internasjonale praksis har han eksempelvis bistått europeiske kjøpere av gass i prisrevisjoner med produsenter av norsk gass i saker. Han har også internasjonal erfaring med å bistå parter i såkalte post M&A disputes (både garantikrav under aksjekjøpsavtaler (SPA) og fusjonsavtaler (BCA)) og i tvister knyttet til aksjonæravtaler.

Kaare Andreas skriver jevnlig artikler i fagtidsskrifter og -bøker. Han er medforfatter på boken "Ærede rett. Kræsjkurs i sakførsel", som er en håndbok for sakførsel i domstolene.

Han er anerkjent innen området prosedyre og tvisteløsning i Chambers Global og Chambers Europe, og han er anerkjent samme sted for sin kompetanse på skatterett.

Arbeidserfaring
 • 2010 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2004 - 2010

  Universitetslektor (timebasis) , Universitetet i Oslo

 • 2003 - 2010

  Advokatfullmektig og advokat, Regjeringsadvokaten

 • 1996 - 1998

  Nestkommanderende og deretter skipssjef på Stridsbåt 90 N, Sjøforsvaret

Utdannelse
 • 2008

  Master of Laws (LLM) in Corporate Governance and Practice, Stanford University, California

 • 2007

  Møterett for Høyesterett

 • 2004

  Bachelor of Business and Administration, Handelshøyskolen BI, Oslo

 • 2003

  Skatterett som valgfag. Spesialoppgave om prosessrett (rettskraft), Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • 1996

  Operativ linje. Plikttjeneste som kvartermester ved Trondenes øvingsavdeling, Offiser, Befalsskolen for Marinen (BSMA)

Verv
 • 2017 - 2019

  Medlem av utvalget som avga NOU 2019:15

 • 2016 - 2021

  Leder av Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett

 • 2013 - 2017

  Styremedlem Fondsfinans AS

Publikasjoner
 • 2019

  "Post M&A disputes in a Norwegian context", i MarIus 515:2019, særhefte om Norwegian Arbitration Day

 • 2019

  Bokanmeldelse av Erik Magnus Boe, "Forsvarlig forvaltning", i Advokatbladet 4/2019

 • 2019

  Medforfatter, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019

 • 2019

  Medlem av offentlig utvalg som leverte NOU 2019: 15, Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

 • 2016

  "Rettskraft", Jussens Venner 5/2016

 • 2015

  "Rettslig interesse", Jussens Venner 4/2015

 • 2015

  "Voldgiftsspråk – særlig om engelsk i norsk voldgift" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015

 • 2015

  Encyclopaedia of International Commercial Litigation, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)

 • 2015

  Enforcement of Foreign Judgements, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)

 • 2015

  Medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjon om Norges Bilaterale Investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015)

 • 2014

  "Gjennomskjæring til gunst for skattyter" i Festskrift til Frederik Zimmer (2014)

 • 2014

  Norsk Lovkommentar: Tvisteloven kapittel 21 og 22

 • 2014

  Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? i Lov og Rett, 10/2014

 • 2013

  "Saksbehandlingsfeil og ugyldighet: Betydningen av feils innvirkning på et forvaltningsvedtaks gyldighet" i Festskrift til Erik Boe (2013)

 • 2010

  "Når enmannsaksjeselskapet glemmer å tegne yrkesskadeforsikring for sin eneste ansatte – Rt. 2010 side 93" i Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 3/2010